חוק הבטחת הכנסה - פרק א': פרשנות

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "אישור השתתפות" - אישור השתתפות שמתכנן יעדים תעסקותי מסר למוסד לביטוח לאומי  פי הוראות סעיף 45 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה;

  "אלמנה" - לרבות מי שמשתלמת לה קיצבת שאירים או תלויים לפי חוק הביטוח;


  "בני זוג" - לרבות איש ואישה הידועים בציבור כבני זוג ומתגוררים יחדיו;


  "גיל הפרישה" - כהגדרתו בחוק הביטוח;


  "גימלה" - גימלה חדשית להבטחת הכנסה המשולמת לפי חוק זה;


  "הורה עצמאי" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992 ואולם על מונח "ילד" תחול ההגדרה שבחוק זה;


  "הסכום הבסיסי" - 6,964 שקלים חדשים, כשהוא מעודכן -

  (1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) - לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -
  (א) לענין גמלה המשתלמת למקבלי גמלה לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' בחוק הביטוח או לפי הוראות סימנים ג' ו-ד' שבפרק י"א בחוק האמור, הזכאים לגמלה גם לפי חוק זה - שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

  (ב) לענין גמלה המשתלמת לפי חוק זה למי שאינו מנוי בפסקת משנה (א) - השיעור שבו עודכן השכר הממוצע, בשנים 2004 ו-2005, לפי סעיף 37(ג)(1) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב- 2002;

  (2) משנת 2007 ואילך - ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפי אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני ה-1 בינואר של השנה הקודמת.


  "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;


  "השכר הממוצע" - כמשמעותו בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח;


  "השר" - שר העבודה והרווחה;


  "חוק הביטוח" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;


  "חוק יישום תכנית ההתנתקות" - חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005;


  "חוק המעצרים" - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים"), התשנ"ו-1996;


  "חוק הפיקוח" - חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג- 1993;


  "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;


  "חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;


  "יחיד" - מי שאין לו בן זוג;


  "ילד" - (א) כמשמעותו בהגדרת "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח;

  (ב) מי שאינו ילדו של התובע ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
  (1) הוא אחד המנויים בפסקאות (1) עד (5) להגדרה "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח;

  (2) הוא מתגורר דרך קבע עם תובע הגימלה;

  (3) תובע הגימלה מונה כאפוטרופוס עליו, לרבות תובע גימלה שחדל להיות אפוטרופוס רק בשל כך שהילד הגיע לגיל 18.

  "מסגרת שיקומית" - כמשמעותה בפסקה (3)(א) של סעיף 2 (א) , וכן עבודה במפעל מוגן כמשמעותו בתקנות לפי אותה פסקה;

  "מתכנן יעדים תעסוקתי" - כמשמעותו בסעיף 40 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה;

  "נקודת קיצבה" - כמשמעותה בסעיף 68(א) לחוק הביטוח;

  "עולה חדש" - מי שטרם מלאו 5 שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:

  (1) נכנס לראשונה לישראל באשרת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 (בחוק זה - חוק השבות);

  (2) ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות;

  (3) ניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העליה;

  (4) הוא זכאי לסל קליטה מהמשרד לקליטת העליה ונכנס לישראל לראשונה באשרה א/5 לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974;


  "פרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה" - פרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004;


  "תושב אזור שילוב" - כהגדרתו בסעיף 37 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה;


  "תושב אזור שילוב פטור" - תושב אזור שילוב שהוראות פרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה, למעט סימן ז' שבו, אינן חלות עליו בשל צו שהוצא לפי סעיף 48(ב)(1) לפרק האמור, למעט משתתף מבחירה לפי סעיף 48א לאותו פרק.


  "תושב ישראל" - לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח הלאומי.