חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם), התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם), התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "חייל" - כמשמעותו בסעיף 55(א) לחוק;

  "חייל בקבע" - חייל המשרת שירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע כמשמעותו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1995;

  "סכום מופחת" - כמשמעותו בסעיף 1 לצו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשנ"ט-1999;

  "סכום המינימום" - כהגדרתו בסעיף 14(א) לחוק.

  "חוק שירות ביטחון" - חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986;

  "רבעון" - תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, וב-1 באוקטובר של כל שנה;

  "תוספת פעילות רמה א'" - תוספת שכר שמשלם צבא הגנה לישראל בשל פעילות במערך הלוחם והמוגדרת תוספת רמה א' על פי פקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

לתחילת העמוד 2. רישום ילדים קטינים של חייל
 • (א) קטין ששני הוריו חיילים יהיה רשום בקופת חולים לפי בחירתם ותקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונוהלי מעבר), התשנ"ה-1995 (להלן - תקנות הרישום), יחולו בשינויים המחוייבים.

  (ב) קטין הנמצא במשמורת של הורה חייל יהיה רשום בקופת חולים לפי בחירת אותו הורה ולענין זה יחולו תקנות הרישום, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד 3. דמי ביטוח בריאות לחייל בקבע
 • (א) צבא הגנה לישראל חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בעד כל חייל בקבע, בשיעור משכר החייל בקבע שהצבא משלם, הזהה לזה המשתלם בעד עובד לפי הוראות סעיף 14(ב)(1) לחוק, ובכפוף להוראות תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה - 1995.

  (ב) דמי ביטוח בריאות כאמור בתקנת משנה (א) לפי הענין, ישולמו למוסד גם בידי -

  1. מעביד, בעד כל עובד מעובדיו שהוא גם חייל בקבע, ובלבד שהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד אותו עובד;

  2. חייל בקבע, מהכנסתו שבעדה הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עצמו ובלבד שסכום דמי ביטוח בריאות שישלם, לא יפחת מסכום המינימום.

  (ג) חייל בקבע שאין משתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות לפי תקנות משנה (א) או (ב) חייב לשלם דמי ביטוח בריאות בסכום המינימום.

  (ד) הוראות פרק ג' לחוק יחולו, בשינויים המחויבים, על תשלום דמי ביטוח בריאות לפי תקנות אלה.

לתחילת העמוד 4. הסדרי תשלום
 • (א) צבא הגנה לישראל ינכה מהשכר שהוא משלם לחייל בקבע כמפורט בטור א' בתוספת, בעד דמי ביטוח בריאות, את השיעור כמפורט לצדו בטור ב'; ואולם החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), ינכה צבא הגנה לישראל מהשכר שהוא משלם לחייל בקבע כמפורט בטור א' בתוספת, בעד דמי ביטוח בריאות, את השיעור כמפורט לצדו בטור ג'.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי שר הבריאות, בהסכמת שר הביטחון ושר האוצר, להקדים בהודעה ברשומות את המועד לגביית דמי ביטוח בריאות בשיעור המפורט בטור ג' בתוספת, ובלבד שלא יקדם ליום י"ב בתמוז התשס"ד (1 ביולי 2004).

לתחילת העמוד 5. מועד תשלום ודיווח
 • (א) מועד התשלום של דמי ביטוח בריאות לפי תקנה 3 הוא מועד התשלום החל לגבי עובד לפי סעיף 353 לחוק הביטוח הלאומי.

  (ב) במועד האמור יגיש צבא הגנה לישראל למוסד דו"ח בהתאם להסדרים שייקבעו בין צבא הגנה לישראל לבין המוסד.

לתחילת העמוד 6. שירותי בריאות למתנדב
 • (א) בתקנה זו -

  "מיועד לשירות ביטחון" ו"שירות סדיר" - כהגדרתם בחוק שירות ביטחון;

  "כשר לשירות", "בלתי כשר לשירות" - כמשמעותם בסעיף 5(ג) לחוק שירות ביטחון;

  "מתנדב" - מי שבהיותו מיועד לשירות ביטחון נמצא בלתי כשר לשירות, התנדב לשירות סדיר ומשרת בשירות סדיר לפי הוראות סעיף 17 לחוק שירות ביטחון, וכל עוד לא נמצא כשר לשירות.

  (ב) מתנדב שלא היה רשום בקופת חולים ערב תחילת שירותו כמתנדב חייב להירשם בקופת חולים, ואם היה רשום בקופת חולים, יראו אותו כרשום באותה קופת חולים בתקופת שירותו כאמור; רישום מתנדב בקופת חולים, מעבר מקופת חולים אחת לאחרת, ביטול הודעה על מעבר כאמור או השגה על רישום בקופת חולים, יהיו בהתאם להוראות החוק והתקנות החלות על כל מבוטח.

  (ג) מתנדב יקבל שירותי בריאות, לרבות שירותי בריאות נוספים כמשמעותם בסעיף 10 לחוק, מקופת החולים שבה הוא רשום, בהיקף ובתנאים שבהם ניתנים למבוטח הרשום באותה קופת חולים לפי החוק; צבא הגנה לישראל לא יהיה חייב לספק שירותי בריאות למתנדב.

  (ד) תשלומים לקופת חולים החלים על מבוטח הרשום באותה קופת חולים, לרבות הנחות או פטורים, יחולו באותם תנאים גם על מתנדב הרשום בה.

  (ה) צבא הגנה לישראל -

  1. ישלם דמי ביטוח, בסכום המינימום, בעד כל מתנדב;

  2. יעביר למוסד ב-15 בחודש שלאחר תום כל רבעון את דמי ביטוח הבריאות, בעד כל המתנדבים, בשל הרבעון שהסתיים.

  3. יעביר מדי חודש למוסד רשימות של המתנדבים, בציון מספר זהות, לפי כללים שיסכימו עליהם המוסד וצבא הגנה לישראל.

  (ו) צבא הגנה לישראל יחזיר לקופת החולים שבה חבר המתנדב הוצאות שהוציאה לשם מתן טיפול רפואי למתנדב בשל חבלה בתאונה, שאירעה לו עקב מילוי תפקיד צבאי, בהיותו בשירות סדיר; הוראה זו לא תחול על תאונת דרכים, כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - חוק הפיצויים), למעט תאונת דרכים שהיה מעורב בה כלי רכב צבאי, ואשר בעטיה היה צבא הגנה לישראל חב בפיצוי, בשל חבלה במתנדב, ובשיעור שהיה חב בו, אלמלא הוראת סעיף 22(ב) לחוק הפיצויים.

  (ז) החזר הוצאות לפי תקנת משנה (ו) לא יהווה ראיה לענין זכויות כל אדם, למעט קופת חולים, כלפי המדינה, ולא יהיה בו כדי לגרוע מזכויות המדינה כלפי כל אדם לפי כל דין.

לתחילת העמוד 7. תחולה
 • 1) תקנות אלה יחולו על הכנסת חייל בקבע שהשתלמה בעד חודש פברואר 1995 ואילך.

  (2) מתנדב שהחל את שירותו ביום כ' באלול התשנ"ט (1 בספטמבר 1999) ואילך, ועל דמי הביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום תחילת שירותו, ואילך.

  תוספת

  (תקנה 4)

   

  טור א'  טור ב'  טור ג'
       
  (א) חייל בקבע הזכאי
  לתוספת פעילות רמה א'-
     
  (1) שיש לו בן זוג שאין משתלמים 
  בעדו דמי ביטוח לפי סעיף 14 לחוק 
  או שמשתלמים בעדו דמי  ביטוח בריאות לפי סעיף 14(ז)(1) או (3) לחוק.
  שיעור של 3.8, ובלבד שעל חלק השכר שאינו עולה על
  הסכום המופחת - שיעור של 2.5%.
  שיעור של 4.0%, ובלבד שעל חלק השכר שאינו עולה על הסכום המופחת-שיעור
  2.6%.
  (2) שפסקה (1) אינה חלה עליו.  שיעור של 2.8, ובלבד שעל חלק השכר שאינו עולה על הסכום המופחת- שיעור של 1.8%. שיעור של 3.0%, ובלבד שעל חלק השכר שאינו עולה עלהסכום המופחת -
  שיעור של 1.9%.
  (ב) חייל בקבע שפרט (א)
  אינו חל עליו -
     
  (1) שיש לו בן זוג שאין משתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות לפי סעיף 14 לחוק או שמשתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות לפי סעיף 14(ז)(1) או
  (3) לחוק.
  שיעור של 4.2%,ובלבד שעל חלק השכר שאינו עולה על הסכום המופחת - שיעור 
   של 2.7%.
  שיעור של 4.4%,ובלבד שעל חלק השכר  שאינו עולה על הסכום המופחת -שיעור של 2.8%.
  (2) שפסקה (1) אינה חלה עליו. שיעור של 3.6%,ובלבד שעל חלק השכר שאינו עולה על הסכום המופחת-שיעור של 2.2%.  שיעור של 3.8%, ובלבד שעל חלק השכר שאינו עולה על הסכום המופחת-שיעור של 2.4%.