חוק הביטוח הלאומי - פרק ז': ביטוח אבטלה

לתחילת העמוד פרק ז': ביטוח אבטלה
לתחילת העמוד סימן א': מבוטחים
 • 158. הגדרות [127א]

  בפרק זה -

  "מבוטח" -

  (1) תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1 והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו;

  (2) חייל ששירת שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום שחרורו מהשירות ולמשך שנה מאותו יום (להלן - חייל);

  (3) מי ששירת כמתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית או כמשרת בשירות לאומי-אזרחי או בהתנדבות קהילתית תקופה שאינה קצרה מ-24 חודשים, מיום תום השירות ולמשך שנה מאותו יום ואולם בת ששירתה כמתנדבת בשירות לאומי או בהתנדבות הקהילתית, ותקופת שירותה בפועל לא פחתה משישה חודשים, והיא נישאה בתוך 30 הימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות הלאומי או ההתנדבות הקהילתית (להלן - יום הפסקת השירות), יראוה כמי ששירתה כמתנדבת בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית תקופה שאינה קצרה מ-24 החודשים האמורים, ומנין השנה האמורה יחושב מיום הפסקת השירות.

  "מבוטח מיוחד" -מי שהיה זכאי לדמי אבטלה לפי הוראות פרק זה, אלמלא החל לעסוק במשלח יד כעובד עצמאי, בשנה שבתכוף לאחר התאריך הקובע; לעניין זה, יראו את המועד שבו השלים המבוטח את כל אלה, כמועד שבו שבו החל לעסוק במשלח היד כאמור (בפרק זה - מועד פתיחת העסק) -

  (1) מסר הודעה לרשות המסים בישראל בדבר התחלת עיסוקו במשלח יד כאמור, בהתאם להוראות סעיף 134 לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

  (2) נרשם כעצמאי במוסד, לפי סעיף 379.

  "לשכת שירות התעסוקה" ו"שירות התעסוקה" - כמשמעותם בחוק שירות התעסוקה;

  "דמי אבטלה" - גמלה המשתלמת לזכאי לפי פרק זה;

  "עובד" - למעט חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש, שרואים אותו כעובד לפי הוראות סעיף 3 או 3א(א);

  "תאריך קובע" - ה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת. ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של 24 חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו. ולעניין מבוטחת שנולדה ביום א' בטבת התש"ך (1 בינואר 1960) או לאחריו, מלאו לה 57 שנים והיא זכאית לגמי אבטלה בעד מספר הימים כאמור בסעיף 171(א)(1ב) או (1ג), בפעם השנייה ואילך - יהיה התאריך הקובע ה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 18 חודשים לפחות מה-1 בינואר שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת. 

  159. תקנות [127ב]

  השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להרחיב בתקנות את חוג המבוטחים לענין פרק זה, בתנאים שקבע.

לתחילת העמוד סימן ב': תנאי הזכאות
 • 160. זכאי לדמי אבטלה [127ג]

  (א) דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 161 ומלאו לו 20 שנים (בפרק זה - זכאי) וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1.

  (ב) השר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגי חיילים הזכאים לדמי אבטלה לפני שמלאו להם 20 שנים.

  (ג) מובטל שהשלים את תקופת האכשרה כאמור, יראו אותו כזכאי לענין פרק זה אף אם לא מלאו לו 20 שנים והוא המפרנס היחיד של משפחתו או שיש לו ילד כמשמעותו בסעיף 238 ועיקר פרנסתו של הילד עליו, הכל לפי תנאים שנקבעו; לענין סעיף זה, "משפחה" - בן זוג, הורה, אח או אחות.

  (ד) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שלפיהן יראו במי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 20 שנים זכאי לענין פרק זה ובלבד שהשלים את תקופת האכשרה כאמור.


  (ה) לענין סעיף קטן (ב) וסעיפים 61(ד), 168, 170(ב) ו-174 מי ששירת כמתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית או משרת בשירות לאומי-אזרחי כאמור בפסקה (3) להגדרה "מבוטח" שבסעיף 158 כדין חייל, בשינויים המחוייבים.

  (ו) מבוטח מיוחד, שלא מיצה את זכותו לדמי אבטלה בתוך 12 חודשים מהתאריך הקובע, רק מחמת עיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי, יהיה זכאי לדמי אבטלה לפי הוראות פרק זה, אם חדל לעסוק במשלח ידו ושב והפך מובטל בתוך התקופה המיוחדת; לענין זה, יראו את המועד שבו השלים המבוטח את כל אלה, כמועד שבו חדל לעסוק במשלח ידו כאמור (להלן - מועד סגירת העסק) -

  1. מסר הודעה לרשות המסים בדבר הפסקת עיסוקו במשלח ידו כאמור, בהתאם להוראות סעיף 134 לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף 61 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

  2. נרשם במוסד כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, לפי סעיף 345;

  בסעיף זה, "התקופה המיוחדת" - 12 חודשים שלאחר התאריך הקובע שבמניינם לא תובא בחשבון התקופה הקצרה מבין אלה:

  (1) התקופה שבין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו;

  (2) 24 חודשים.

  161. תקופת אכשרה [127ד]

  (א) לעניין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא 12 חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 18 החודשים בתכוף לתאריך הקובע.

  (ב) בוטל

  (ג) בתקופת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח -

  1. ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם (להלן - ימי אבל);

  2. ימי שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון - עד שישה חודשי שירות כאמור או ימי שירות מילואים בצבא הגנה לישראל.

  3. ימי מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה כמשמעותם לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

  (ד) בוטל.

  (ה) השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש בסעיף קטן (א), לא תידרש ממנו תקופת אכשרה במשך שנים עשר החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופת האכשרה, ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של 24 חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו. ולעניין מבוטחת שנולדה ביום א' התש"ך (1 בינואר 1960) או לאחריו, ומלאו לה 57 שנים - לא תידרש ממנה תקופת אכשרה במשך 18 החודשים שלאחר התאקיך הקובע שלגביו השלימה את תקופת האכשרה.

  (ו) תקופת עבודה המזכה במענק לפי הוראות סעיף 174א לא תיחשב כתקופת אכשרה.

  162. תקופות נוספות [127ה]

  (א) לא הושלמה תקופת האכשרה מחמת אחת או יותר מהעילות המנויות בפסקאות שלהלן (בסעיף זה – החודשים החסרים), ימנו את 18 החודשים כאמור בסעיף 161, בלי למנות בהם את החודשים החסרים שאינם עולים על המספר הנקוב לצד כל עילה, ולעניין זה יראו היעדרות בחלק מחודש קלנדרי בשל אחת מהעילות כאמור, כהיעדרות בכל החודש, אלא אם כן אותו חודש נכלל בתקופת האכשרה לפי חוק זה:

  (1) הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית לפי הפניה משירות התעסוקה או ממי שאישר לכך שירות התעסוקה (לכל אלה ייקרא להלן - הכשרה מקצועית) - 12 חודשים;

  (2) מחלה או תאונה - שישה חודשים;

  (3) היעדרות מעבודה לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק עבודת נשים - לפי מספר חודשי ההיעדרות;

  (4) היעדרות אחרת של עובד מעבודתו מסיבות שאינן תלויות ברצונו - חודש אחד.

  (5) העדרות מעבודה בתקופה שבעדה שולמו דמי הסתגלות מיוחדים - לפי תקופת הזכאות לדמי הסתגלות כאמור בסעיף 52 לחוק יישום תכנית ההתנתקות.

  (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בחישוב תקופת האכשרה, ימנו את 18 החודשים כאמור בסעיף 161 בלי למנות בהם את התקופה שתחילתה ביום שבו הפסיק המבוטח את עבודתו בפעם האחרונה לפני התאריך הקובע וסיומה בתאריך הקובע, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שלושה חודשים.

  163. מובטל [127ו]

  (א) רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה לפי תנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו (לשני אלה ייקרא להלן - עבודה מתאימה), ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור.

  (ב) השר רשאי לקבוע בתקנות דרכי מתן אישורים על היות אדם מובטל ועל מספר הימים שבהם היה מובטל.

  (ג) מובטל שחלה בתקופת האבטלה או שנכללו בה ימי אבל, יראו אותו כמובטל בימי האבל או במשך 30 ימי המחלה תוך 12 חודשים מהתאריך הקובע,ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של 24 חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו והכל בלבד שמוסד רפואי כמשמועתו בסעיף 89(א), אישר את מחלתו; ואולם לא ייחשב אדם כמובטל לפי סעיף קטן זה בשני הימים הראשונים בכל פעם שחלה אלא אם כן היו לו לפחות 12 ימי מחלה רצופים; לענין זה, "מחלה" - לרבות תאונה.

  (ד)

  1. אדם שנבחן בבחינה במקצועות מעשיים בכתב לפי הוראות חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (בסעיף קטן זה - חוק לשכת עורכי הדין), לא יראו אותו כמובטל, בתקופה שתחילתה חודשיים לפני מועד הבחינה האמורה ועד למועד הבחינה; השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע מועד של בחינה אחרת שנקבעה לפי הוראות חוק לשכת עורכי הדין, במועד שממנו תימנה תקופת החודשיים האמורה; הוראת פסקה זו תחול גם על אדם ששב ונבחן בבחינה האמורה.

  2. אדם שנבחן בבחינה סופית חלק ב' בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת הנערכת מטעם מועצת רואי חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו- 1955 (בסעיף זה - חוק רואי חשבון), לא יראו אותו כמובטל, בתקופה שתחילתה חודשיים לפני מועד הבחינה האמורה עד למועד הבחינה; השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע מועד של בחינה אחרת שנקבעה לפי הוראות חוק רואי חשבון, כמועד שממנו תימנה תקופת החודשיים האמורה; הוראת פסקה זו תחול גם על אדם ששב ונבחן בבחינה האמורה.

  3. אדם שנבחן בבחינה סופית חלק ב' בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות הנערכת מטעם מועצת רואי חשבון לפי חוק רואי חשבון, לא יראו אותו כמובטל, בתקופה שתחילתה חודשיים לפני מועד הבחינה האמורה ועד למועד הבחינה; השר, בהסכמת שר האוצר, ראשי לקבוע מועד של בחינה אחרת שנקבעה לפי הוראות חוק רואי חשבון, כמועד שממנו תימנה תקופת החודשיים האמורה; הוראת פסקה זו תחול גם על אדם ששב ונבחן בבחינה האמורה.


  (ה) לא יראו חייל, מתנדב בשירות לאומיאו בהתנדבות קהילתית או משרת בשירות לאומי-אזרחי כמובטל, במהלך תקופת השירות.

  164. בטל

  165. עבודה מתאימה [127ז]

  (א) בטל.

  (ב) לענין סעיף 163 רואים עבודה מוצעת כעבודה מתאימה לאדם פלוני אם היא תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ונתמלאו בה כל אלה:

  1. העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד תוך שלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית, או רמת השכלתו; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עבודה לפי קבוצות מיון, שייחשבו כעבודה מסוג העבודה העיקרית או כעבודה התואמת את את ההכשרה המקצועית או את רמת ההשכלה כאמור;

  2. השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם;

  3. העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

  (ג) לענין סעיף 166(ד) רואים הכשרה מקצועית כעבודה מתאימה לאדם פלוני אם היא תואמת את רמת השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני, ואם אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

  (ד) הוראות סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) לא יחולו לגבי מי שבשלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע היה עיקר עבודתו בעבודה שהיא מטבעה עבודה עונתית, וכן לגבי כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, בתקופות המפורטות בהן, ובלבד שהשכר בעבודה המוצעת לא יפחת משכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום:

  1. מי שטרם מלאו לו 25 שנים - מתום 14 ימים מהתאריך הקובע;

  2. מי שמלאו 25 שנים אך טרם מלאו לו 28 שנים - מתום 30 ימים מהתאריך הקובע;

  3. מי שמלאו 25 שנים אך טרם מלאו לו 28 שנים - מתום 30 ימים מהתאריך הקובע;

  4. מי שמלאו לו 28 שנים אך טרם מלאו לו 35 שנים - מתום 60 ימים מהתאריך הקובע.

  (ה) לענין סעיפים קטנים (ב)(3) ו-(ג), אם הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום מגוריו הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אלא אם כן קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה המקצועית ובחזרה, או שהמעביד מספק הסעה למקום העבודה ובחזרה, ובלבד שזמן הנסיעה לעבודה ובחזרה העולה על שעה אחת נחשב כחלק מזמן העבודה.

  (ו) הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום מגוריו, לא תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אם אין לאדם בן משפחה הגר עמו, ומובטחים לו מגורים במקום העבודה או ההכשרה המקצועית והוצאות נסיעה ממקום מגוריו הקבוע למקום העבודה או ההכשרה המקצועית ובחזרה אחת לשבועיים לפחות.

  (ז) על אף הוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו), אם הוצעה עבודה או הכשרה מקצועית לאם לילד שטרם מלאו לו שבע שנים, במקום המרוחק לפחות 40 קילומטרים ממקום מגוריה הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום המגורים.

  (ח) לענין סעיפים קטנים (ה) עד (ז) -

  1. מרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד התשתיות הלאומיות;

  2. "בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח, סב או נכד;

  3. מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע לפי הרישום בתעודת הזהות שלו.

  166. סייגים לזכאות [127ח]

  (א) בטל;

  (ב) מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע מה ייחשב כהצדקה לענין סעיף קטן זה.

  (ג) בטל;

  (ד) מי שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו עבודה מתאימה והוא סירב לקבלה, למעט סירוב כאמור בסעיף 37ב(ג) לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז- 1957, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הסירוב, בכל פעם שסירב כאמור. הוראות סעיף קטן זה וסעיף 171(א1) לא יחולו, בשנים 2022 עד 2026, לגבי מבוטחת שנולדה ביום א' בטבת התש"ך (1 בינואר 1960) או לאחריו ומלאו לה 60 שנים.

לתחילת העמוד סימן ג': דמי אבטלה
 • 167. חישוב דמי אבטלה [127י]

  (א) דמי האבטלה ליום יחושבו באחוזים מהשכר היומי הממוצע כפי שנקבע בלוח ז', בהתאם לגילו של המבוטח, או בצירופיהם, לפי הענין.

  (ב) (1) בסעיף קטן זה -

  "יום תשלום" - יום שבעדו משתלמים למובטל דמי אבטלה לפי הוראות סעיפים 171 ו-173, לפי הענין;

  "השכר היומי הממוצע במשק" - השכר הממוצע מחולק ב-25;

  "התקופה הראשונה" - 125 ימי התשלום הראשונים שלאחר התאריך הקובע;

  "התקופה השניה" - יתרת ימי התשלום שלאחר תום תקופת התשלום הראשונה.

  (2) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על -

  1. סכום השווה לשכר היומי הממוצע במשק בעד כל יום תשלום שבתקופה הראשונה;

  2. סכום השווה לשני שלישים מהשכר היומי הממוצע במשק בעד כל יום תשלום שבתקופה השניה.

  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין מובטלת שחל לגביה סעיף 171(א)(1ג), לא יעלה סכום דמי האטבלה ליום על סכום השווה ל-1.46% מהשכר והממוצע כמשמעותו בסעיף 2, בעד ימי התשלום שמהיום ה-176 ואילך שלאחר התאריך הקובע.

  168. חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש [127יא]

  על אף הוראות סעיף 167, דמי האבטלה ליום, לחייל כאמור בסעיף 170(ב)(2), לא יעלו על החלק ה- 25 מסכום השווה ל- 80% משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום.

  169. בוטל

  170. השכר היומי הממוצע [127יג]

  (א) השכר היומי הממוצע, לגבי מובטל שאינו חייל, יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, לרבות אותו סכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח, בתקופה של ששת החודשים הקלנדריים האחרונים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע;

  (ב)

  1. השכר היומי הממוצע, לגבי מובטל שהוא חייל, יחושב לפי השכר שממנו מגיעים דמי ביטוח אבטלה בתקופת השנה שקדמה לתאריך הקובע;

  2. על אף האמור בפסקה (1), לא יפחת השכר היומי הממוצע לגבי החייל ממחצית הסכום הבסיסי.

  (ב1) השכר היומי הממוצע לגבי מובטל שבתכוף לפני התאריך הקובע היה זכאי לדמי פגיעה כמשמעותם בסעיף 92, יחושב לפי השכר שממנו מגיעים דמי ביטוח אבטלה בתקופה של ששת החודשים הקלנדריים האחרונים שקדמו לחודש שבעדו הגיעו לו לראשונה דמי הפגיעה האמורים, אם הוא גבוה מהשכר היומי הממוצע המחושב לפי סעיף קטן (א).

  (ג) מקום שלפי הוראות סעיף זה קיימות אפשרויות שונות של חישוב השכר היומי הממוצע, ייעשה החישוב לפי הנוח ביותר למובטל.

  (ד) אם בתאריך הקובע או לאחריו חל פיצוי, יוגדל השכר היומי הממוצע בשיעור הפיצוי מה-1 בחודש שבו חל הפיצוי.

  (ה) מובטלת שבתכוף לפני התאריך הקובע נעדרה מעבודתה לפי סעיפים 6 או 7 לחוק עבודת נשים, וחל פיצוי לאחר תום התקופה ששימשה בסיס לחישוב השכר היומי הממוצע, יוגדל השכר היומי הממוצע לפי שיעור התנודות של השכר הממוצע, מיום השינוי בשכר הממוצע.

  (ו) בשום מקרה לא יעלה השכר היומי הממוצע על החלק ה-25 מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א, ולא יפחת משכר מינימום יומי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, או משכר מינימום חלקי למי שחל לגביו סעיף 2 לחוק האמור.

  (ז) השר יקבע את דרכי חישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב). קביעת דרכי חישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיף קטן (א) טעונה את הסכמת שר האוצר ואת אישור ועדת העבודה והרווחה.

  171. תקופה מרבית לדמי אבטלה [127יד]

  (א) לא ישולמו דמי אבטלה למובטל בחודש פלוני אם קיבל דמי אבטלה בעד מספר ימים כלהלן באותו חודש ובאחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לאותו חודש, ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 11 החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של 24 חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו. ולעניין מובטלת שחלות לגביה פסקאות (1ב) או (1ג) - אם קיבלה דמי אבטלה בעד מספר הימים האמור באותן פסקאות באותו החודש וב-17 החודשים שקדמו בתכוף לאותו חודש.

  (1) 175 - אם מלאו לו 45 שנים, או שמלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;

  (1א) 138 - אם מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה (1), או אם טרם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;

  (1ב) 300 - אם היא מבוטחת שנולדה ביום א' בטבת התש"ך (1 בינואר 1960) או לאחרי, ומלאו לה 60 שנים.

  (1ג) 300 - אם היא מבוטחת שנולדה ביום א' בטבת התש"ך (1 בינואר 1960) או לאחרי, מלאו לה 57 שנים וטרם מלאו לה 60 שנים..

  (2) 70 - אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158 אף אם חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;

  (2א) 67 - אם מלאו לו 25 שנים וטרם מלאו לו 28 שנים;

  (2ב) 50 - אם טרם מלאו לו 25 שנים;

  (3) 100 - בכל מקרה אחר.

  (א1) מספר הימים המפורט בסעיף קטן (א) בפסקאות (1), (1א), (2) ו-(3), לפי הענין, לגבי מי שסירב לקבל עבודה מתאימה, כאמור בסעיף 66(ד), יופחת ב-30 ימים או במספר הימים הנותרים מיום הסירוב שבעדם היה זכאי לדמי אבטלה אלמלא הוראות סעיף קטן זה, לפי הנמוך מביניהם;

  (ב) השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להורות בתקנות על הארכת התקופות הנקובות בסעיף קטן (א) בעתות של אבטלה ממושכת או כללית בכל שטח המדינה או באזור מסויים, וכן לקבוע הוראות מיוחדות בדבר הזכאות לדמי אבטלה, שיעורם ותשלומם בפרק הזמן שבו הוארכו התקופות כאמור, הכל לגבי כלל המובטלים או לגבי סוגים מהם.

  171א. הפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים

  (א) בסעיף זה -

  "יום קובע" - תאריך קובע שבו התחילה תקופת אבטלה שבעדה, או בעד חלק ממנה, משתלמים למובטל דמי אבטלה;

  "תקופה קובעת" - 48 חודשים רצופים שתחילתם ביום קובע;

  "תקופת תשלום מרבית" - מספר הימים המרבי לתשלום דמי אבטלה החל, לפי הענין, על מובטל לפי סעיף 171(א);

  "יתרת תקופה קובעת", לענין מובטל ששולמו לו דמי אבטלה בעד תקופת תשלום מרבית אשר חלה במהלך תקופה קובעת - התקופה שמתום תקופת התשלום המרבית האמורה ועד תום התקופה הקובעת האמורה.

  (ב) כפוף להוראות סעיף קטן (ג), ביתרת תקופה קובעת -

  1. לא ישולמו למובטל דמי אבטלה בעד תקופה העולה על 80% מתקופת תשלום מרבית;

  2. לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על 85% מסכום דמי האבטלה ליום החל לגביו לפי סעיפים 167(ב)(2) או 168, לפי הענין.

  (ג) כל תקופה קובעת, לגבי מובטל, תחל ביום הקובע הראשון החל לאחר תום התקופה הקובעת שקדמה לה.

  (ד) התקופה הקובעת אשר תחול לראשונה על מובטל תחל ביום הקובע לגביו החל לראשונה לאחר יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).

  (ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שמלאו לו 40 שנים.

  172. תחילת תשלום דמי אבטלה [127טו]

  לא ישולמו דמי אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים המתחילים בתאריך הקובע.

  173. דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית [127טז]

  (א) 
  (1) זכאי שנשלח להכשרה מקצועית ישולמו לו, דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין מלוא דמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל.

  (2) בוטל.

  (3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים של הכשרה מקצועית שבהם לא יהא בתשלומים הניתנים בהכשרה המקצועית כדי להשפיע על הזכאות לדמי האבטלה כאמור בפסקה(1) והכל לפי מבחנים וסייגים שנקבעו.

  (ב) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לתשלום דמי אבטלה לפי סעיף זה.

  (ג) על מי שמקבל דמי אבטלה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 167 עד 172, ואולם על אף האמור בסעיף 171(א) לא ישולמו לזכאי מיוחד דמי אבטלה לתקופה העולה על 138 ימים, והוראות סעיף 171א לא יחולו לגביו;

  לענין זה -

  "זכאי מיוחד" - מי שהתקיימו בו כל אלה:

  1. ההכשרה המקצועית שאליה נשלח טרם הסתיימה והוא משתתף בה באופן סדיר;

  2. לפי הוראות סעיפים 171 ו-171א, הוא זכאי לדמי אבטלה בעד תקופה קצרה מ- 138 ימים;

  3. הוא הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא סיים 12 שנות לימוד.

  (ד) לענין סעיף זה, יראו חייל כזכאי, אף אם לא השלים את תקופת האכשרה כאמור בסעיף 161.

  173א. בטל

  174. מענק למי שעבד בעבודה מועדפת [127טז1]

  (א) בסעיף זה -

  "עבודה מועדפת" - עבודה במקום עבודה או בסוג עבודה כמפורט בלוח ח', ובלבד שלגבי אדם פלוני העבודה אינה עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165(א) ו-(ב);

  "השיעור לחייל" - שיעור דמי האבטלה שהיה משתלם לחייל לפי סעיף 170(ב)(2) אילולא הוראות סעיף 168, ואולם על אף הוראות סעיף 167(א), יחושב השיעור כאמור באחוזים מהשכר כפי שנקבע בטור א' של לוח ז';

  (ב) מבוטח שמתקיימים בו כל אלה זכאי למענק כאמור בסעיף קטן (ג):

  1. אילו התקיים בו האמור בסעיף 163(א) הוא היה זכאי לדמי אבטלה; לענין זה, יראו חייל כזכאי לדמי אבטלה, אף אם לא השלים את תקופת האכשרה כאמור בסעיף 161.

  2. הוא עבד ששה חודשים לפחות, מתוך שנתיים מיום שחרורו משירות סדיר על פי חוק שירות בטחון למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע בעבודה מועדפת והוכיח להנחת דעתו של פקיד התביעות כי עבד כאמור בעבודה מועדפת. במניין השנתיים האמורות לא יובאו בחשבון ימים שבהם שירת המבוטח בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות מילואים, התשס"ח-2008.
   {פסקאות (3) ו-(4) בתוקף מ-29 בדצמבר 2020 עד 31 סדצמבר 2022}
  3.  על אף האמור בפסקה (1), לעניין מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ועד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), יקראו את פסקה (1) כך שאחרי "יראו חייל כזכאי לדמי אבטלה" יבוא "במשך שנתיים מיום שחרורו";
  4. על אף האמור בפסקה (2), לעניין מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ועד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), יקראו את פסקה (2) כך שבמקום "שנתיים" יבוא "שלוש שנים" ובמקום "השנתיים" יבוא "שלוש השנים".

  (ג) המענק יהיה בסכום השווה ל-50% מהשיעור לחייל בעד 138 ימי אבטלה, בניכוי ימי האבטלה שבעדם קיבל דמי אבטלה באחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לתחילת העבודה המועדפת.

  (ד) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע כללים, תנאים, דרכי הוכחה וסייגים לתשלום מענק לפי סעיף זה, לרבות מענק חלקי, גם למי שעבד בעבודה מועדפת תקופה פחותה מששה חודשים; כן יקבע כאמור את המועד או המועדים לתשלום המענק, דרכי חישובו ואופן תשלומו, ובלבד שהמענק ישולם לא יאוחר מתום התקופה של שנתיים, האמורה בסעיף קטן (ב).

  (ה) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 176.

  (ו)

  1. מענק, למעט מענק חלקי, בשיעור שנקבע לפי סעיף זה, ישולם למי שמתקיימים בו התנאים שבסעיף קטן (ב), גם אם עבד בעבודה שאינה עבודה מועדפת, אם מתקיימים בו כל אלה:

   (א) הוא עבד בעבודה נדרשת שהיא לגביו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165(א) ו-(ב);
   (ב) הוא הוכיח, להנחת דעתו של פקיד התביעות, כי עבד כאמור בסעיף קטן (ב)(2) בעבודה נדרשת;
   לענין סעיף קטן זה, "עבודה נדרשת" - עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה כמפורט בלוח ח'.

  2. השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות או להחליף את לוח ח'.

  (ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), יינתן מענק חלקי למי שהועסק בעבודה נדרשת כאמור בחלק (ד) בלוח ח', והתקיימו בו כל התנאים שבסעיף הקטן האמור, אף אם עבד תקופה שפחתה משישה חודשים ובלבד שלא פחתה מארבעה חודשים.

  174א. מענק לחבר קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש

  הוראות סעיף 174 יחולו גם לגבי חייל שהוא חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש ואשר רואים אותו כעובד לפי הוראות סעיף 3או 3א.

  175. דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה [127טז2]

  (א) הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מקצבת פרישה, מגמול פרישה או מקצבת התאמה ינוכה מדמי האבטלה, המגיעים לו ליום לפי סעיף 167, סכום השווה להכנסתו היומית שמקורה בקצבה או בגמול כאמור.

  (ב) בוטל.

  (ג) השר יקבע את דרכי חישוב ההכנסה היומית כאמור בסעיף קטן (א).

  (ד) בסעיף זה, "קצבת פרישה" - קצבה המשתלמת עקב פרישה מכל אחד מאלה:

  1. עבודה;
  2. שירות בצבא הגנה לישראל;
  3. שירות במשטרת ישראל;
  4. שירות בשירות בתי הסוהר.

  176. דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד [127טז3]

  (א) הזכאי לדמי אבטלה למעט אדם שנבחן בבחינות לפי הוראות סעיף 163(ד), ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, תנוכה ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה או ממשלח היד מדמי האבטלה המגיעים לו ליום.

  (ב) בטל.

  176א. מענק למובטל שעובד בשכר נמוך

  (א) מענק, לרבות מענק חלקי, בסכום האמור בסעיף קטן (ב), ישולם לעובד העובד בעבודה בהיקף משרה של 50% לפחות, ושאינה עבודה מתאימה לגביו לפי סעיף 165, וכן לעובד כאמור שהעבודה שהוצעה לו נחשבת עבודה מתאימה לגביו רק מחמת הוראות סעיף 165(ד)אם נתמלאו לגביו כל אלה:

  1. הוא עובד 100 ימים לפחות, ולגבי מענק חלקי - 25 ימים לפחות, בתוך שנים עשר החודשים שמהתאריך הקובע, בעבודה כאמור בסעיף 165(ד) שהציע לו שירות התעסוקה;

  2. השכר בעבודה האמורה בפסקה (1) נמוך מדמי האבטלה אשר להם היה זכאי אילולא הוצעה לו העבודה (להלן - עבודה בשכר נמוך).


  (ב) סכום המענק יהיה שווה להפרש שבין סכום השווה ל-50% מההכנסה הממוצעת היומית מעבודתו בשכר נמוך, ובין דמי האבטלה ליום שהיו משתלמים לו אילולא היה עובד, והכל בעד כל אחד מהימים שבהם עבד בעבודה שבשלהם היה זכאי לדמי אבטלה לפי מספר הימים החל לגביו בהתאם להוראות סעיף 171, או שהיה זכאי בשלהם לדמי אבטלה, אילולא חל לגביו סעיף 165(ד); במניין הימים כאמור לא יימנו ימים שחלו בתוך 30 הימים הראשונים שבעדם שולמו לו דמי אבטלה לפי סעיף 160; מספר הימים שבעדם ישולם המענק לא יעלה על 100.

  (ג) הפסיק העובד לעבוד בעבודה בשכר נמוך, לא יחולו לגבי הפסקה כאמור הוראות סעיף 166(ב).

  (ד) השכר היומי הממוצע לגבי מי שהיה למובטל בתוך ששה חודשים מהיום שבו הפסיק לעבוד בעבודה בשכר נמוך, יחושב לפי ההכנסה שהיתה לו לפני התאריך הקובע שקדם לאותה עבודה, ובלבד שדמי האבטלה לא יפחתו מדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף 170.

  (ה) השר יקבע תנאים, כללים, סייגים, מועדים ודרכי חישוב לתשלום המענק לפי סעיף זה.

  (ו) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יעלה סכום המענק ליום על ההפרש שבין השכר היומי הממוצע ששימש בסיס לחישוב דמי האבטלה שהיו משתלמים לו אילולא היה עובד, ובין ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה בשכר נמוך.

  (ז) על דמי האבטלה שלפיהם מחושב המענק לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 167(ב)(2)

לתחילת העמוד סימן ד': שונות
 • 177. ניכוי מס הכנסה [127יז]

  מדמי האבטלה ינכה המוסד במקור מס הכנסה לפי הוראות סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה והתקנות לפיה.

  177א. תשלום דמי אבטלה למבוטח בחופשה ללא תשלום

  לא ישולמו דמי אבטלה לפי פרק זה למבוטח שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום, אלא אם כן מתקיימים לגביו שניים אלה:

  (1) הוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות (בסעיף זה - תקופת החל"ת);

  (2) הוא אינו זכאי לשכר בעד תקופת החל"ת.

   

  177ב. אי-התחשבות בימי האבטלה לפי סימנים ה' ו-ו' במניין תקופות ימי המאבטלה לפי סעיפים מסוימים

  (א) במניין תקופות ימי האבטלה המפורטות להלן לא יובאו בחשבון ימי האבטלה שבעדם שולמו דמי אבטלה למובטל לפי הוראות סימן ה':

  (1) ימי האבטלה שקיבל מובטל בחודש פלוני ובאחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לאותו חודש, כאמור בסעיף 171(א);

  (2) ימי האבטלה בתקופת התשלום המרבית וביתרת התקופה הקובעת, כאמור בסעיף 171א; לעניין פסקה זו לא יובאו בחשבון גם ימי האבטלה שבעדם שולמו למובטל דמי אבטלה לפי הוראות סימן ו';

  (3) ימי האבטלה כאמור בסעיף 174(ג).

  (ב) בסעיף זה, "הוראות סימן ה'" - הוראות סימן ה' לפרק זה כנוסחן בחוק הביטוח הלאומי (נגיף הורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות להעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020, כתוקפן ביום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).

   

  177ג. הוראות מיוחדות לעניין מבוטחת שחל עליה סעיף 171(א)(1ג)

  (א) הוצעה למבוטחת שחל לגביה סעיף 171(א)(1ג), הכשרה מקצועית הולמת, ביום ה-176 שבעדו קיבלה דמי אבטלה לאחר התאריך הקובע (בסעיף זה - היום ה-176) ואילך, והיא סירבה להצעה סירוב שאינו סביר, תישלל זכאותה לדמי אבטלה ממועד הסירוב; בסעיף קטן זה, "הכשרה מקצועית הולמת" - הכשרה מקצועית מתאימה, ההולמת את השכלתה וכישוריה של המבוטחת, שמתקיימת בקרבת מקום מגוריה, במקום נגיש עבורה פיזית, ויש תחבורה ציבורית תקינה ממקום המגורים של המבוטחת אל המקום שבו ההכשרה מתקיימת.

  (ב) לעניין תשלום דמי אבטלה למבוטחת שחל לגביה סעיף 171א(א)(1ג), הנמצאת בהכשרה מקצועית, יקראו בתקופה שמהיום ה-176 ואילך את סעיף 173(א), כך שבמקום "70%" יבוא "100%", אולם דמי האבטלה ליום בעד התקופה האמורה לא יעלו על סכום השווה ל-1.46% מהשכר הממוצע.

   

  178. הענקת אבטלה [127יח(א)]

  קטין שמלאו לו 15 שנים ועוד לא מלאו לו 18 שנים המשתתף בפרנסת הוריו או שהוא ללא הורים ואין בידי לשכת שירות התעסוקה לספק לו עבודה על פי הכללים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, יהיה זכאי להענקת אבטלה; שיעור ההשתתפות בפרנסה כאמור, וכן שיעור הענקת האבטלה והתנאים לקבלתה, ייקבעו בכללים.

  179. תנאי להענקה [127יח(ב)]

  הענקת אבטלה לא תינתן אלא בתנאי שהקטין משתתף בתקופת האבטלה, וכל עוד הוא משתתף, בהכשרה מקצועית, בסידורי תעסוקה או בפעילות אחרת, שהשר הכיר בהם והם הוצעו לו בדרך שנקבעה, זולת אם אינו יכול להשתתף בהם מנסיבות שנקבעו.

לתחילת העמוד סימן ה': הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
 • בתוקף בין 28/06/2020 ל-31/10/2021

  179א. הגדרות - סימן ה'

  בסימן זה-

  "הפסקת העסקה", של עובד - הפסקת העסקתו של עובד באחד מאלה:

  (1) הודעת המעסיק על פיטורי העובד;

  (2) הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום בתנאים הקבועים בסעיף 179 ה.

  "שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה" - מספר הבלתי מועסקים בתוספת מספר המועסקים הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה, מתוך כוח העבודה, לפי הפרסום החודשי בירחון סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

   "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021) או עד 30 ימים לאחר המועד שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ־ 7 5% , לפי המוקדם, והודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

  179ב. הוראות מיוחדות לעניין תביעה לדמי אבטלה 

  (א) על אף האמור בסעיף 163 (א), מבוטח שהגיש למוסד תביעה לדמי אבטלה בעד תקופה שחלה בין יום י"ט באדר התש"ף (15 במרס 2020) ובין יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם כאמור אך מידע בדבר הרישום לא התקבל במוסד, יראו אותו כמובטל לפי אותו סעיף לעניין זכאות לדמי אבטלה מיום הפסקת העסקתו או מיום י"ט באדר התש"ף (15 במרס 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא היה מועסק באותה תקופה .

  (ב) על אף האמור בסעיף 163 (א), מבוטח שהגיש למוסד תביעה לדמי אבטלה בעד תקופה שחלה בין יום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) ובין יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020), ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם כאמור אך מידע בדבר הרישום לא התקבל במוסד, יראו אותו כמובטל לפי אותו סעיף לעניין זכאות לדמי אבטלה מיום הפסקת העסקתו או מיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא היה מועסק באותה תקופה, ונרשם בשירות התעסוקה עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020).

  (ג) על אף האמור בסעיף 163 (א), מבוטח שהגיש למוסד תביעה לדמי אבטלה בעד תקופה שחלה בין יום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) ובין היום שבו מסתיימת התקופה הקובעת ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם כאמור אך מידע בדבר הרישום לא התקבל במוסד, יראו אותו כמובטל לפי אותו סעיף לעניין זכאות לדמי אבטלה מיום הפסקת העסקתו או מיום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהתקיימו בו שני אלה:
  (1) הוא הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא היה מועסק באותה תקופה;
  (2) הוא נרשם בלשכת שירות התעסוקה עד שבעה ימים לאחר הפסקת העסקתו.

   

  179ג. הוראות מיוחדות לעניין זכאות לדמי אבטלה

  (א) על אף הוראות פרק זה, מבוטח שהופסקה העסקתו בתקופה הקובעת ואינו זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה רק בשל כך שלא השלים תקופת אכשרה בת 12 חודשים כאמור בסעיף 161 , אך צבר תקופת אכשרה כאמור באותו סעיף בת שישה חודשים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מספר הימים כלהלן, לפי העניין, לכל היותר:

  (1) 87 ימים - אם מלאו לו 45 שנים, או שמלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף ;247

  (2) 69 ימים - אם מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה (1), או אם טרם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247 ;

  (3) 35 ימים - אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרה "מבוטח" שבסעיף 158 , אף אם חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;

  (4) 34 ימים - אם מלאו לו 25 שנים וטרם מלאו לו 28 שנים;

  (5) 25 ימים - אם טרם מלאו לו 25 שנים;

  (6) 50 ימים - בכל מקרה אחר.

  (ב) הוראות סעיף 161 (ג)(2) לעניין הכללת ימי שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון בתקופת האכשרה, לא יחולו לעניין חישוב תקופת האכשרה לפי סעיף זה .


  179ד. הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה 

  (א) על אף האמור בסעיפים 171 , 171 א ו– 179 ג, מבוטח שאינו זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה לרבות כנוסחו בתקנות שעת
  חירום (נגיף הקורונה החדש) )הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 רק בשל כך שמתקיים לגביו תנאי
  מהתנאים כמפורט להלן, או רק בשל כך שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים שלהלן וגם סעיף קטן )ב(, יהיה זכאי לדמי אבטלה בהתאם להוראות פרק זה עד היום שבו מסתיימת התקופה הקובעת:

  (1) תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171 , 171 א או 179 ג, לפי העניין, מסתיימת במהלך התקופה הקובעת;

  (2) העסקתו הופסקה במהלך התקופה הקובעת, אולם תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171 , 171 א או 179 ג, לפי העניין, הסתיימה לפני תחילת התקופה הקובעת;

  (3) תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171 או 171 א, לפי העניין, הסתיימה בחודשים ינואר או פברואר 2020.

  (ב)

  (1) מבוטח שזכאי לדמי אבטלה לפי סעיף זה וחלפו 12 חודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו, ישולמו לו דמי האבטלה לפי סעיף זה, ויראו את התאריך האמור כתאריך הקובע לגבי כל התקופה שבה משולמים לו דמי אבטלה בתקופה הקובעת.

  (2) הוראות פסקה (1) יחולו גם על מבוטח הזכאי לדמי אבטלה לפי סעיף 171 או לפי סעיף 171 א, שבמהלך התקופה הקובעת הסתיימו 12 החודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו ושולמו לו במהלכה דמי אבטלה.

  (ג) הוראות סעיף זה יחולו לגבי תשלום דמי אבטלה בעד התקופה שמיום ט' בסיוון התש"ף (1 ביוני 2020) ועד היום שבו מסתיימת התקופה הקובעת, ולעניין סעיף קטן (א)(3) - בעד התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020), ועד היום שבו מסתיימת התקופה הקובעת.

   

  179ה. תשלום דמי אבטלה למבוטח בחופשה ללא תשלום

  לא ישולמו דמי אבטלה לפי פרק זה למבוטח שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום, אלא אם כן מתקיימים לגביו שניים אלה:
  (1) הוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות לפחות ולעניין התקופה שמיום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) ועד תום התקופה הקובעת (בסעיף זה - תקופת החל"ת).

  (2) הוא אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת.

   

  179ו. הוראות מיוחדות לעניין תחילת תשלום דמי אבטלה

  לעניין תשלום דמי אבטלה בעד התקופה הקובעת, יקראו את סעיף 172 כך שהמילים "מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים" - לא ייקראו.

   

  179ז. הוראות מיוחדות לעניין חישוב דמי אבטלה

  (א) לעניין חישוב דמי אבטלה והפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים בעד דמי אבטלה לתקופה שמיום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) ועד תום התקופה הקובעת -

  (1) יקראו את סעיף 167 כך שבמקום סעיף
  קטן (ב) יבוא:
  "(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סכום דמי האבטלה ליום לא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע מחולק ב־ 25 "; .

  (2) סעיף 171 א - לא ייקרא;

  (3) יקראו את סעיף 176 א(ז) כך שבמקום "167 (ב)(2)" יבוא "167 (ב)".

  (4) יקראו את לוח ז' כך שבטור א', בכותרת, אחרי " 28 שנים" יבוא "או מי שיש עמו ילד שלו" ובטור ב', בכותרת, אחרי " 28 שנים" יבוא "למעט מי שיש עמו ילד שלו".

  (ב) פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחרי יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020), כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ־ 10% אך לא פחת מ־ 7 5% , יהיו דמי האבטלה בעד התקופה שתחילתה 30 ימים לאחר הפרסום האמור וסיומה בתום התקופה הקובעת, למי שזכאי לדמי אבטלה לפי סימן זה, 90% מדמי האבטלה ששולמו לפי סימן זה ערב פרסום הלשכה כאמור; הודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

   

  179ח. הוראות מיוחדות לעניין דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

  לעניין תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית בעד התקופה שמיום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) ועד תום התקופה הקובעת, יקראו את סעיף 173 (א) כך:
  (1) בפסקה (1), במקום " 70% מדמי" יבוא "מלוא דמי";

  (2) פסקה (1א) - תימחק;

  (3) בפסקה (3), במקום "בפסקאות (1) או (1א)" יבוא "בפסקה (1)."

   

  179ט. שמירת זכויות

  אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מזכאות לדמי אבטלה שלא מכוח הוראות סימן זה.

לתחילת העמוד סימן ו': הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בהמשך לתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
 • בתוקף בין 01/07/2021 ל-31/03/2022

  179י. הגדרות סימן ו'

  "הוראות סימן ה'" - הוראות סימן ה' לפרק זה כנוסחן בחוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020, כתוקפן ביום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021);

  "הפסקת העסקה", של עובד - הפסקת העסקתו של עובד באחד מאלה:
  (1) הודעת המעסיק על פיטורי העובד;
  (2) הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום בתנאים הקבועים בסעיף 177א;

  "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) עד יום כ"ז התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

   

  179יא. קיצור תקופת האכשרה לשם זכאות מיוחדת לדמי אבטלה בעד התקופה הקובעת

  (א) על אף הוראות פרק זה, מבוטח שהעסקתו הופסקה בשלושת החודשים הראשונים לתקופה הקובעת ואינו זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה רק בשל כך שלא השלים תקופת אכשרה בת 12 חודשים כאמור בסעיף 161, אך צבר תקופת אכשרה כאמור באותו סעיף בת שישה חודשים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מספר הימים כלהלן, לפי העניין, לכל היותר:

  (1) 87 ימים - אם מלאו לו 45 שנים, או אם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;

  (2) 69 ימים - אם מלאו לו 45 שנים, או אם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;

  (3) 35 ימים - אם הוא מבטוח אכמור בפסקאות (2) או (3) להגדרה "מבוטח" שבסעיף 158 אף אם חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;

  (4) 34 ימים - אם מלאו לו 25 שנים וטרם מלאו לו 28 שנים;

  (25 ימים - אם טרם מלאו לו 25 שנים;

  (6) 50 ימים - בכל מקרה אחר.

  (ב) על אף הוראות פרק זה, מבוטח שהעסקתו הופסקה בשלושת החודשים האחרונה לתקופה הקובעת ואינו זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה רק בשל כ שלא השלים תקופת אכשרה בת 12 חודשים כאמור בסעיף 161, אך צבר תקופת אכשרה כאמור באותו סעיף בת עשרה חודשים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מספר הימים כלהלן, לפי העניין, לכל היותר:

  (1) 145 ימים - אם מלאו לו 45 שנים, או אם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;

  (2) 114 ימי - אם מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו אמור בפזקה (!), או אם טרם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;

  (3) 58 ימים - אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרה "מבוטח" שבסעיף 158 אף אם חלק מתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;

  (4) 56 ימים - אם מלאו לו 25 שנים וטרם מלאו לו 28 שנים;

  (5) 42 ימים - אם טרם מלאו ול 25 שנים;

  (6) 83 ימים - בכל מקרה אחר.

  (ג) הוראות סעיף 161(ג)(2) לעניין הכללת ימי שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון בתקופת האכשרה, לא יחולו לעניין חישוב תקופת האכשרה לפי סעיף קטן (א).

  (ד) לא תישלל זכאותו של מובטל לדמי אבטלה לפי סעיף זה בשל הוראות סעיף 171(א).

   

   

  179יב. ימי אבטלה נוספים למבוטח שמלאו לו 45 שנים

  (א) מבוטח ששולמו לו דמי אבטלה לפי פרק זה בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), כולה או חלקה, ומלאו לו 45 שנים ביום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) או לפניו, יהיה זכאי לימי אבטלה נוספים שמספרם שווה למחצית ממספר ימי המימוש ולמחצית מימי האבטלה שהיה זכאי להם ושולמו לו לפי סעיף 179ג (בסעיף זה - ימי אבטלה נוספים); לעניין זה, "ימי המימוש" - הימים שבעדם שולמו לבוטח דמי אבטלה לפי הוראות פרק זה בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), בניכוי ימי אבטלה שבעדם שולמו לו דמי אבטלה שבעדם שולמו לו דמי אבטלה לפי הוראות סימן ה'.

  (ב) מבוטח שמלאו לו 45 שנים ביום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) או לפניו רשאי לממש ימי אבטלה כמפורט להלן עד תום התקופה הקובעת או עד תום 12 חודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו, לפי המאוחר;

  (1) ימי האבטלה הנוספים כאמור בסעיף קטן (א);

  (2) ימי האבטלה לפי הוראות פרק זה, למעט לפי הוראות סימן ה', שלא מימש בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) ועד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), וימי אבטלה לפי סעיף 179ג שהיה זכאי להם ולא שולמו לו בתקופה האמורה.

  (ג) מבוטח שמימש את זכאותו לדמי אבטלה לפי סעיף זה וחלפו 12 חודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו, יראו את התאריך האמור כתאריך הקובע שנקבע לגביו עד תום התקופה הקובעת.

  (ד) לא תישלל זכאותו של מובטל לדמי אבטלה לפי סעיף זה בשל הוראות סעיף 171(א).

  (ה) המוסד רשאי לשלם למבוטח מקדמה בסכום שלא יכלה על 8,000 שקלים חדשים לחודש בעד ימי אבטלה שניתנו לו לפי סעיף זה בעד חודשים יולי ואוגוסט 2021, בטרם הושלמו כל הליכי הטיפול לשם בירור זכאותו לימים אלה; הוראות סעיף 302(ב) יחולו לעניין תשלום מקדמה לפי סעיף קטן זה.

   

  179יג. שיעור דמי האבטלה

  דמי האבטלה שישולמו למבוטח לפי הוראות סימן זה, למעט דמי אבטלה בעד ימי אבטלה כאמור בסעיף 179יב(ב)(2), יהיו בשיערו של 85% מדמי האבטלה שהיו משולמים לו לפי הוראות סימן ג'. 

   

  179יד. הוראות מיוחדות לעניין דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

  לעניין תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית בעד התקופה הקובעת, יקראו את סעיף 173(א) כך:

  (1) בפסקה (1), במקום "70% מדמי" יבוא "מלוא דמי";

  (2) פסקה (1א) - לא תיקרא;

  (3) בפסקה (3), במקום "בפסקאות (1) או (1א)" יבוא "בפסקה (1)".

   

  179טו. הוראות מיוחדות לעניין חישוב דמי אבטלה

  לעניין חישוב דמי אבטלה והפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים, למבוטח שהתאריך הקובע שנקבע לגביו קדם ליום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021), בעד תקופה שמתחילת התקופה הקובעת ועד תום התקופה הקובעת או עד תום 12 חודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו, לפי המאוחר, יחולו הוראות אלה:

  (1) בסעיף 167, במקום סעיף קטן (ב) יקראו:
  "(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סכום דמי האבטלה ליום לא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע מחולק ב-25.";

  (2) בסעיף 172, המילים "מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים" - לא ייקראו.";