חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית), התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית), התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. שיעור דמי ביטוח בריאות לעובד במשק בית
  • במקום שיעור דמי ביטוח בריאות האמור בסעיף 14(ב)(1) לחוק, ישלם מעביד למוסד בעד עובד במשק בית דמי ביטוח בריאות בשיעור 1% מההכנסה שנקבעה לענין עובד כאמור בתקנות 8 ו-8א לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.