חוק הביטוח הלאומי - פרק י"ז: הענקות

לתחילת העמוד פרק י"ז: הענקות
לתחילת העמוד 387. מתן הענקה [198אא]
 • המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו מטעמי צדק, לתת הענקות לאדם בכסף ובעין על פי מבחנים וכללים ובשיעורים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, כשתביעתו של האדם לגמלה במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו בגלל אחת מאלה:

  (1) אי-הזדקקות לאשפוז לפי סעיף 42;

  (2) פיגור בתשלום דמי ביטוח לפי סעיפים 50 או 366;

  (3) אי-מילוי חובת רישום לפי סעיף 77;

  (4) אי-השלמת תקופת אכשרה לפי סעיפים 246 או 253;

לתחילת העמוד 388. מימון [198ב]
 • ההענקות לפי סעיף 387 ימומנו מחשבון נפרד שיווצר על ידי הפרשה שנתית של 0.1% מתקבולי המוסד וממקורות אחרים שהסכימו עליהם המוסד והממשלה (להלן - שיעור ההפרשה).

לתחילת העמוד 389. שינוי שיעור ההפרשה [198ג]
 • השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות בצו את שיעור ההפרשה.

לתחילת העמוד 390. התחשבות בתקנות בשיעור ההפרשה [198ד]
 • השר, בהתקינו תקנות לפי סעיף 387, יביא בחשבון את מקורות המימון לתשלום ההענקות, לאחר שהמוסד ימציא לו הערכה של שיעורי ההפרשה; המוסד ימציא את ההערכה כאמור לקראת יום 1 באפריל בכל שנה.