חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים בתכנית התשלומים והשירותים של הקופה), התשנ"ח-1998

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים בתכנית התשלומים והשירותים של הקופה), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. הגדרה
 • בתקנות אלה, "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה.

לתחילת העמוד 2. מועדים להגשת הצעת קופה
 • הצעה של קופת חולים (להלן - קופה) -

  (1) להוספת שירות, לרבות הוספתו בתשלום, לפי סעיף 8(א1)(1)(א) או (ג) לחוק, להפחתה בשיעורם של תשלומים שאושרו לראשונה בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק או לביטולם - יכול שתוגש בכל מועד שתראה הקופה לנכון;

  (2) להוספת תשלום לתשלומים שאושרו לראשונה בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק, לתוספת לשיעורם, לגריעת שירות שהוסף כאמור בפסקה (1) או לתוספת לתשלום בעד שירות שהוסף כאמור - יכול שתוגש פעם בשנה בלבד, ב-1 בדצמבר.

לתחילת העמוד 3. פרסום שינוי שאושר
 • (א) הגישה קופה לראשונה הצעה כאמור בסעיף 8(א1)(1) לחוק ואושרה ההצעה, כולה או מקצתה, תפרסם הקופה פירוט מלא של השירותים חייבי התשלום שבסל השירותים המחייב אותה, והתשלום בעדם, בין שהתשלום קבוע בתוספת השניה לחוק או בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תקופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה-1995, ובין שאושר כאמור לעיל, ולרבות שירותים שהוספו כאמור, גם שלא בתשלום, וכן תשלום עתי קבוע, שאושרו כאמור לעיל.

  (ב) פרסום כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה בדרכים אלה:

  1. בשני עיתונים יומיים;

  2. בעלון שיישלח לבתי החברים בקופה, תוך 7 ימים מיום הפרסום בעיתון ושיינתן לחברים ללא תשלום, בסניפי הקופה, לפי בקשתם.

  (ג) כל שינוי נוסף שענינו תשלומי חברים, הוספת שירות וגריעתו של שירות שהוסף, אשר אושר כאמור בסעיף 8(א2) לחוק יחייב פרסום -

  1. בשני עיתונים יומיים;

  2. בהודעה בכתב שתישלח לבתי החברים בקופה תוך 7 ימים מיום הפרסום ושתינתן לחברים, ללא תשלום, בסניפי הקופה, לפי בקשתם;

  3. בעדכון העלון כאמור בתקנת משנה (ב)(2), לפי דרישה של המנהל, והפצתו בדרך שיורה.

  (ד) לענין סעיף 8(א5) לחוק יראו כיום פרסום ההודעה את יום הפרסום בשני עיתונים יומיים, לפי המאוחר (להלן - מועד הפרסום), ובלבד שהעלון כאמור בתקנת משנה (ב)(2) או ההודעה בכתב והעלון המעודכן לפי תקנת משנה (ג), לפי הענין, הופקדו בידי המנהל תוך 7 ימים ממועד הפרסום; לא הופקדו במועד האמור - יראו את מועד ההפקדה כמועד הפרסום.

לתחילת העמוד 4. תשלום מרבי
 • קיבלה קופה אישור כאמור בסעיף 8(א2) לחוק לגביית תשלום מתשלומי החברים כתשלום מרבי, והקופה מבקשת לגבות מחבריה תשלום השונה ממנו, בגבולות התשלום המרבי (להלן - תשלום שונה), תפרסם את התשלום השונה -

  (1) אם החליטה עליו לפני ביצוע פרסום לפי תקנה 3(א) - באותו פרסום;

  (2) אם החליטה עליו לאחר ביצוע פרסום כאמור - בהודעה למנהל שתינתן 20 ימים לפני כניסתו לתוקף וכן בדרכים הקבועות בתקנה 3(ג), זולת אם קבע המנהל כי ניתן להסתפק רק במקצתן; פרסום כאמור ייעשה במועדים שהורה המנהל.

לתחילת העמוד 5. פרסום לפי הוראות המנהל
 • סבר המנהל כי קופה לא עמדה בחובת פרסום שינוי כאמור בתקנות אלה או כי דבר שינוי שאושר לא הגיע לידיעת חברי קופה, כולם או מקצתם, או כי נפל פגם בפרסום, רשאי הוא להורות לקופה לפרסם את השינוי במועד ובדרך שיורה.