חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. פטור לסוגי מבוטחים
 • המבוטחים המפורטים להלן יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות:

  (1) אסיר או עציר כמשמעותם בתקנה 18 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971 (להלן - הוראות הביטוח הלאומי);

  (2) מבוטח הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לפי תקנה 11(א) להוראות הביטוח הלאומי, בתקופה שבה הוא פטור מתשלומם;

  (3) מתגייס ומתנדבת לשירות לאומי שחלה לגביהם תקנה 11א להוראות הביטוח הלאומי, בתקופה שבה הם פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי;

  (4) מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי והכנסתו בשנת מס או באותו חלק ממנה שבו היה מבוטח כאמור, אינה עולה על הכנסת המינימום האמורה בפרט 3 בלוח י"א לחוק הביטוח הלאומי -

  (א) לתקופה שעד 6 חודשים מיום שעלה לישראל לפי חוק השבות, התשי"ד- 1950, או לתקופה של 12 חודשים מיום שעלה לישראל כאמור אם משתלמים לו בעדם גם דמי קיום מהמשרד לקליטת העליה.

  (ב) לתקופה שעד תשעים ימים מהתאריך הקובע כהגדרתו בפרק ו2 לחוק הביטוח הלאומי אם הוא נכה הזכאי לקיצבה לפי פרק ו2 האמור.

לתחילת העמוד 2. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.