חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "מבוטח" - כהגדרתו בחוק;

  "בקשה" - כמשמעותה בתקנה 3 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס-2000 (להלן - תקנות שירותי בריאות);

  "החזר בעד שירותי בריאות" - החזר התשלום בעד שירותי בריאות שקבעה הועדה לפי תקנות שירותי בריאות;

  "ועדה" - הועדה שמינה שר הבריאות לפי סעיף 3(א)(ה)(3)(א) לחוק.

לתחילת העמוד 2. מועד תשלום ההחזר
 • קבעה הועדה כי מבוטח זכאי להחזר בעד שירותי בריאות, תודיע על כך למוסד, והמוסד ישלם למבוטח את ההחזר האמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הועדה, בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי בריאות.

לתחילת העמוד 3. תשלום החזר לבית
 • על אף האמור בתקנה 2, ישולם החזר בעד שירותי בריאות ישירות לבית החולים, אם הועדה הודיעה למוסד כי נתקיימו התנאים שבתקנה 4(ב) לתקנות שירותי בריאות.

לתחילת העמוד 4. ניכוי ההחזר
 • סכומים שעל המוסד לשלם לפי תקנות 2 ו-3, לפי הענין, ינכה המוסד כאמור בסעיף 3א(ה)(3)(ג) שבחוק, מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות לפי פרק ג' לחוק.

לתחילת העמוד 5. תחילה ותחולה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בניסן התשנ"ט (1 באפריל 1999) והן יחולו על החזר בעד שירותי בריאות לגבי שירותי בריאות שניתנו בתקופה שמיום הגשת הבקשה לקביעת תושבות או מיום תחילת התושבות, לפי המאוחר, ובלבד שלא קדם ליום התחילה, מיום התחילה ואילך.