חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. תשלום דמי ביטוח בריאות מדמי פגיעה
  • שילם מעביד לעובדו, בשם המוסד, דמי פגיעה כמשמעותם בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, ינכה המוסד את דמי ביטוח הבריאות מדמי הפגיעה המשתלמים למעביד והמעביד ינכה את דמי ביטוח הבריאות מכל תשלום המגיע ממנו לעובד.

לתחילת העמוד 2. תשלום דמי ביטוח בריאות בידי תלמיד
  • תלמיד במוסד להשכלה, כמשמעותו בתקנה 19 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971, ישלם בעצמו דמי ביטוח בריאות, במועדים שנקבעו לתשלום דמי ביטוח לאומי בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד 1954, בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

לתחילת העמוד 4. תחולה
  • תקנה 2 תחול לענין דמי ביטוח בריאות המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה עד יום א' בחשון התשנ"ו (31 באוקטובר 1995).