חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד ביטוח רפואי),התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד ביטוח רפואי),התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "בקשה" - בקשה לקביעת תושבות, כמשמעותה בסעיף 3א(א) לחוק;

  "תשלום לקופה" - תשלום כמשמעותו בסעיף 3א(ה)(2)(א) ו-(ב) לחוק, ששילם מגיש בקשה לקופת חולים;

  "החזר תשלום לקופה" - כל אחד מאלה לפי הענין;

  1. לגבי תשלום לקופה בעד תקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה - סכום התשלום לקופה ובלבד שאינו עולה על סכום דמי ביטוח הבריאות שהמבוטח חייב בתשלומו לפי החוק בעד אותו חודש;

  2. לגבי התקופה שתחילתה ביום הגשת הבקשה - סכום התשלום לקופה ובלבד שאינו עולה על הסכום המרבי להחזר לפי תקנה 2 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי), התש"ס-2000 (להלן - תקנות ההחזר).
לתחילת העמוד 2. דרישה לקבלת החזר
 • דרישה להחזר תשלום לקופה (להלן - דרישה) תוגש למוסד לפי טופס שקבע המוסד, בצירוף קבלות המעידות על ביצוע התשלום לקופה, התקופה שבעדה שולם, פירוט סכום התשלום לקופה בעד כל אחד מהחודשים שבתקופה האמורה, ומועד ביצוע התשלום לקופה.

לתחילת העמוד 3. החזר למבוטח
 • (א) החליט המוסד כי נתקיימו התנאים המזכים בהחזר התשלום לקופה, הוא ישולם למבוטח בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה האמורה; ההחזר האמור יישא תוספת הפרשי הצמד כמשמעותה בתקנה 3 לתקנות ההחזר.

  (ב) סכומים שהמוסד ישלם לפי תקנת משנה (א) ינוכו, כאמור בסעיף א(ה)(2)(ג) לחוק, מדמי ביטוח בריאות שגבה לפי פרק ג' לחוק.

לתחילת העמוד 4. מסירת מידע למוסד
 • מגיש דרישה ימציא למוסד, לפי דרישתו, כל מסמך או מידע הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו לפי סעיף 3א לחוק; לא מסר למוסד מסמך או מידע כאמור, רשאי המוסד לעכב את הטיפול בדרישה או לבקש ממנו כי ישלים את החסר בתוך 21 ימים; לא השלים את החסר עד למועד האמור, תידחה הדרישה.

לתחילת העמוד 5. תחילה ותחולה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בניסן התשנ"ט (1 באפריל 1999) והן יחולו על תשלום לקופה בעד יום התחילה ולאחריו.