חוק הביטוח הלאומי - ל ו ח ו ת

לתחילת העמוד ל ו ח ו ת
לתחילת העמוד לוח א' הכנסה מזערית חודשית ממוצעת לעובד עצמאי [א']
 • (סעיף 1, הגדרת "עובד עצמאי")

  לגבי כל אחד מהחדשים שברבעון - סכום השווה ל-15% מהשכר הממוצע, כפי שהוא ב-1 בחודש שבתחילת כל רבעון; לענין זה, "רבעון" - תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר של כל שנת מס.

לתחילת העמוד לוח א'1 גיל הפרישה
 • (סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 158, 160, 240(א), 245(א), 246(ב)(2), 247(1)(ג), 342(ג), 351(ב), 403(ב) ו-406)

  חלק א' (סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 403(ה) ו-406(1))

  לגבר

  חודש הלידה  גיל הזכאות (בשנים)
     
  עד יוני 1939 65
  יולי ואוגוסט 1939 65 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1940 66
  ינואר עד אוגוסט 1941  66 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו-8 חודשים
  מאי 1942 ואילך 67


  לאישה

  חודש הלידה  גיל הזכאות (בשנים)
     
  עד יוני 1944 60
  יולי ואוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
   ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
   מאי עד דצמבר 1945  61
   ינואר עד אוגוסט 1946  61 ו-4 חודשים
   ספטמבר 1946 עד אפריל 1947  61 ו-4 חודשים
  מאי 1947 עד דצמבר 1955 62

   

  חלק ב' (סעיפים 158 ההגדרה "מבוטח"), 160, 247(1)(ג) ו-406(2) ו-(3))

  הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א

  חודש הלידה  גיל הזכאות (בשנים)
     
  עד יוני 1939  65
  יולי ואוגוסט 1939 65 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1939 עד אפריל 1940  65 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1940  66
  ינואר עד אוגוסט 1941  66 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1941 עד אפריל 1942  66 ו-8 חודשים
  מאי 1942 ואילך  67

   

  חלק ג' (סעיפים 240(א) ו-406(4)(ב))

  מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו

  חודש הלידה    גיל הזכאות (בשנים)
                            
  עד יוני 1944   60
  יולי ואוגוסט 1944   60 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1944 עד אפריל 1945   60 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1945    61
  ינואר עד אוגוסט 1946    61 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1946 עד אפריל 1947   61 ו-8 חודשים
  מאי 1947 ואילך    62


  חלק ד' (סעיפים 245(א), 342(ג), 351(ב) ו-406(4)(א))

  גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק לנשים לפי חודש לידתן


  חודש הלידה  גיל הזכאות (בשנים)
     
  עד יוני 1939  65
  יולי ואוגוסט 1939  65 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1939 עד אפריל 1940  65 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1940 66
  ינואר עד אוגוסט 1941 66 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1941 עד אפריל 1942  66 ו-8 חודשים
  מאי 1942 עד דצמבר 1944  67
  ינואר עד אוגוסט 1945 67 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1945 עד אפריל 1946  67 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1946 68
  ינואר עד אוגוסט 1947 68 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1947 עד אפריל 1948  68 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1948  69
  ינואר עד אוגוסט 1949 69 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1949 עד אפריל 1950 69 ו-8 חודשים
  מאי 1950 ואילך 70

   
  חלק ה' (סעיף 246(ב)(2))

  אישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה

  חודש הלידה  גיל הזכאות (בשנים)
     
  עד יוני 1949     55
  יולי ואוגוסט 1949  55 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1949 עד אפריל 1950  55 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1950 56
  ינואר עד אוגוסט 1951 56 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1951 עד אפריל 1952  56 ו-8 חודשים
  מאי 1952 עד יולי 1955  57
  אוגוסט 1955 עד מרס 1956  57 ו-4 חודשים
  אפריל 1956 עד נובמבר 1956 57 ו-8 חודשים
  דצמבר 1956 עד יולי 1957 58
  אוגוסט 1957 עד מרס 1958  68 ו-4 חודשים
  אפריל 1958  עד נובמבר 1958  58 ו-8 חודשים
  דצמבר 1958 ואילך 59
לתחילת העמוד בטל- לוח ב' הקצבת האוצר למוסד
 • (סעיף 43)

  (1) בלוח זה -

  "פג" - יילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה על 1,750 גרם, שהיה בחיים 4 ימים לפחות ואושפז ביחידה לטיפול מיוחד ביילודים;

  "שיעור עדכון" - שיעור עליית מחיר יום אשפוז, כפי שנקבע בהיתר להעלאת מחירי אשפוז לשירותים אמבולטוריים שניתן לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, לגבי אשפוז יולדות ואשפוז על ידי קופות החולים או משרד הבטחון בבתי חולים כלליים;

  {תקף בין התאריכים 1 באפריל 2012 עד 31 בדצמבר 2013} "מענק בסיסי" - סכום של 13,823 שקלים חדשים כשהוא מעודכן לפי סעיף (4) בלוח זה;

  {תקף מ-1 בינואר 2014} "מענק בסיסי" - סכום של 13,884 שקלים חדשים כשהוא מעודכן לפי סעיף (4) בלוח זה;

  "סכום שנתי בסיסי" - מכפלת סך מספר הלידות בשנה פלונית של מבוטחות הזכאיות למענק אשפוז לפי חוק זה, במענק הבסיס.

  {תקף בין התאריכים 1 באפריל 2012 עד 31 בדצמבר 2013} (2) (א) סכום מענק האשפוז ליולדת, בשל לידת יילוד אחד או יותר, הוא 11,002 שקלים חדשים בתוספת 171,811 שקלים חדשים בעד כל פג שנולד באותה לידה.

  {תקף מ-1 בינואר 2014} (2) (א) סכום מענק האשפוז ליולדת, בשל לידת יילוד אחד או יותר, הוא 11,015 שקלים חדשים בתוספת 174,754 שקלים חדשים בעד כל פג שנולד באותה לידה.

  (ב) הסכום הכולל של מענקי האשפוז שישלם המוסד בשנה פלונית לא יעלה על הסכום השנתי הבסיסי לאותה שנה ולא יפחת ממנו.

  (3) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, בכל שנה (להלן - השנה השוטפת), ייקבע מחדש, בצו, סכום מענק האשפוז שיחושב לפי הנוסחה הבאה והוא יהיה בתוקף מה- 1 בינואר של אותה שנה: (m1 = m0 )1 + st כאשר -

  m1 - סכום מענק האשפוז החדש לשנה השוטפת; m0 - סכום מענק האשפוז כפי שהיה בתוקף בתום השנה שקדמה לשנה השוטפת; st - ההפרש שבין הסכום השנתי הבסיסי לשנה שקדמה לשנה השוטפת לבין סכום כל המענקים ששולמו בפועל באותה שנה, מחולק בסכום כל המענקים ששולמו בפועל כאמור (להלן - שיעור התיקון).

  (4) המענק הבסיסי, מענק האשפוז ליולדת ותוספת בעד פג יעודכנו, מעת לעת, בשיעור העדכון שנקבע בהיתר ומהמועד הנקוב בו; השר יפרסם ברשומות הודעה על המענק הבסיסי, מענק האשפוז ליולדת ותוספת בעד הפג המעודכנים.

  (5) בתמורה למענק האשפוז יינתנו ליולדת וליילוד שירותים אלה:

  1. כל השירותים והטיפולים הרפואיים הקשורים בלידה לרבות בדיקות מעבדה, הדמיה ובדיקות אחרות מכל סוג שהוא, ניתוח או ניתוחים על כל הקשור והנובע מהם;

  2. אשפוז היולדת במחלקת יולדות לפרק זמן שהלידה ותוצאותיה מחייבות זאת וכן אשפוזה של היולדת תוך 3 ימים שקדמו ליום הלידה;

  3. אשפוז היילוד עד לצאת היולדת מבית החולים;

  4. אשפוז היילוד לאחר צאת היולדת מבית החולים, לפרק זמן כפי שהמצב הרפואי מחייב עקב צהבת, דלקת ריאות, כתוצאה משתיית מי שפיר או כתוצאה מכל מחלה זיהומית אחרת;

  5. אשפוז פגים ביחידה רפואית מתאימה;

  6. זריקות אימונוגלובולין אנטי d במקרה של rh שלילי וכל זריקה או טיפול אחר הדרושים ליולדת וליילוד על פי החלטת הרופא;

  7. בדיקות סינון שמיעה ליילוד.
לתחילת העמוד לוח ג' בטל
לתחילת העמוד לוח ד' בטל
לתחילת העמוד לוח ה' בטל
לתחילת העמוד לוח ו' הגדלת קצבת נכות או קצבת תלויים לפי פרק ה'
 •  (סעיף 117 ו-140)

  שנת פגיעה
  (שנת כספים)
  שיעור ההגדלה  שנת פגיעה 
  (שנת כספים) 
   שיעור ההגדלה 
         
  1954/55 48%  1960/61  24%
   1955/56   44%  1961/62  20%
   1956/57 40% 1962/63 16% 
   1957/58  36% 1963/64  12% 
   1958/59  32%  1964/65 8% 
   1959/60  28%  1965/66 4%
לתחילת העמוד לוח ז' חישוב דמי אבטלה [ט'1]
 • (סעיף 167)

  בלוח זה -

  "הסכום היומי הבסיסי" - הסכום הבסיסי מחולק ב-25;

  "השכר" - השכר היומי הממוצע לפי סעיף 170;

  "הסכום המרבי" - החלק ה-25 מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א;

  "אחוזים" - אחוזים מהשכר שלפיהם או לפי צירופיהם יחושבו דמי אבטלה.

                       טור א' מי שמלאו לו 28שנים
  (באחוזים) 
   טור ב' מי שטרם מלאו לו 28 שנים
  (באחוזים) 
       
  1. בכפוף להוראות סעיף 164 - על חלק השכר שעד למחצית הסכום היומי הבסיסי     80    60
  2. על חלק השכר שמעל למחצית ועד שלושת
  רבעי הסכום היומי הבסיסי במשק
     50    40
  3. על חלק השכר שמעל לשלושת רבעי הסכום היומי הבסיסי ועד לשכר היומי הממוצע במשק במלואו    45    35
  4. על חלק השכר שמעל לסכום היומי
  הבסיסי במשק ועד לסכום המרבי 
     30    25
לתחילת העמוד לוח ח' עבודה מועדפת ועבודה נדרשת [ט'2]
 • (סעיף 174(א) ו-(ו))


   (א) עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק;

  (ב) בבנין: כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית;

  (ג) בבתי מלון:

  (1) מלצרות;
  (2) טבחות;
  (3) חדרנות;
  (4) עבודה בלתי מקצועית, לרבות שטיפת כלים ועבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית;

  (ד) באתרי גידולים חקלאיים ובתי אריזה: עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית.

  (ה) באבטחה:

  עבודה באבטחה של כל אחד מאלה:

  (1) מעון יום לילדים מגיל 3 חודשים שמשרד העבודה והרווחה הכיר בו כמעון יום;

  (2) מוסד חינוך שמשרד החינוך נתן לו אישור להפעלת המוסד כמוסד פטור, וכל עוד האישור בתוקף;

  (3) מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לרבות מוסד ללימוד שיטתי לילדים מגיל שלוש עד כיתה י"ב, ומוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמח-1988;

  (4) בית ספר שחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, חל עליו, שקבע השר, באישור שר החינוך;

  (5) בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג-1953;

  (6) רכב ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה;

  (7) רכבת כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל"ב-1972.

  (ו) במפעלי תעשיה ובבתי מלאכה:

  (1) עבודות מתכת -

  (א) מסגרות וריתוך;
  (ב) חרטות וכרסום;
  (ג) חשמלאות;
  (ד) מכונאות;
  (ה) מכשירנות;
  (ו) משחיזנות;

  (2) הלבשה -

  (א) חייטות ותפירה;
  (ב) גזרנות;
  (ג) תפירת עור;

  (3) עבודות בלתי מקצועיות -

  עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבניה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות הפעלת מכונות ועבודת ניקיון, ולמעט עבודה פקידותית.

  (ז) (1) טיפול וסיוע אישי לאדם עם מוגבלות, שלא בידי בן משפחה, שבידו היתר להעסקת עובד זר כמשמעותו בפרק ד'1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991; לעניין זה, "אדם עם מוגבלות" - כל אחד מאלה:

  (א) מבוטח הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים לפי פרק ט';

  (ב) ילד נכה הזכאי לגמלה לפי סימן ו' בפרק ט';

  (ג) מבוטח הזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק י';

  (ד) נכה הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים שרופא מוסמך ראשי שנתמנה לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954, קבע כי הוא זכאי לליווי לאנשים עם מוגבלות קשה, לפי אמות מידה שיורה שר הביטחון.

  (2) טיפול וסיוע אישי שלא בידי בן משפחה למי ששוהה בכל אחד מאלה:

  (א) בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, המיועד לפי תעודת הרישום שלו לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד;

  (ב) מעון או חלק ממעון המיועד לאנשים עם מוגבלות פיזית או שכלית, שקיבל רישיון לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965;

  (ג) מעון יום שיקומי שקיבל רישיון לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000;

  (ד) מוסד לטיפול סוציאלי, מוסד לטיפול רפואי או מוסד לטיפול משולב, כמשמעותם בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993, שקיבלו רישיון לפי אותו חוק;

  (ה) מעון המופעל על ידי משרד הביטחון, המיועד לאנשים עם מוגבלות נפשית הזכאים לתגמול לפי חוק הנכים.

  בפרט זה -

  "טיפול וסיוע אישי" - שירותים המיועדים לסייע בביצוע פעולות יום- יום כהגדרתן בסעיף 223 או בהשגחה, למעט עבודות משק בית;

  "בן משפחה" - אח, אחות, בן, בת, נכד, נכדה, דוד, דודה ובני זוגם של כל אחד מאלה.

לתחילת העמוד לוח ח'1 שיעורי הניכוי מקצבה חודשית מלאה
 • (סעיפים 202)

  טור א'
  חלקי ההכנסה 
   טור ב'
  שיעור הניכוי מהקצבה,באחוזים
     
   חלק ההכנסה שעד 50.23% מהשכר הממוצע         0
  חלק ההכנסה שמעל 50.23% ועד 68% מהשכר הממוצע         30
  חלק ההכנסה שמעל 68% ועד 93% מהשכר הממוצע         40
  חלק ההכנסה שמעל 93% מהשכר הממוצע         60

   

   

לתחילת העמוד לוח ח' 1א מענק חד־פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020
 • {מ-25 באוקטובר 2020 עד 30 ביוני 2021}

  (סעיף 222 ד)

  טור א'

  סוג הגמלה

  טור ב'

  סכום המענק

  1.

  קצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200(א) (בלוח זה – קצבה חודשית מלאה), או גמלת נכות לעולה המשתלמת לפי ההסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת

  ההפרש שבין 3,511 שקלים חדשים ובין קצבה חודשית מלאה

  2.

  קצבה חודשית חלקית כמשמעותה בסעיף 201(א)

  סכום שיחסו להפרש כאמור בפרט 1 בטור ב' הוא כיחס שבין אחוז דרגת האי-כושר להשתכר ובין מאה

  3.

  גמלה המשתלמת לפי הוראות סעיף 206א(ב) או גמלת שירותים מיוחדים לעולה המשתלמת לפי ההסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת, כמפורט להלן:

   

   

  (1)

  לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור הקבוע בסעיף 206א(ב)(1)

  300 שקלים חדשים

   

  (2)

  לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור הקבוע בסעיף 206א(ב)(2)

  200 שקלים חדשים

   

  (3)

  לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור הקבוע בסעיף 206א(ב)(3)

  100 שקלים חדשים

  4.

  גמלה בעד ילד נכה לפי הוראות סעיף 222 או גמלה לילד עולה עם נכות לפי ההסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת (בלוח זה – גמלת ילד נכה), שמתקיים לגביה אחד מאלה:

  490 שקלים חדשים

   

  (1)

  הגמלה היא בעד ילד התלוי בעזרת הזולת במידה רבה כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה "ילד התלוי בעזרת הזולת" בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010, אשר צבר בבדיקת תלות בזולת, הנמדדת בנקודות והמתפרסמת באתר האינטרנט של המוסד, 8 או 9 נקודות

   

   

  (2)

  הגמלה היא בסכום השווה ל-188% מקצבת יחיד מלאה

   

  5.

  גמלת ילד נכה בסכום השווה ל-50% או ל-100% מקצבת יחיד מלאה, ובלבד שלא משולם בעד ילד כאמור מענק לפי פרט 4(1)

  83 שקלים חדשים

  6.

  גמלה נוספת לנכה לפי הוראות סעיף 251 המשתלמת לפי שבתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק שולמה לו קצבה חודשית מלאה

  ההפרש שבין 3,511 שקלים חדשים ובין קצבה חודשית מלאה

  7.

  גמלה נוספת לנכה לפי הוראות סעיף 251 המשתלמת למי שבתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק שולמה לו קצבה חודשית חלקית כמשמעותה בסעיף 201(א)

  סכום שיחסו להפרש כאמור בפרט 6 בטור ב' הוא כיחס שבין אחוז דרגת האי-כושר להשתכר בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק ובין מאה

  8.

  תוספת המשתלמת לפי הסכם בדבר תשלום תוספת לזכאים לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף

  5,341 שקלים חדשים

   

 • (סעיף 223)

  טור א'
  שירותי הסיעוד
   טור ב'
  שווי ביחידות שירות
   (1) שעה אחת שח טיפול אישי במבטח בביתו, עזרה בניהול משק ביתו או השגחה עליו;

  (א) בשעות שאינן שעות לילה - יחידה אחת;

  (ב) בשעות הלילה - יחידה וחצי;

  (ג) בימי מנוחה - 2 יחידות 

  (2) 6 שעות טיפול אישי במבוטח במרכז יום;

  (א) חעניין מבטוח הזכאי לגמלה לפי סעיף 224(א)(1) עד (3) - 2 יחידות;

  (ב) לעניין מבוטח הזכאי לגמלה לפי סעיך 224(א)(4) עד (6) - 2.75 יחידות;

  (3) מוצרי ספיגה;

  מספר יחידות לשבוע המתקבל מחלוקת הזכום שבפסקה (א) בסכום שבפסקה (ב) שלהלן ובעיגול לרבע היחידה הקרוב:

  (א) עלותם של כל מוצרי הספיגה שמקבל המבוטח בחודש;

  (ב) שווי בכסף של יחידת שירות, במכפלה של 4.3;

  (4) מנוי חודשי לשירות השגחה באמצעות משדר מצוקה;

  (א) לעניין מבוטח שלא מקבל מוצרי ספיגה באותו חודש - 0.25 יחידות בשבוע;

  (ב) לעניין מבוטח שמקבל מוצרי ספיגה באותו חודש - בחישוב השווי של יחידות השירות שקיבל המבוטח בעבור מוצרי ספיגה תיווסף עלות המנוי לעלות מוצרי הספיגה שקיבל כאמור בפרט (3)(א);

  (5) מנוי חודשי לשירות השגחה מורחב;

  (א) לעניין מבוטח שלא מקבל מוצרי ספיגה באותו חודש - 0.5 יחידה לשבוע;

  (ב) לעניין מבוטח שמקבל מוצרי ספיגה באותו חודש - בחישוב השווי של יחידות השירות שקיבל המבוטח בעבור מוצרי ספיגה תיווסף עלות המנוי לעלות מוצרי הספיגה שקיבל כאמור בפרט (3)(א);

  (6) שירות כביסה של עד 5 ק"ג יחידה אחת.

  {בין 01/01/2021 ו-31/12/2024}

  (7) שירותי קהילה תומכת למבטוח שאינו זכאי לסבסוד של שירותים אלה - כל השירותים כמפורט להלן, הניתנים באמצעות קהילות תומכות המוכרות על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים:

  (א) שירותי אב קהילה, לרבות ביקור בבית המבוטח אחת לחודשיים לפחות וביקורים דחופים במידת הצורך, ותיאום בין המבוטח לגורמי טיפול שונים;

  (ב) שירותי תחזורה ביתית קלה, לביצוע תיקונים פשוטים ובסיסיים בבית המבוטח שאינם בתחום מומחיותו של בעל מקצוע, וכן תיאום עם בעל מקצוע לביצוע תיקונים;

  (ג) לחצן מצוקה למוקד של הקהילה;

  (ד) שירותי הפגת בדידות באמצעות השתתפות בפעילות חברתית אחת לשבוע במשך שעה לפחות, מחוץ לביתו של המבוטח, ולעניין מבוטח המרותק לביתו - פעילות פנאי בבית המבוטח, אחת לחודש במשך שעה לפחות.

   

   

   

לתחילת העמוד לוח ט' הכנסת מרבית לעניין תלויים ושאירים
 • (סעיפים 130(א)(5), 200(ג)(1), 238, 247(1)(ג) ו-(3)(ב))

  פרט  מספר התלויים  הכנסה חדשית 
  1 ללא תלויים סכום השווה ל-57% מהשכר הממוצע
  2 1 סכום השווה ל-76% מהשכר הממוצע
  3 בעד כל תלוי נוסף סכום השווה ל-7% מהשכר הממוצע
לתחילת העמוד לוח י' שיעור דמי ביטוח בעד ינואר 2015 ואילך
 • טור א'

  טור ב'

  טור ג'

  טור ד'

  טור ה'

  פרט

  ענף ביטוח

  אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)

  הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים

  הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)

  על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע

  על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע

  על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע

  על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע

  לעובד

  לעובד עצמאי

  למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

  לעובד

  לעובד עצמאי

  למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

  1

  אימהות

  1.36

  0.94

  -

  0.16

  0.24

  -

  0.87

  0.04

  0.09

  2

  אימהות – מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

  -

  -

  0.16

  -

  -

  0.11

  -

  -

  -

  3

  ילדים

  2.08

  2.74

  1.67

  1.47

  0.59

  1.10

  -

  -

  0.08

  4

  נפגעי עבודה

  1.80

  0.78

  -

  0.41

  0.17

  -

  -

  -

  0.03

  5

  נפגעי תאונות

  0.12

  0.09

  0.07

  0.02

  0.03

  0.04

  0.07

  0.01

  0.02

  6

  אבטלה

  0.36

  -

  -

  0.04

  -

  -

  0.21

  0.01

  0.06

  7

  זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

  0.05

  -

  -

  0.01

  -

  -

  -

  -

  0.02

  8

  נכות

  2.28

  2.12

  1.31

  0.41

  0.47

  0.87

  1.86

  0.11

  0.10

  9

  סיעוד

  0.31

  0.21

  0.14

  0.06

  0.05

  0.09

  0.14

  0.01

  0.02

  10

  אזרחים ותיקים ושאירים

  5.89

  5.95

  3.65

  1.67

  1.32

  2.40

  3.85

  0.22

  0.25

   

  סך הכל

  14.25

  12.83

  7

  4.25

  2.87

  4.61

  7.00

  0.40

  0.67

   

לתחילת העמוד לוח י"א הכנסה מרבית ומזערית לענין דמי ביטוח [י"א]
 • סעיפים 345(ה), 348 ו-349)

  פרט בעד                הכנסה מרבית  הכנסה מזערית
  1   עובד 

  לחודש - הסכום הבסיסי, כפול 5 ;
   לרבעון - סכום השווה להכנסה המרבית לחודש,כפול 3;
  לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המרביות בכל רבעון שבאותה שנת מס.

  לחודש - סכום השווה לשכר מינימום של החודש הראשון ברבעון;
  לרבעון - סכום השווה להכנסה המזערית לחודש,כפול 3;
  לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המרביות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.
  2  עובד  עצמאי  לרבעון - סכום השווה לחמש פעמים הסכום הבסיסי, כפול 3 בפרט 1, לפי הענין;
  לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המרביות לכל רבעון שבאותה שנת מס. 
  לרבעון - סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 3.
  לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המזעריות בכל רבעון שבאותה שנת מס.
  3  מבוטח כאמור בסעיף 348(ד) ו-(ה)  לרבעון או לשנה - סכום השווה להכנסה המרבית לרבעון או לשנה, כאמור בפרט 1,לפי העניין.  לרבעון שתחילתו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל וב-1 ביולי של שנת מס - סכום השווה ל-5% של השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון שתחילתו ב-1 בינואר, כפול 3, ולרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר של שנת מס - סכום השווה ל-5% מהשכר הממוצע של החודש הראשון שבאותו רבעון, כפול 3;

  לשנה - סכום השווה לסך כל 
  ההכנסות המזעריות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.
  4  מבוטח אחר 

  לרבעון או לשנה - סכום השווה להכנסה המרבית לרבעון או לשנה, כאמור בפרט 2, לפי הענין.  

   לרבעון שתחילתו ב-1 בינואר,ב-1 באפריל וב-1 ביולי של שנת  מס - סכום השווה ל-15% מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון שתחילתו ב-1 בינואר, כפול 3, ולרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר של שנת מס - סכום השווה ל-15% מהשכר הממוצע של החודש הראשון שבאותו רבעון, כפול 3; לשנה - סכום השווה לסך כל ההכנסות המזעריות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.


  בלוח זה,

  "רבעון" - תקופה של שלושה חודשים רצופים המתחילה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר של כל שנת מס.

  "שכר מינימום" - שכר מינימום, שכר מינימום חלקי, שכר מינימום יומי, או שכר מינימום לשעה החל, לפי הענין, לפי הוראות חוק שכר מינימום לגבי עובד פלוני.

  "הסכום הבסיסי" כהגדרתו בפסקה (3) שבהגדרה סכום בסיסי שבסעיף 1.

לתחילת העמוד לוח י"ב הפחתות מתשלומים לקופת תגמולים [י"ב]
 •  (סעיף 404)

  פרט  הפחתה  שיעור
       
  1 מתשלומי המעביד לפי סעיף קטן (ב) 1.8%
  2 מתשלומי המעביד לפי סעיף קטן (ג) 1.5%
  3 מתשלומי העובד לפי סעיף קטן (ג)  1.0%
לתחילת העמוד לוח י"ד ארגונים מאושרים
 • (סעיף 293)

  1. כל ארגון נשים מתנדבות שחברותיו פועלות בבית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940.

  2. בטל.

  3. "מיחא" - חיפה, שיקום ילדים חרשים.

  4. אגודת תחנה לעזרה ראשונה נפשית בירושלים ע"ש ד"ר ע. זסלני ז"ל.

  5. האגודה למען העיוור ולמניעת העיוורון.

לתחילת העמוד לוח ט"ו חיקוקים מבוטלים שהזכאים לפיהם זכאים לפי פרק י"ג
 • (סעיף 294)

  1. חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, התשכ"ה-1965.

  2. סעיפים 26 עד 32 לחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959.

  3. תקנה 11(ב) לתקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ד-1974.

לתחילת העמוד לוח ט"ז הסכום שיעביר משרד האוצר למוסד לפי שנים (במיליוני שקלים חדשים)
 • (סעיף 328 (ד))

  2008 110
  2009 130
  2010 150
  2011 155
  2012 ואילך 165.

 • (סעיף 384א)

  בלוח זה - "מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד" - מידע על הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודת מס הכנסה, ומידע כאמור בפסקאות (2) ו-(3) של סעיף 384א(א);

  "מידע על כל הכנסה" - מידע כאמור בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 384א(א), מידע על הכנסה מרווחי הון כמשמעותם בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וכן מידע על בעלות של מבוטח או נישום בנכסי דלא ניידי;

  "מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה" - מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה;

  "מידע על הכנסות עבודה" - מידע על הכנסה מעבודה או משלח לפי סעיף 2(2) או (8) לפקודת מס הכנסה.

  טור א'
  סוג הגמלה
  טור ב'
  מקור חוקי
  טור ג'
  סוגי המידע
       
  1.מענק אשפוז  סעיף 43 לחוק -
  2.מענק לידה  סעיף 44 לחוק -
  3.קצבת לידה סעיף 45 לחוק -
  4.דמי לידה סעיף 49 לחוק מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  5. דמי לידה נוספים  סעיף 51 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  6. דמי לידה לגבר סעיף 49 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  7. גמלה להורה מאמץ  סעיף 57 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  8. גמלה לשמירת הריון  סעיף 59 לחוק מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  9. תשלום מיוחד ליתומים סעיף 62 לחוק  -
  10. קצבת ילדים רגילה סעיף 66 לחוק  -
  11. תוספת לקצבת הילדים  סעיף 68(ג) לחוק -
  12. מענק לימודים סעיף 74 לחוק
  13. דמי פגיעה  סעיף 92 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  14. גמלה לנכה עבודה   סעיף 104 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  15. ריפוי החלמה ושיקום לנפגע בעבודה סעיף 86 לחוק   
  16. גמלאות מיוחדות לנפגע בעבודה  סעיף 112 לחוק   מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  17. צירוף נכויות לתקנות  לצורך גמלה  
  (קביעת דרגת נכות לנפגע בעבודה), 
  התשט"ז-1956(להלן - תקנות נפגעי עבודה) 
  תקנה 12 הביטוח הלאומי  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד  
  18. סטיות לצורך גמלה בעבודה תקנה 15 לתקנות נפגעי עבודה מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  19. גמלה לנכה נזקק נפגעי עבודה תקנה 18א לתקנות  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  20. הגדלת קצבה לנפגע שטרם מלאו לו 18 סעיף 115 לחוק    
  21. גמלת תלויים לאלמנה המסוגלת
  לכלכל את עצמה 
  סעיף 131 לחוק   מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  22. גמלת תלויים לאלמנה שאינה
  מסוגלת לכלכל
  את עצמה
  סעיף 131 לחוק   מידע על כל הכנסה 
  23. גמלת תלויים  לאלמן שאין 
  עמו ילדים
  סעיף 131 לחוק    מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודת מב הכנסה 
  24. גמלת תלויים לילדים  סעיף 131 לחוק   מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  25. גמלת תלויים להורים  סעיף 131 לחוק מידע על כל הכנסה 
  26. מענק מצוות ליתום של נפגע בעבודה סעיף 143 לחוק     
  27. הכשרה מקצועית לאלמנה או לאלמן
  של נפגע בעבודה 
  סעיף 144 לחוק   מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה
  28. דמי מחיה והוצאות אבחון ליתום של 
  נפגע בעבודה  
  סעיף 144 לחוק  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה
  29. דמי תאונה לעובד או לעובד עצמאי  סעיף 151 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  30. דמי תאונה למי שאינו עובד או
  עובד עצמאי 
  סעיף 151 לחוק   - 
  31. דמי אבטלה   סעיף 160 לחוק 

  1. מידע על הכנסה מעבודה או ממשלח יד
  2. מידע על הכנסה מפנסיה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה

  32. מענק למי שעבד בעבודה מועדפת סעיף 174 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה 
  33. דמי אבטלה למקבל קצבת  פרישה  סעיף 175 לחוק   מידע על הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה לעניין קצבת פרישה מעבודה, משירות בצה"ל, משירות במשטרת ישראל או משירות בשירות בתי הסוהר. 
  34. דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד   סעיף 176 לחוק   מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  35. מענק אבטלה למועסק בשכר
  נמוך 
  סעיף 176א לחוק  מידע על הכנסות עבודה 
  36. הענקת אבטלה לקטין  סעיף 178 לחוק   מידע על הכנסות עבודה 
  37. גמלה לעובד בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד; 
  חוב שכר עבודה; חוב פיצויי פיטורין; חוב לקופת גמל
  סעיף 182 לחוק  1. מידע על הכנסות עבודה 
  2. הפרשות לקופת גמל כהגדרתה בסעיף 180 לחוק
  38. קצבה חודשית לנכה כללי  סעיף 199(1) לחוק  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה 
  39. קצבה חודשית מיוחדת לנכה
  כללי הלוקה במוגבלות קשה 
  סעיף 199(1) לחוק  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה 
  40. שיקום מקצועי לנכה כללי סעיף 199(2) לחוק  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה 
  41. השתתפות במתן שירותים
  מיוחדים לנכה כללי 
  סעיף 199(3) לחוק   -  
  42. גמלה מיוחדת לנכה כללי
  הלוקה במוגבלות קשה
  סעיף 199(4)לחוק   -   
  43. השתתפות במתן שירותים
  מיוחדים למי שאינו נכה (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט -1978 
  סעיף 199(3) לחוק  ותקנה 10א לתקנות  הביטוח הלאומי  (ביטוח נכות) מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  44. גמלה מיוחדת למבוטח הלוקה
  במוגבלות קשה שאינו נכה  נכות)(מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978 
  סעיף 199(4) לחוק  ותקנה 10א  לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח) מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  45. גמלת ילד נכה   סעיף 222 לחוק  -   
  46. גמלת סיעוד תקנה 3 לתקנות 
  הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגמלת סיעוד ושיעורה),התשמ"ה- 1988 
  סעיף 224 לחוק לפקודה  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 
  47. קצבת אזרח ותיק יחסית בין גיל 
  הפרישה לגיל המזכה בקצבת אזרח ותיק בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז-1976
  סעיף 245 לחוק ותקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת הכנסה) מידע על הכנסה או משלח יד 
  48. תוספת לקצבת אזרח ותיק בעבור 
  בת זוג (קביעת הכנסה
  בביטוח זקנה ושאירים),התשל"ז -1976
  סעיף 247(1) לחוק ותקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי מידע על הכנסה לפי סעיף 2  לפקודה
  49. תוספת לקצבת אזרח ותיק  בעבור ילד סעיף 247(2) לחוק -    
  50. תוספת לקצבת אזרח ותיק בעבור
  בן זוג (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים),התשל"ז - 1976
  סעיף 247(3)לחוק  ותקנה 1 לתקנות  הביטוח הלאומי מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה
  51. קצבת אזרח ותיק לנכה שהגיע לגיל
  פרישה לאחר 2002
  סעיף 251 לחוק  -     
  52. קצבת אזרח ותיק לנכה שהגיע לגיל 
  פרישה לפני 2002
  סעיף 251 לחוק  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה 
  53. קצבת שאירים לאלמנה סעיף 252 לחוק  -     
  54. קצבת שאירים לאלמן
  שאין  עמו ילד
  סעיף 252 לחוק  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה
  55. קצבת שאירים לאלמן שיש
  עמו ילד
  סעיף 252 לחוק  -  
  56. גמלת שאירים ליתום שאין
  עמו הורה 
  סעיף 252 לחוק  -    
  57. מענק ליתום שהגיע למצוות סעיף 254 לחוק  -     
  58. הכשרה מקצועית לפקודה סעיף 265 לחוק  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 
  59. דמי מחיה  לפקודה סעיף 265 לחוק  מידע על הכנסה לפי סעיף 2
  60. דמי קבורה   סעיף 266 לחוק  -   
  61. תגמול למשרתים 
  במילואים
  סעיף 271 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  62. הענקות לנערים בחינוך ותקנות שירות
  קדם-צבאי מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם-צבאי), התשל"ז-1976 
  סעיף 282 לחוק   מידע על הכנסות עבודה 
  63. דמי פגיעה למתנדב סעיף 289 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  64. גמלה לנכה עבודה מתנדב סעיף 289 לחוק  מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  65. גמלה לתלויים במתנדב סעיף 289 לחוק   מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  66. גמלה להבטחת הכנסה  סעיף 2 לחוק הבטחת הכנסה מידע על כל הכנסה
  67. דמי מזונות המזונות (הבטחת
  תשלום), התשל"ג- 1973
  תקנה 6 לתקנות  מידע על כל הכנסה 
  68. תגמול לילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה במשפחה), התשנ"ה- 1995 חוק התגמולים לילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה,התשנ"ה -
  69. תגמול לחסיד אומות עולם התשנ"ה
  -1995
  חוק התגמולים  לחסידי אומות העולם -
  70. ריפוי, החלמה ושיקום לנפגע איבה  סעיף 3 לחוק נפגעי פעולות איבה -
  71. תגמול טיפול רפואי לנפגע איבה סעיף 4 לחוק נפגעי פעולות איבה מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  72. גמלה לנכה נפגעי פעולות איבה סעיף 4 לחוק  -     
  73. גמלה לנכה נפגעי פעולות איבה סעיף 4 לחוק מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד 
  74. תגמול לנכה איבה מחוסר פרנסה (כללים להוכחת חוסר פרנסה),התשל"א-1971 תקנה 2 לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה מידע על כל הכנסה 
  75. תגמול לבני משפחה של נפגעי איבה סעיף 7 לחוק נפגעי פעולות איבה -   
  76. מניעת כפל בין גמלאות מאוצר המדינה סעיף 17 לחוק נפגעי פעולות איבה מידע על כל תגמול מאוצר המדינה שהוא הכנסה
  לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה
  77. מניעת כפל בין גמלאות נפגעי איבה ובין חוק הפיצויים לפי פקודת הנזיקין או לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים סעיף 17 לחוק נפגעי פעולות איבה מידע על פיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין
  78. פיצוי נפגעי גזזת חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 -   
  79. פיצוי חולי איידס    חוק לפיצוי נפגעי   עירוי דם (נגיף  לפקודה האיידס),התשנ"ג-1992,
  ותקנה 2 לתקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס)(קצבה חודשית), התשנ"ג-1993
  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה
  80. נכה פוליו   חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007 -  
  81. אסיר ציון  סעיף 10 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992 -   
  82. אסיר ציון-תגמול לפי הכנסה סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב -1992 מידע על הכנסה לפי סעיף 2
  83. תגמול לתלוי בהרוג מלכות סעיף 15 לחוק תגמולים  לאסירי ציון ולבני משפחותיהם,התשנ"ב-1992 -    
  84. תגמול לבן משפחה של אסיר ציון 
  במאסר
  סעיף 14 לחוק תגמולים  לאסירי ציון ולבני משפחותיהם,התשנ"ב-1992 מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה
  85. מענק לתלויים של אסיר ציון שנפטר 
  לפני 1 בינואר 1999
  סעיף 17ו לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני  משפחותיהם, התשנ"ב-
   1992
  מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה 
  86. קצבת ניידות סעיף 3 להסכם בדבר גמלת ניידות מיום 1 ביוני 1977(להלן- הסכם הניידות) מידע על הכנסה מעבודה או  משלח יד 
  87. הלוואה עומדת  סעיף 5 להסכם הניידות  -
  88. סיוע מיוחד לרכישת מתקן הרמה  סעיף 21א להסכם הניידות  -
  89. הלוואה מיוחדת לרכישה ולהתקנה
  של אבזרים מיוחדים 
  סעיף 21ה להסכם הניידות  -
  90. החזר הוצאות רכישה והתקנה של אבזרים
  ברכב פרטי 
  סעיף 21ח1 להסכם הניידות  -
  91. גמלת אזרח ותיק מיוחדת סעיף 3 להסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות; מידע על הכנסה לפי סעיף  סעיף 2(1) ו-(2) לפקודת מס הכנסה 
  92. גמלת שאירים מיוחדת סעיף 4 להסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות  מידע על הכנסה לפי סעיף  2(1) ו-(2) לפקודת מס
  הכנסה 
  93. השלמת הכנסה למקבלי גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות סעיף 9 להסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות מידע על כל הכנסה 
  94. מימון הובלת נפטר  הסכם בדבר מימון הובלת נפטרים -   
  95. מימון מצבה לנפטר גלמוד  הסכם בדבר מימון הקמת מצבה לנפטר גלמוד -  
  96. תגמולי מילואים לאנשי צוות אוויר   הסכם בדבר תגמולי מילואים לאנשי צוות אוויר משוחררי צבא קבע מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד
  97. מימון איסוף קרבנות אסון  הסכם בדבר מימון איסוף קרבנות אסון -    
  98. תגמול אבטלה למשוחררי צבא קבע  הסכם בדבר תגמול אבטלה למשוחררי צבא קבע מידע על הכנסה לפי סעיף  2(1) לפקודת מס הכנסה 
  99. תגמול דמי לידה למשוחררות צבא קבע הסכם בדבר דמי לידה למשוחררות צבא קבע מידע על הכנסה לפי סעיף  2(1) לפקודת מס הכנסה
 • (סעיף 398(א2))

  חלק א': פרטים המשפיעים על זכאות לגמלה או על שיעורה לעניין סעיף 398(א2)

  בלוח זה, "הסכום הבסיסי" - הסכום כאמור בפסקה (3) להגדרה "הסכום הבסיסי";

  1. קיומה או אי-קיומה של יתרת חשבון של הזכאי לגמלה במוסד פיננסי, כהגדרתו בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006, בין בבעלותו ובין בבעלות משותפת עם אחר, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג.

  2. קיומה או אי-קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של הזכאי לגמלה או שינוי שחל בזכות כאמור.

  3. גובה ההכנסה מעבודה שהזכאי לגמלה עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג.

  4. הכנסה ממקורות אחרים של הזכאי לגמלה או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג.

  5. כתובת המגורים של הזכאי לגמלה בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר לכתובת מגורים אחרת מחוץ לישראל.

  6. היות הזכאי לגמלה בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור.

  7. מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של הזכאי לגמלה, ותקופת שהותו מחוץ לישראל.

  8. מגורים תחת קורת גג אחת, תחילתם או הספקתם של מגורים כאמור עם אחד מאלה:

  1. מי שנישא לזכאי לגמלה, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ;

  2. מי שהוא הורה של אחד מילדי הזכאי לגמלה;

  3. מי שיש לזכאי לגמלה חשבון בנק משותף עמו או שיש לזכאי לגמלה זכות משותפת עמו בנכס מקרקעין או ברכב;

  4. מי שיש לזכאי לגמלה הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות או בהוצאות עמו.

  9. קבלת כספים על ידי הזכאי לגמלה ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף 12 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, או אי-קבלת כספים כאמור.

  10. קיומו או אי-קיומו של פסק דין מזונות לטובת הזכאי לגמלה המאוחר לפסק דין שמסר למוסד.

  חלק ב': הפרטים הנדרשים לגבי סוגי הגמלאות
   

   

  מספר הפרט בחלק א'

  סוג הגמלה

  פרט 1

  פרט 2

  פרט 3

  פרט 4

  פרט 5

  פרט 6

  פרט 7

  פרט 8

  פרט 9

  פרט 10

  אמהות

  לא נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  ילדים

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  נפגעי עבודה ומתנדבים*

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

   

   

   

   

   

   

   

  * פרט 8 יידרש רק לעניין זכאות לקצבת תלויים שמשתלמת לבן/בת זוג

  אבטלה

  לא נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  נכות כללית

  לא נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  סיעוד

  נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  אזרח ותיק ושארים**

  ***

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  ** פרטים 1 עד 4 יידרשו רק לגבי מי שמשתלמת לו קצבת אזרח ותיק המותנית במבחן הכנסות

   

   

   

  *** פרט 8 יידרש רק לעניין קצבת שאירים שמשתלמת לבן/בת זוג

  הסכם הניידות

  לא נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  לא נדרש

  הסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

  נדרש

לתחילת העמוד לוח י"א 1
 • (סעיף 369)

  פרט

  טור א'

  תקופת ההפרה

  טור ב'

  הסכום המרבי לחיוב

  1.

  אי–רישום או אי–תשלום לתקופה שעולה על 30 ימים ואינה עולה על 6 חודשים

  עד חמש פעמים השכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2(ב), ולא יותר מסכום השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או שהוא עתיד לשלמן.

  2.

  אי–רישום או אי–תשלום לתקופה שעולה על 6 חודשים ואינה עולה על 12 חודשים

  עד עשר פעמים השכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2(ב), ולא יותר מסכום השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או שהוא עתיד לשלמן.

  3.

  אי–רישום או אי–תשלום לתקופה שעולה על 12 חודשים

  עד עשרים פעמים השכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2(ב), ולא יותר מסכום השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או שהוא עתיד לשלמן.

לתחילת העמוד לוח ט'1 הכנסה מרבית לעניין אזרח ותיק
 • (סעיף 245(ג))

  פרט מספר תלויים הכנסה חודשית
  1 ללא תלויים סכום השווה ל־73.45% מהשכר הממוצע
  2 1 סכום השווה ל־97.93% מהשכר הממוצע
  3 בעד כל תלוי נוסף סכום השווה ל־7% מהשכר הממוצע
  [לוח י׳] [תיקון: תשס״ה־6, תשע״ח־6]

  לוח י׳