חוק ביטוח בריאות ממלכתי - פרק י"ג - הוראות מעבר

לתחילת העמוד פרק י"ג - הוראות מעבר
לתחילת העמוד 67. הכרה בקופת חולים קיימת
 • קופת חולים ששמה מופיע בתוספת השביעית (להלן - קופת חולים קיימת) היא קופת חולים מוכרת לפי סעיף 24 ויחולו עליה הוראות חוק זה לכל דבר וענין.

לתחילת העמוד 68. רישום בקופת חולים וחישוב השיעור מהסכום לחלוקה
 • (א) מי שהיה זכאי לשירותי בריאות בקופת חולים קיימת ערב תחילתו של חוק זה, הוא מבוטח באותה קופת חולים ויראו אותו כרשום בה לפי סעיף 4(א), ויחולו עליו הוראות חוק זה.

  (ב) תושב שערב תחילתו של החוק היה רשום ביותר מקופת חולים אחת, יראו אותו כמי שנרשם בקופת החולים שבה נרשם לאחרונה.

  (ג) על אף האמור בסעיף 5(ב), תושב שלא היה רשום בקופת חולים ערב תחילתו של החוק, ושנרשם בהתאם לקביעת השר לפי סעיף 4(ב), יהיה רשאי לעבור לקופת חולים אחרת החל במועד הקרוב לאחר תחילת החוק כאמור בסעיף 5(ג), ובכפוף לו.

  (ד) נתונים שהיו בידי המוסד ערב תחילתו של חוק זה לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק מס מקביל בדבר מספר הנפשות הזכאיות לטיפול בקופת חולים מסוימת ומועד תחילת הזכאות, יהוו ראיה לכאורה בדבר -

  1. זכאות לקבלת שירותי בריאות באותה קופת חולים ביום תחילתו של חוק זה;

  2. מנין תקופת השנה לפי סעיף 5(ב);

  3. מועדי הרישום בקופת החולים לענין סעיף קטן (ב).

  (ה) המוסד יערוך את החישוב הראשון של השיעור מהסכום לחלוקה לכל קופת חולים לפי סעיף 18(ב) לפי הנתונים שהיו בידיו ערב תחילתו של החוק לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק מס מקביל והוא יחלק את תקבולי המס המקביל שיתקבלו בחודש ינואר 1995, בין קופות החולים לפי סעיף 6 לחוק מס מקביל, כנוסחו ערב תחילתו של החוק.

  (ו) שר הבריאות, בהסכמת שר העבודה והרווחה, יקבע כללים בדבר מתן הודעה לתושב על רישומו או רישום ילדו הקטין לפי סעיף זה ומועד כניסת הרישום כאמור לתוקף.

  (ז) הרואה עצמו נפגע מקביעה בדבר רישום בקופת חולים לפי סעיף זה, רשאי בתנאים שייקבעו בתקנות, להשיג עליה לפני המנהל או מי שהוא הסמיך לכך.

לתחילת העמוד 69. שירותי בריאות לפרט
 • (א) שירותי הבריאות שניתנו לפרט על ידי המדינה ערב תחילתו של חוק זה, כמפורט בתוספת השלישית, ימשיכו להינתן על ידי משרד הבריאות, בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשות מקומית, אלא אם כן החליט שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, כי שירותי הבריאות שניתנו לפרט כאמור יינתנו, כולם או חלקם, על ידי קופות החולים; הוחלט כאמור, יתוקנו התוספות השניה והשלישית בהתאם.

  (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), שירותי הרפואה המונעת המנויים בתוספת השלישית בסעיף 1(1), (2), (4)(א) עד (ד) ו-(6) יינתנו בידי משרד הבריאות, בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשויות מקומיות.

  (א2) על אף הוראות סעיף קטן (א), שירותי הבריאות לתלמידים בבתי הספר, המנויים בתוספת השלישית בסעיף 1(7), יינתנו כאמור בסעיף 21א בידי משרד הבריאות.

  (ב) כל עוד לא העבירה המדינה לקופות החולים את שירותי הבריאות האמורים בסעיף קטן (א) לא יהיו קופות החולים חייבות לתת את השירותים האמורים.

  (ג) מימון השירותים שיתן משרד הבריאות כאמור בסעיף קטן (א) יהיה ממקורות המימון המפורטים בסעיפים 13(א)(3) ו- 13(א)(4), והמוסד לא יעבירם לקופות החולים על אף האמור בסעיף 16(א).

לתחילת העמוד 69א. מימון על ידי המדינה
 • על אף האמור בסעיף 7(א) בפסקה (2) להגדרה "סל השירותים הבסיסי", ואל אף האמור בכל דין, שירותי הבריאות לתלמידים בבתי הספר, המנויים בתוספת השלישית בסעיף 1(7), יינתנו על חשבון אוצר המדינה.

לתחילת העמוד 70. מתן שירותי בריאות בתקופת הביניים
 • (א) בסעיף זה, "תקופת הביניים" - התקופה שמתחילתו של חוק זה, ועד יום ו' בתמוז התשנ"ח (30 ביוני 1998), למעט לענין מתן שירותי בריאות נוספים לפי סעיף 10 למצטרפים חדשים אחרי יום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998) זולת אם יקבע שר הבריאות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תקופה אחרת או תקופות אחרות, לענין מסוים; הודעה על התקופה האחרת תפורסם ברשומות.

  (ב) בתקופת הביניים רשאית קופת חולים קיימת להמשיך ולתת למי שרשום בה את שירותי הבריאות שהיו נהוגים אצלה במועד הקובע באותם הכללים והתנאים שהיו נהוגים אצלה באותו מועד, ובלבד שעם תום תקופת הביניים תיערך למתן שירותי בריאות לפי הוראות חוק זה.

לתחילת העמוד 71. תחילה
 • תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיף 6(ב))

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (סעיף 7(ב))

  שירותי הבריאות של קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע לא הוקש

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 • (סעיף 7 פסקה (2) של הגדרת "סל השירותים הבסיסי")

  שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע

   

  לא הוקלד

לתחילת העמוד תוספת רביעית
 • בוטלה

לתחילת העמוד תוספת חמישית
 • (סעיף 9(ב)(1))

  לענין סעיף 9 -

  "מדד יוקר הבריאות" - מדד המתקבל משקלול המדדים שמפרסמת הלשכה המרכזית
  לסטטיסטיקה, לפי מרכיבים כמפורט להלן:

  (1) חמישים ושמונה אחוזים ממנו ייקבעו באופן ששישים ושניים אחוזים מחלק זה יהווה מדד השכר למשרת שכיר במגזר הבריאות, ושלושים ושמונה אחוזים יהווה מדד השכר למשרת השכיר במגזר הציבורי;

  (2) ארבעים אחוזים ממנו יהווה מדד המחירים לצרכן;

  (4) שני אחוזים יהווה מדד מחירי תשומות הבניה.

לתחילת העמוד תוספת שישית
 • (סעיף 15(ה))

  בוטלה

לתחילת העמוד תוספת שביעית
 • (סעיף 67)

  קופת חולים הכללית;

  קופת חולים לעובדים לאומיים;

  קופת חולים מאוחדת (מרכזית-עממית);

  קופת חולים מכבי.

לתחילת העמוד תוספת שמינית
 • סעיף 17 (א1)

  1. בריאות הנפש 

  2. נפגעי העבודה