חוק ביטוח בריאות ממלכתי - פרק א' - פרשנות

לתחילת העמוד פרק א' - פרשנות
לתחילת העמוד 2. הגדרות
 • בחוק זה -

  "דמי ביטוח לאומי" - דמי ביטוח המשולמים למוסד לפי חוק הביטוח הלאומי;

  "החזקה", "יחד עם אחרים" ו"שליטה" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

  "הכנסה" - הכנסת עובד שממנה חייב מעבידו בתשלום דמי ביטוח לאומי, ולגבי מי שאינו עובד כאמור - ההכנסה שממנה הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי;

  "המוסד", "עובד", "מעביד" ו"עובד עצמאי" - כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי;

  "המועד הקובע" - י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1994);

  "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;

  "חבר" - מי שרשום בקופת חולים כחבר;

  "חברה לתועלת הציבור", "נושא משרה" - כהגדרתם בחוק החברות;

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

  "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;

  "חוק מס מקביל" - חוק מס מקביל, התשל"ג-1973;

  "מבוטח" - מי שזכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה;

  "מד"א" - האגודה "מגן דוד אדום בישראל" שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950;

  "מדד יוקר הבריאות" - כמשמעותו בסעיף 9;

  "מועצת הבריאות" - המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי המוקמת לפי סעיף 48;

  "נותן שירותים" - מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

  "סל שירותי הבריאות" - כמשמעותו בסעיף 7;

  "צד קשור" לתאגיד ייעודי - כל אחד מאלה:

  1. מי שמחזיק ב-10% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד הייעודי או מי שהתאגיד הייעודי מחזיק ב-20% או יותר מאמצעי השליטה בו;

  2. מי שרשאי למנות, במישרין או בעקיפין, את המנהל הכללי של התאגיד הייעודי;

  3. מי שמכהן כנושא משרה בתאגיד הייעודי;

  4. תאגיד שהחברות בו מותנית בחברות בתאגיד הייעודי;

  5. מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4) מחזיק ב-20% או יותר מאמצעי השליטה בו או שולט בו;

  "תאגיד ייעודי" - חברה שהוכרה לפי פרק ו'2 כמבטחת ייעודית לבריאות השן;

  "קופת חולים" - תאגיד שהוכר לפי סעיפים 24 ו-25;

  "תושב" - מי שהוא תושב לענין חוק הביטוח הלאומי לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק האמור.