חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה), התשנ"ט-1998

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה), התשנ"ט-1998
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

  "כתב הצטרפות" - כתב הצטרפות לתכנית כאמור בתקנה 3(א);

  "מסמך מזהה" - כל אחד מאלה:

  (1) תעודת זהות;

  (2) תעודת עולה - לגבי מי שעלה לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, וטרם הונפקה לו תעודת זהות;

  (3) דרכון;

  "חוק הצמיחה" - החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998;

  "עמית" - מבוטח של קופה שהצטרף לתכנית לשירותי בריאות נוספים של הקופה או של חברה-בת שבשליטתה המלאה כמשמעותה בסעיף 10(א) לחוק (להלן - חברה-בת).

לתחילת העמוד 2. פרסום תכנית
 • (א) עם אישורה לראשונה של תכנית לשירותי בריאות נוספים, כאמור בסעיף 10(א) לחוק (להלן - התכנית), תפרסם קופת חולים (להלן - קופה) את מסמך הזכויות והחובות של העמיתים (להלן - המסמך), בנוסח שאושר; המסמך יינתן חינם לחברי הקופה, בכל אחד מסניפיה, לפי דרישתם.

  (ב) במבוא למסמך, בכתב ההצטרפות ובהוראה לחיוב חשבון או כרטיס חיוב (להלן - הוראת חיוב), אם איננה חלק מכתב ההצטרפות, יצוינו, בהבלטה, הפרטים האלה:

  (1) נוסח מלא של סעיף 10(ב)(2), (ג),(ד) ו-(ה) לחוק;

  (2) נוסח מלא של סעיף 21(א) לחוק, בצירוף קביעה בנוסח הזה: "זכותו של מבוטח בקופה לקבל את מלוא השירותים שהוא זכאי להם מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, לא תושפע מהצטרפותו או אי-הצטרפותו לתכנית לשירותי בריאות נוספים;

  (3) פירוט תקופות אכשרה, כאמור בסעיף 10(ג)(1) ו-(2) לחוק;

  (4) פירוט תשלומי העמיתים;

  (5) פרט אחר שהמנהל דרש לציינו כאמור.

לתחילת העמוד 3. בקשה להצטרף לתכנית
 • (א) לא תצרף קופה מבוטח לתכנית אלא לאחר שחתם על כתב הצטרפות; צירופו של מבוטח שהוא קטין או שנתמנה לו אפוטרופוס ייעשה בחתימת אפוטרופסו על כתב ההצטרפות.

  (ב) קופה תאפשר למבוטח או לאפוטרופוס המעונינים בכך, לבצע את ההצטרפות לתכנית בסניף הקופה; צירופו של מבוטח לתכנית בדרך זו, יכול שייעשה גם בידי מיופה כוחו, ובלבד שמיופה הכוח הציג תחילה בפני עובד הקופה את ייפוי הכוח וכן מסמכים מזהים שלו ושל מייפה כוחו.

  (ג) קופה תודיע למבוטח או לאפוטרופסו, לפי הענין, על צירופו לתכנית בתוך 30 ימים מן המועד שנתקבל אצלה כתב ההצטרפות; להודעה יצורף העתק המסמך וכן העתק כתב ההצטרפות והוראת החיוב החתומים; נעשתה ההצטרפות לתכנית לפי תקנת משנה (ב), יימסרו ההעתקים כאמור באותו מעמד.

  (ד) מועד החתימה על כתב ההצטרפות ייחשב, לכל דבר וענין, כמועד ההצטרפות לתכנית.

לתחילת העמוד 4. שינוי תכנית
 • (א) שינוי בתכנית, שאישר שר הבריאות לפי סעיף 10(א) לחוק, טעון פרסום -

  (1) בשני עיתונים יומיים;

  (2) בהודעה בכתב שתישלח לבתי העמיתים בתוך 10 ימים מיום הפרסום לפי פסקה (1) ושתינתן לעמיתים, ללא תשלום, בסניפי הקופה, לפי בקשתם.

  (ב) שינוי שאושר כאמור בתקנת משנה (א), ייכנס לתוקף במועד שהורה השר, ובלבד שחלפו 30 ימים ממועד הפרסום בשני עיתונים יומיים, לפי המאוחר (להלן - תחילת התוקף).

  (ג) החל ביום תחילת התוקף לא תפרסם קופה מסמך, כתב הצטרפות או הוראת חיוב אלא כשהם מעודכנים על פי השינוי שאושר.

לתחילת העמוד 5. פרסום חוזר
 • סבר המנהל כי קופה לא עמדה בחובת פרסום כאמור בתקנות אלה, או כי דבר תכנית שאושרה או שינוי בה לא הגיע לידיעת חברי הקופה או כי נפל פגם בפרסום, רשאי הוא להורות לקופה לבצע פרסום מחדש, במועד ובדרך שיורה.

לתחילת העמוד 6. תכנית בביצוע חברה-בת
 • היתה התכנית של חברה-בת יחולו חובות הקופה הקבועות בתקנות אלה על אותה חברה, ובלבד שחובות שיש לבצען בסניף של הקופה, יבוצעו בסניף כאמור גם ביחס לתכנית של חברה כאמור.

לתחילת העמוד 7. הוראות מעבר
 • מבוטח שהצטרף -

  (1) לתכנית ביטוח משלים כמשמעותה בסעיף 10 לחוק כנוסחו לפני תחילת חוק הצמיחה ושלפי סעיף 16(ד)(2) לחוק הצמיחה תחול עליו התכנית לשירותי בריאות נוספים;

  (2) לתכנית לשירותי בריאות נוספים, לפני שאושרה לפי סעיף 10(א) לחוק;

  יקבל לביתו בתוך 30 ימים מיום אישור התכנית, העתק שלה בצירוף הודעה כי במקום התכנית שאליה הצטרף כאמור בפסקה (1) או (2), לפי הענין, חלה עליו מעתה התכנית כפי שאושרה בידי השר, ובנוסח שאושרה, וכי רשאי הוא לבטל את חברותו בה בכל עת.