חוק ביטוח בריאות ממלכתי - פרק י"א - מועצת הבריאות

לתחילת העמוד פרק י"א - מועצת הבריאות
לתחילת העמוד 48. הקמת מועצת הבריאות
 • (א) מוקמת בזה מועצה לביטוח הבריאות הממלכתי (להלן - מועצת הבריאות).

  (ב) שר הבריאות יהיה יושב ראש מועצת הבריאות; השר רשאי למנות את המנהל לממלא מקום דרך כלל, או למנות חבר מועצת הבריאות לממלא מקום לענין מסוים.

  (ג) תקופת כהונתה של מועצת הבריאות תהיה ארבע שנים.

  (ד) מועצת הבריאות תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים.

  (ה) מועצת הבריאות תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.

  (ו) מועצת הבריאות רשאית למנות ועדות מבין חבריה לתקופה שתקבע, לקבוע יושב ראש לועדה, להעביר לועדה מתפקידיה ולאצול לה מסמכויותיה, וכן רשאית היא להיעזר במומחים שלא מבין חבריה.

לתחילת העמוד 49. הרכב מועצת הבריאות
 • (א) מספר חברי מועצת הבריאות ובכלל זה היושב ראש יהיה 46 והם -

  1. שר הבריאות וששה חברים שימנה שר הבריאות מקרב עובדי משרד הבריאות;

  2. שני חברים מקרב עובדי משרד העבודה והרווחה, ושני חברים מקרב עובדי המוסד לביטוח לאומי, שימנה שר העבודה והרווחה;

  3. חבר אחר שימנה שר האוצר מקרב עובדי משרד האוצר;

  4. חבר אחר שימנה שר המשפטים מקרן עובדי משרד המשפטים;

  5. קצין רפואה ראשי בצבא-הגנה-לישראל או נציגו;

  6. חמישה מומחים מתחומי הרפואה, המינהל, הכלכלה, האתיקה הרפואית ומדעי החברה שימנה שר הבריאות;

  7. עשרה נציגים של קופות חולים בחלוקה לפי מפתח יחסי שיקבע שר הבריאות בהתחשב במספר החברים בכל קופת חולים;

  8. שני נציגים של ההסתדרות הרפואית הישראלית;

  9. נציג אחד של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל;

  10. נציג אחד של הסתדרות הרוקחים;

  11. שני נציגים של ארגון האחים והאחיות;

  12. נציג אחד של הארגונים הפארה-רפואיים;

  13. נציג אחד של ארגון העובדים הסוציאליים;

  14. נציג אחד של הדיקנים של בתי הספר לרפואה המוכרים בישראל;

  15. נציג אחד של ארגון יציג של עובדים;

  16. נציג אחד של ארגוני מעסיקים;

  17. נציג אחד של מרכז השלטון המקומי;

  18. נציג אחד של ארגון המועצות האזוריות;

  19. חבר אחד שימנה שר הבריאות מקרב מנהלי בתי חולים שהבעלות בהם היא ברובה פרטית;

  20. שני חברים שימנה שר הבריאות מקרב מועמדים שיציעו ארגוני החולים;

  21. נציג אחד שימנה שר הבריאות מתוך רשימת המומלצים שתוגש בידי מועצת הפסיכולוגים והסתדרות הפסיכולוגים.

  (ב) בהרכב החברים שימונו מקרב עובדי הממשלה יהיה ייצוג לשני המינים בלפחות רבע מכלל ההרכב, בהרכב הנציגים של גוף המיוצג בידי שלושה ומעלה יהיה ייצוג לשני מינים.

לתחילת העמוד 50. פקיעת כהונה כחבר מועצת הבריאות
 • חבר מועצת הבריאות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתה של מועצת הבריאות באחת מאלה:

  (1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש מועצת הבריאות;

  (2) אם נתמנה בהיותו עובד המדינה - פרש או הושעה מן השירות;

  (3) אם נתמנה בהיותו עובד, חבר או ממלא תפקיד בגוף מסוים - סיים עבודתו או חדל להיות חבר או חדל למלא אותו תפקיד באותו גוף.

לתחילת העמוד 51. העברה מכהונה
 • מי שמינה או שבחר חבר למועצת הבריאות רשאי להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת כהונתה של מועצת הבריאות באחת מאלה:

  (1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;

  (2) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

לתחילת העמוד 52. תפקיד מועצת הבריאות
 • תפקידי מועצת הבריאות יהיו אלה:

  1. לייעץ לשר הבריאות לענין חוק זה בנושאים הבאים:

   (א) שיעורי דמי ביטוח בריאות;
   (ב) שינויים בסל שירותי הבריאות בהתחשב בין היתר, בטכנולוגיות חדשות ועלויותיהן;

   (ג) קידום השוויונות באיכות שירותי הבריאות, זמינותם ונגישותם בהתאם להוראות החוק;

   (ד) אמות מידה להקצאת מקורות להרחבת שירותי הבריאות;

   (ה) תשלומים של מבוטחים בעד שירותי הבריאות;

   (ו) סוגיות ערכיות במישור הממלכתי בתחום הבריאות;

   (ז) סדרי עדיפות וקדימה בתחום הבריאות לניצול משאבים לפי צרכים שונים;

   (ח) מתן שירותי בריאות על בסיס אזורי או בין אזורי;

   (ט) כל נושא אחר שיקבע שר הבריאות, או ששליש מחברי מועצת הבריאות יבקשו לדון בו;

  2. לקיים מעקב אחר ביצוע החוק ולערוך מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות באמצעות מכון שיקבע השר;

  3. לפרסם מידע עדכני ושוטף לחברי קופות החולים בדבר זכויותיהם לפי החוק, השירותים העומדים לרשותם, היכן ניתן לקבלם ומי הם נותני השירותים מטעם כל קופת חולים;

  4. למלא את התפקיד שיועד לה בסעיף 37 לענין נקיטת אמצעים נגד קופת חולים;

  5. לאשר מינוי נציב קבילות לפי סעיף 43.