תקנות הביטוח הלאומי - צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), תשמ"א-1981

לתחילת העמוד צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), תשמ"א-1981
לתחילת העמוד 1. תמורת הודעה מוקדמת על פיטורים
  • תשלום הניתן לעובד בשל אי-מתן הודעה מוקדמת על פיטוריו, ייחשב כפיצוי על הפסד שכר לענין 143(ה) לחוק, לתקופה שבעדה ניתן התשלום.