חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר), התשע"ב-2012

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר), התשע"ב-2012
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה, "המרכז להשתלות", "נתרם" ו"תורם" - כהגדרתם בחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008.

לתחילת העמוד 2. פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
 • תורם שתרם בישראל, בחייו, איבר לנתרם שהוא תושב ישראל, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי כמשמעותם בסעיף 14 לחוק, לתקופה של 36 חודשים שתחילתה בתחילת השנה הראשונה שלאחר השנה שעבר בה את הניתוח לנטילת האיבר.

לתחילת העמוד 3. העברת רשימת התורמים למוסד לביטוח לאומי
 • (א) המרכז להשתלות יעביר למוסד ב-31 בדצמבר של כל שנה, את רשימת התורמים כאמור בתקנה 2, אשר תרמו איבר בחייהם לנתרם ישראלי במהלך אותה שנה.

  (ב) העברת המידע תיעשה בדרך שמתבצעת העברת מידע בין גופים ציבוריים לפי פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

לתחילת העמוד 4. תחולה
 • קנות אלה יחולו גם על כל מי שתרם איבר מאבריו, בחייו, לנתרם שהוא תושב ישראל, למן יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).

לתחילת העמוד 5. תחולה
 • (א) על אף האמור בתקנה 2, תחל תקופת הפטור מדמי ביטוח בריאות ל-36 חודשים, ביחס לתורמים שתרמו איבר מגופם בשנים 2010 ו-2011, ביום ט"ז בחשוון התשע"ב (1 באוקטובר 2012).

  (ב) על אף האמור בתקנה 3, ייעשה הדיווח של מרכז ההשתלות למוסד בשנת 2012 בשני מועדים:

  1. בתוך 30 ימים מיום פירסומן של תקנות אלה - לעניין רשימת התורמים אשר תרמו איבר בכל אחת מן השנים 2010 ו-2011;

  2. ביום 31 בדצמבר 2012 - לענין רשימת התורמים אשר תרמו איבר בשנת 2012.