חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות למתגורר במעון), התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות למתגורר במעון), התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות למתגורר במעון
  • מי שנתקיים בו האמור בסעיף 137 לחוק הביטוח הלאומי, פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה שבה הוא מתגורר במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, וכן בתקופה שבה הוא מאושפז בבית חולים לחולי נפש כמשמעותו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, אם הוא אחד מאלה:

    (1) משתלמת לו גימלה לפי פרק ג' או לפי פרק ו'2 לחוק הביטוח הלאומי;

    (2) משתלמת לו לפי חוק הביטוח הלאומי קיצבה לפי סעיף 143(ג), קיצבת זיקנה או קיצבת זיקנה מיוחדת (להלן - הקיצבה), ובלבד שערב היותו זכאי לקיצבה, השתלמה לו גימלה כאמור בפסקה (1), ושר הבריאות או שר העבודה הודיעו למוסד לביטוח לאומי כי הוא מתגורר במעון או מאושפז בבית חולים כאמור.