חוק הבטחת הכנסה - תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב-1982

לתחילת העמוד תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב-1982
לתחילת העמוד 1. זכאות לפי סעיף 2(א)(1) לחוק
 • תושב ישראל זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(1) לחוק, אם מתקיים בו אחד מתנאים אלה:

  (1) הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה הנמשכת יותר מ-30 ימים רצופים. הזכאות לגימלה לפי פסקה זו תהיה ממועד שלא יקדם ל-1 בחודש שבו מלאו 30 ימי המחלה הרצופים, ותימשך לא יותר מ-6 חדשים, ובלבד שאם הוא זכאי לתשלום ממקור כלשהו בעד תקופת אי-עבודתו כאמור, יהיה זכאי לגימלה אם התשלום נמוך מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק;

  (2) היא אשה הרה, החל בשבוע ה-13 להריונה.

  (3) לשכת שירות התעסוקה או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים שאישר השר (להלן- מרכז לאבחון מתמכרים לסמים) קבעו כי הוא אינו ניתן להשמה בעבודה כלשהי.

  (3א) הוא מטופל במוסד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993, או נמצא בתהליך גמילה מסם כהגדרתו בסעיף 1 לחוק האמור, על פי צו מבחן של בית המשפט, כמשמעותו בסימן ז' של פרק ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או בפיקוחו של קצין מבחן על פי סעיף 44א לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982.

  (4) היא מקבלת קצבת נכות כעקרת בית נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח עקרת בית בביטוח נכות), התשל"ו-1976;

  (5) הוא מועבד מחוץ לבית הסוהר לפי פקודת עבודת עונשין.

לתחילת העמוד 2. זכאות לפי סעיף 2(א)(3) לחוק
 • (א) עובד או עובד עצמאי שהכנסתו מעבודה פחותה מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק, זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(3) לחוק, אם מתקיים בו אחד מתנאים אלה:

  (1) הוא הופנה לעבודתו על ידי שירות התעסוקה או שהוא רשום בלשכת שירות תעסוקה כדורש עבודה, ושירות התעסוקה לא הציע לו עבודה מתאימה כמשמעותה בסעיף 2(א)(2) לחוק שההכנסה ממנה אינה פחותה מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק;

  (2) הוא עובד מטעמי בריאות או גיל במפעל מוגן ששמו מופיע בתוספת בהיקף העבודה המקובל בו.

  (ב) הנמצא בהכשרה שהכנסתו ממנה פחותה מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק, זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(3) לחוק אם מתקיימים בו תנאים אלה:

  (1) שירות התעסוקה הפנה אותו להכשרה כמי שמיועד לשיקום; (2) ההכשרה ניתנה לו במסגרת לימודי יום, הנמשכים, בהתאם לתכנית הלימודים, תקופה שאינה עולה על 12 חדשים, או במסגרת הכשרה אינדיוידואלית לתקופה כאמור; (3) הוא משתתף בלימודי ההכשרה באופן סדיר.

לתחילת העמוד 3. זכאות לפי סעיף 2(א)(7) לחוק
 • (א) המטפל בבן זוגו החולה או בילדו החולה, זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(7) לחוק, אם מתקיימים תנאים אלה:

  (1) החולה זקוק להשגחה תמידית לתקופה של 45 ימים רצופים לפחות; (2) המטפל בחולה טיפל בו תקופה כאמור בפסקה (1) בתכוף להגשת התביעה לגימלה; (3) המטפל והחולה מתגוררים באותה דירה.

  (ב) הזכאות לגימלה לפי תקנת משנה (א) תימשך תקופה שלא תעלה על 6 חדשים רצופים;

  הוראה זו לא תחול אם החולה הוא אחד מאלה:

  (1) ילד נכה שמשתלמת בעדו גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998, לרבות ילד נכה שלא משולמת בעדו גמלה כאמור בשל כך שמשתלמת בעדו הטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק ואימו מטפלת בו, או שאביו מטפל בו והילד הנכה נמצא בהחזקתו הבלעדית;

  (2) ילד המאושפז בבית חולים, והורהו משגיח עליו לפי הוראת הרופא המטפל בו, ובלבד שהומצא למוסד לביטוח לאומי אישור רפואי על כך.

  (3) הוא נעשה זקוק להשגחה תמידית לאחר הגיעו לגיל 65 שנים בגבר ו-60 באשה.

  (ג) זכאי המטפל לתשלום ממקור כלשהו בעד התקופה בה טיפל בחולה, יהיה זכאי לגימלה לפי תקנה זו אם התשלום נמוך מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק.

  (ד) תקנה זו לא תחול על המטפל בילדו -

  (1) אם בן זוגו זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק;

  (2) אם בת זוגו זכאית לגמלה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק, אלא אם בהחזקתה מספר ילדים, והילד החולה מאושפז במוסד רפואי.

  (ה) בתקנה זו, "ילד" - לרבות ילד המטופל במסגרת משפחת אומנה שאישר משרד העבודה והרווחה ולמעט מי שמטופל כאמור בחלק משעות היממה בלבד.

לתחילת העמוד 4. סייג לזכאות
 • לענין סעיף 3(1) לחוק, לא יהיה זכאי לגימלה אדם הנמצא במוסד וכל החזקתו היא על חשבון מוסד דת.

לתחילת העמוד 5. חלוקת הגימלה או תשלומה לאשה
 • (א) בתקנה זו, "תשלום בעד ילדים" - ההפרש שבין הגימלה המשתלמת לשני בני זוג שעמם ילד או ילדים ואין להם הכנסה לבין שיעור הגימלה שהיתה משתלמת להם אילו הרכב המשפחה היה שני בני זוג בלבד.

  (ב) הגימלה לבני זוג הזכאים לגימלה תשולם לכל אחד מהם בנפרד, ותחולק לפי האמור בתקנות משנה (ד) ו-(ה), באחת מאלה:

  (1) האשה ביקשה זאת; (2) המוסד לביטוח לאומי נוכח כי מתן הגימלה לידי הבעל אינו לטובת בני משפחתו וכי יהיה זה לטובתם אם הגימלה תחולק.

  (ג) הגימלה לבני זוג הזכאים לגימלה תשולם לאשה באחת מאלה:

  (1) משתלמת לאשה קיצבת זיקנה לפי חוק הביטוח; (2) המוסד לביטוח לאומי נוכח כי מתן הגימלה לידי הבעל אינו לטובת בני משפחתו וכי יהיה זה לטובתם אם הגימלה תשולם לאשה בלבד.

  (ד) גימלה המשולמת לפי סעיף 5(א) לחוק תחולק כך:

  (1) אם הרכב המשפחה הוא שני בני זוג בלבד - תחולק הגימלה ביניהם בחלקים שווים;

  (2) אם הרכב המשפחה כולל ילדים - ישולם התשלום בעד הילדים לאשה והיתרה תחולק בין בני הזוג בחלקים שווים; היו הילדים בהחזקתו הבלעדית של הבעל - ישולם התשלום בעדם לבעל.

  (ה) גימלה המשולמת לפי סעיף 5(ב) לחוק תחולק כך:

  (1) אם סכום הגימלה אינו עולה על תשלום בעד ילדים, תשולם לאשה; היו הילדים בהחזקתו הבלעדית של הבעל, תשולם לבעל;

  (2) אם סכום הגימלה עולה על תשלום בעד ילדים, ישולם התשלום בעד ילדים כאמור בפסקה (1) וההפרש ישולם לבן הזוג שאין לו הכנסה; עלה ההפרש על הסכום שהיה מקבל לפי סעיף קטן (ד)(2), תשולם היתרה לבן הזוג השני.

  (ו) על אף האמור בתקנה זו, אם לזכאי משתלמת קיצבת זיקנה לפי חוק הביטוח, ולבן זוגו משתלמת תוספת לקיצבה לפי סעיף 247 לחוק הביטוח, תחולק ביניהם הגימלה לפי היחס שבו מתחלקת ביניהם קיצבת הזיקנה.

לתחילת העמוד 6. תקופת התשלום
 • (א) הוגשה תביעה לגימלה בידי זכאי לקיצבת שאירים לפי פרק י"א או לקיצבת תלויים לפי פרק ה' לחוק הביטוח, תשולם הגימלה החל ב-1 לחודש שבו נוצרה הזכאות לקיצבה האמורה.

  (ב) הוגשה תביעה לגימלה בידי מי שקיבל קצבת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח, בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה לפי פרק י"א לחוק הביטוח או לקצבת זקנה מיוחדת מכוח הסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח, תשולם הגמלה החל ב-1 בחודש שבו נוצרה הזכאות לקצבת זקנה.

  (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא תשולם גימלה בעד תקופה העולה על ששה חדשים שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה לגימלה.

  (ד) התקיימו תנאי הזכאות גם בחודש שקדם לחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה, תשולם הגמלה גם בעד החודש האמור, אם במשך כל אותו חודש, התקיים בתובע הגמלה אחד מאלה:

  (1) היה מובטל כמשמעותו בסעיף 163 לחוק הביטוח; (2) עבד, לפי הפניה של שירות התעסוקה, בעבודה שהשכר בה נמוך.

  (ד1) התקיימו תנאי הזכאות גם בחודש שקדם לתביעה תשולם הגמלה גם בעד אותו חודש, אף אם בחודש האמור לא התקיימה עילת הזכאות שבסעיף 2(א)(2) לחוק בתובע הגמלה האמורה, והכל בתנאי שהתובע היה זכאי בעד החודש האמור לקצבה לפי סימן ג' לפרק ט' שבחוק הביטוח, או שזכאותו לקצבה כאמור, פקעה באותו חודש.

  (ה) פקעה זכות לגימלה לפי תנאי הזכאות ובחודש שבו הופסק התשלום נוצרה עילה חדשה בשל מחלה או השגחה על בן משפחה (להלן - העילה החדשה), תשולם הגימלה לפי העילה החדשה החל ב-1 בחודש האמור, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

  (1) מתקיימים התנאים המזכים בתשלום גימלה לפי העילה החדשה, במשך כל החודש האמור; (2) ההוכחות על העילה החדשה הוגשו למוסד לביטוח לאומי תוך 60 ימים מהיום הראשון לחודש האמור.

לתחילת העמוד 7. הגשת תביעה
 • (א) התובע גימלה יגיש תביעתו על גבי טופס שקבע לכך המוסד לביטוח לאומי, ויצרף לתביעה את כל המסמכים והאישורים הדרושים להוכחתה.

  (ב) תובעים גימלה שני בני זוג, רשאי אחד מהם להגיש התביעה גם בשם בן זוגו.

לתחילת העמוד 8. אישור שירות התעסוקה
 • (א) שירות התעסוקה מוסמך לאשר כי באדם מתקיימים:

  (1) התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק - בנסיבות האמורות בתקנה 1(3) ו- (3א) ולאחר שקיבל חות דעת של מרכז לשיקום מקצועי הפועל במסגרת אגף השיקום שבמשרד העבודה והרווחה;

  (2) התנאים שבסעיף 2(א)(2) לחוק;

  (3) התנאים שבסעיף 2(א)(3) לחוק - בנסיבות האמורות בתקנה 2(א)(1) ו-(ב)(1).

  (ב) מרכז לאבחון מתמכרים לסמים מוסמך לאשר כי באדם מתקיימים התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק, בנסיבות האמורות בתקנה 1(3).

  (ב1) מוסד כמשמעותו בפסקה (3א) בתקנה 1 וקצין מבחן, מוסמכים לאשר כי במי שנתקיים האמור בפסקה האמורה מתקיימים התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק.

  (ג) באישור כאמור בתקנת משנה (א) ו-(ב1) יצויין משך התקופה שלגביה הוא חל, וזאת בהתאם לנוהלי שירות התעסוקה מוסד כמשמעותו בתקנה 1(3א), או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים, לפי הענין, ובלבד שלעניין הנסיבות שבתקנה 2(א)(1), משך התקופה כאמור לא יעלה על 6 חדשים. ולענין הנסיבות האמורות בתקנה 1(3), רשאי המוסד לביטוח לאומי להגביל את תקפו של האיזור לשנה אחת מהיום שבו ניתן.

לתחילת העמוד 9. אישור למי שנמצא בהכשרה
 • הזכאי לגימלה לפי תקנה 2(ב) יצרף לתביעתו, בנוסף לאישור האמור בתקנה 8(א)(3), אישור ממקום ההכשרה, שמתקיימים התנאים האמורים בתקנה 2(ב)(2); נמשכת ההכשרה תקופה העולה על 3 חדשים, ימציא הזכאי, מדי 3 חדשים, אישור ממקום ההכשרה, שהוא משתתף בלימודי ההכשרה באופן סדיר.

לתחילת העמוד 10. אישור רפואי לאשה הרה
 • רופא נשים מוסמך לאשר, כי באשה מתקיימים התנאים שבתקנה 1(2).

לתחילת העמוד 11. אישורים רפואיים
 • (א) לתביעה לגימלה יצורף אישור רפואי המעיד, כי -

  (1) התובע אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה הנמשכת יותר מ- 30 ימים רצופים - אם עילת תביעתו היא שמתקיימים בו תנאים אלה;

  (2) החולה זקוק להשגחה תמידית תקופה של 45 ימים רצופים לפחות - אם עילת תביעתו היא שהוא מטפל בחולה כאמור.

  (ב) באישור רפואי כאמור בתקנת משנה (א) יצויין גם מועד תחילת המחלה ומהותה, במשך הזמן שבו מתקיימים, עד למתן האישור, התנאים האמורים בפיסקאות (1) או (2) לתקנת משנה האמורה וכן משך הזמן המשוער שבו עלולים להמשיך ולהתקיים תנאים אלה.

  (ג) אישור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן:

  (1) לגבי חולים שהם חברי קופות חולים שהוסמכו כשירות רפואי לפי סעיף 89(א)(3) לחוק הביטוח - בידי רופא קופת החולים;

  (2) לגבי חולים שהם עובדיו של בית חולים שהוסמך כאמור כשירות רפואי - בידי רופא אותו בית החולים;

  (3) לגבי חולה אחר - בידי הרופא המטפל;

  (4) לגבי חולה המאושפז בבית חולים - גם בידי רופא בית החולים.

  (ד) רופא מוסמך רשאי לדרוש, הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים בכל ענין הקשור באישור הרפואי, והכל אם המידע דרוש לצורך מתן חוות דעתו בדבר מצב בריאותו וכושרו של התובע לעבוד, הצורך בהשגחה תמידית עליו ובדבר תקופת תוקפו של האישור הרפואי.

  (ה) בהחלטתו בתביעה, יביא פקיד תביעות בחשבון את חוות דעתו של הרופא המוסמך.

  (ו) בתקנה זו, "רופא מוסמך" - כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

לתחילת העמוד 11א. מועדים לסיום תקופת אי-השמה
 • זכאי ששירות התעסוקה, קבע לגביו ערב תחילתו של פרק ד' בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2003 (להלן - יום תחילת חוק ההסדרים), כי מתקיים בו לצמיתות התנאי שבפסקה (1) של סעיף 2(א) בחוק כנוסחו ערב יום תחילת חוק ההסדרים, יראו אותו כמי שהתנאי האמור, חדל התקיים לגביו -

  (1) ביום ג' באב התשס"ג (1 באוגוסט 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 00 עד 19;

  (2) ביום ד' באלול התשס"ג (1 בספטמבר 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 20 עד 39;

  (3) ביום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 40 עד 59;

  (4) ביום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 60 עד 79;

  (5) ביום ו' בכסלו התשס"ד (1 בדצמבר 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 80 עד 99.

לתחילת העמוד 12. תשלום גימלאות
 • גימלאות ישולמו באמצעות מוסד בנקאי או בכל דרך אחרת שהמוסד לביטוח לאומי קבע.

לתחילת העמוד 13. עיגול גימלאות
 • גימלה תעוגל לשקל הקרוב כלפי מעלה.

 • (תקנה 2(א)(2))

  1. המשקם חברה לתעסוקת קשישים בעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ.

  2. מוסדות ומפעלים של הקרן למפעלי שיקום למוגבלים שליד משרד העבודה והרווחה.

  3. מועדוני תעסוקה ופינות עבודה מטעם רשות מקומית.

  4. מפעלים ומועדוני תעסוקה מטעם האגודה למען העיוור.

  5. מפעלים שליד "אקים" - אגודה לקימום ילדים מפגרים.

  6. מפעלים שליד "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים.

  7. מפעלים מטעם "יד לקשיש".

  8. מרכזים לעבודה ושיקום (מע"ש).

  9. מרכז השיקום לנפגעי סמים, משרד הבריאות, יפו-תל-אביב.

  10. המרכז הארצי להכשרה ושיקום מקצועי בבית ליגת נשים, נתניה.