חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הכרה בקופת חולים), התשנ"ו-1995

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הכרה בקופת חולים), התשנ"ו-1995
לתחילת העמוד 1. בקשה להכרה בקופת חולים
 • תאגיד המבקש משר הבריאות להכיר בו כקופת חולים לפי סעיף 24 לחוק (להלן - התאגיד המבקש), יגיש באמצעות המנהל בקשה להכרה אשר תכלול פרטים אלה:

  (1) המסמכים שעל פיו נתכונן התאגיד המבקש;

  (2) תצהיר של רואה חשבון הנתמך במסמכים, כי לתאגיד המבקש הון ראשוני בסכום של 40 מיליון שקלים חדשים לפחות שיהווה הון קבוע לשלוש שנים;

  (3) תכנית עסקית תלת-שנתית אשר תכלול:

  (א) תחזית ביחס להצטרפות מבוטחים לקופת חולים כאמור בתקנה 3(א);

  (ב) תכנית להבטחת מתן שירותי הבריאות לפי החוק;

  (ג) תחזית פיננסית ביחס לתקציב, מאזן, דו"ח הכנסות והוצאות ותזרים מזומנים, והנחות העבודה שעליהן מתבססת התחזית;

  (4) תכנית מערך בקרה רפואי, המוכן להפעלה מיידית, להבטחת איכות שירותי הבריאות שיינתנו לפי החוק;

  (5) התקנות שתאמץ קופת החולים לכשתוכר;

  (6) פרטי ההנהלה הרפואית של קופת החולים לכשתוכר; לענין זה, "הנהלה רפואית" - הגוף שיפעיל את שירותי הבריאות שתתן קופת החולים, שסמכויותיו נקבעו במסמכים שעל-פיו נתכונן התאגיד המבקש, שבראשו רופא מומחה במינהל רפואי הנושא משרה בכירה בקופת החולים, ושחברים בו בעלי מקצועות רפואיים ופארא-רפואיים נוספים.

לתחילת העמוד 2. ידיעות והסברים
 • המנהל רשאי לדרוש מהתאגיד המבקש ידיעות, מסמכים והסברים נוספים הדרושים לבירור קיומם של תנאי ההכרה בתאגיד לפי סעיף 25 לחוק.

לתחילת העמוד 3. הכרה על תנאי
 • (א) שר הבריאות רשאי להכיר בתאגיד מבקש כקופת חולים, אם מספר המבוטחים המיועדים אינו פחות מ- 35,000 ביום הגשת הבקשה להכרה, ובלבד שלפי תחזית ההצטרפות יגיע מספר המבוטחים, תוך שלוש שנים מאותו יום, ל- 80,000.

  (ב) לא הגיע בתום שלוש שנים כאמור מספר מבוטחי קופת החולים ל- 80,000, יראו אותה כקופת חולים שבוטלה ההכרה בה, לפי סעיף 37(ה)(4) לחוק ויחולו הוראות סעיפים 37(ו) ו-(ח) לחוק.

לתחילת העמוד 4. מתן הכרה
 • לאחר שבחן את פרטי הבקשה שהוגשה לפי תקנה 1 ושוכנע כי נתקיימו התנאים והדרישות לפי סעיף 25 לחוק, יכיר שר הבריאות בתאגיד המבקש כקופת חולים.

לתחילת העמוד 5. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה חמישה עשר ימים מיום פרסומן.