חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (כללים למכרז להפעלת מרפאה בישובים קטנים), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (כללים למכרז להפעלת מרפאה בישובים קטנים), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. פרסום מכרז לקופות חולים
 • (א) מכרז להפעלת מרפאה בישוב כאמור בסעיף 29ב(ג)(1) לחוק, שלא פועלות בו מרפאות בהתאם ליחס המספרי שבסעיף האמור, יפורסם על ידי משרד הבריאות, אם צורכי האוכלוסיה באותו ישוב מצדיקים זאת - בהתחשב, בין השאר, בגודל האוכלוסיה ובמרחק שבין אותו ישוב לשירותי מרפאה בישובים אחרים; קבע שר הבריאות, לענין אותו סעיף, כי יש לראות כמה ישובים כישוב אחד, יותאם המכרז לקביעתו.

  (ב) ועדת המכרזים שמונתה לפי תקנה 8(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן - ועדת המכרזים), תדון גם במכרז לפי תקנות אלה.

לתחילת העמוד 2. תנאי המכרז
 • בפרסום לפי סעיף 1 ניתן, בין השאר -

  (1) להתייחס, בדרישות המכרז, לתכנית המרפאה, הימים והשעות לפעילותה. השירותים שהיא תיתן ומחירי השירותים הנמכרים לקופות חולים אחרות, בעבור מבוטחיהן;

  (2) לקבוע בתנאי המכרז, יתרון לקופת חולים, לפי חלקם היחסי של מבוטחיה בתוך כלל מבוטחי קופות החולים המתגוררים באותו ישוב.

לתחילת העמוד 3. תקופת הפעלה
 • (א) במכרז כאמור בסעיף 1 תיקבע תקופה להפעלת המרפאה, שלא תפחת מחמש שנים (להלן - התקופה הראשונה).

  (ב) קופת חולים שזכתה במכרז רשאית להפעיל את המרפאה, באישור מראש של המנהל, לתקופה או לתקופות נוספות על התקופה הראשונה, אף בלא מכרז נוסף, אם הסכימה הקופה לספק את השירות באותם תנאים שבהם סיפקה אותו בתקופה הראשונה; סך כל התקופות הנוספות לא יעלה על משך התקופה הראשונה.