חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "בקשה" - בקשה לקביעת תושבות, כמשמעותה בסעיף 3א(א) לחוק;

  "תשלום לקופת חולים" - סכום ששולם לקופת חולים בעד ביטוח רפואי, כמשמעותו בסעיף 3א(ה)(2)(ב);

  "השכר הממוצע" - כהגדרתו בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.

לתחילת העמוד 2. סכום מרבי להחזר
 • (א) הסכום להחזר של תשלום לקופת חולים, לא יעלה -

  1. לגבי החודש שבו הוגשה הבקשה וששת החודשים שלאחריו - על סכום השווה לדמי ביטוח הבריאות החלים לפי החוק, בחודש שלגביו התבקש ההחזר. על עובד שהכנסתו שווה לשכר הממוצע כפול שתיים;

  2. לגבי התקופה שמתום התקופה האמורה בפסקה (1) - על סכום השווה לדמי ביטוח הבריאות החלים לפי החוק, בחודש שלגביו התבקש ההחזר. על עובד שהכנסתו שווה לשכר הממוצע כפול שלוש.

  (ב) היה סכום דמי ביטוח הבריאות שמבקש ההחזר חייב בתשלומם בעד חודש מסוים (להלן - סכום הביטוח) גבוה מסכום ההחזר המרבי הקבוע בתקנת משנה (א), יראו בסכום הביטוח את תקרת הסכום להחזר, על אף האמור באותה תקנת משנה.

לתחילת העמוד 3. הפרשי הצמדה
 • החזרים לפי תקנות אלה יישאו תוספת הפרשי הצמדה, בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום ההחזר למבקש על ידי המוסד לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום לקופת חולים על ידי המבוטח; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לתחילת העמוד 4. תחילה ותחולה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בניסן התשנ"ט (1 באפריל 1999) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על החזר תשלום לקופת חולים בעד התקופה שמיום הגשת הבקשה, ובלבד שאותו יום לא קדם ליום התחילה.