חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לבנק הדואר), התשנ"ח-1998

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לבנק הדואר), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "בנק הדואר" - כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951;

  "בקשר לרישום", "הודעה על מעבר" ו"הודעת ביטול" - כמשמעותן בתקנות;

  "התקנות" - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונוהלי מעבר), התשנ"ה-1995;

  "מבקש" - אדם המגיש בקשה לרישום, הודעה על מעבר או הודעת ביטול.

לתחילת העמוד 2. תשלום בעד רישום ומעבר והודעות ביטול
 • (א) בנק הדואר יגבה ממבקש 10 שקלים חדשים בעד בקשה לרישום, הודעה על מעבר או הודעת ביטול שהגיש. לענין זה, יראו בקשה או הודעה כאמור, המתייחסת לאדם וילדיו הקטינים כבקשה או הודעה אחת.

  (ב) לא ייגבה ממבקש תשלום בעד הגשה חוזרת של בקשה או הודעה כאמור בתקנת משנה (א) אם הגשתה לראשונה לא נקלטה במוסד כאמור בתקנה 8(ג) לתקנות.

לתחילת העמוד 3. הצמדה
 • (א) הסכום האמור בתקנה 2(א) יעודכן ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1997.

  (ב) סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות.

לתחילת העמוד 4. תוקף התקנות
 • תקנות אלה יהיו בתוקף כל עוד לא קבע שר הבריאות גוף אחר כמשמעותו בסעיף 4א לחוק.

 • תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998).