צו הרחבה - הסכם מסגרת (שבוע העבודה, חגים, אבל)

 • צו הרחבה - הסכם מסגרת

  לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה
  לאמור:

  1. תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי, שנחתם ביום ח' בשבט התשנ"ח ( 9 בינואר 1995) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוצי הוא 7010/95, כמפורט בתוספת וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט עובדים שלגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם, וכן למעט עובדים עם מגבלות פיזיות, או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם ומעבידיהם.

  2. סעיף 3 להוראות המורחבות כמפורט בתוספת לא יחול:

  א. על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אינו חל עליו מכח
  הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור.

  ב. על רופאים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים, הכוללים הוראות לענין שעות עבודה.

  3. הוראות סעיף 5ב(2) יחולו על עובד שמעבידו חייב להפריש בעדו על פי תנאי עבודתו תשלומים בעד ביטוח פנסיה ודמי מחלה. 

  4. צו ההרחבה ("הסכם מסגרת") שפורסם בי"פ התשנ"ז עמ' 707 - בטל.

  5. תחילתו של צו זה מיום כ"ח בסיוון התש"ס (1 ביולי 2000).

  תוספת
  הוראות מורחבות

  מספר הסעיף בהסכם הקיבוצי

  3. קיצור שעות העבודה השבועיות

  א. (2) העובדים יעברו לשבוע עבודה בן 43 שעות ללא הפחתה בשכר. שכר השעה
  יחושב על בסיס של 186 שעות לחודש עבודה.

  ב. (1) המעביד יקבע את שעות העבודה וסדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה.

  (3) זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יופחתו בהתאם לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בהסכם זה.

  ג. הפחתת שעות העבודה על פי הסכם זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים לפני תחילת הסכם זה פחות מ-45 שעות בשבוע.

  5. שכר מינימום 

  ב. (2) התשלומים המיועדים לפנסיה ולדמי מחלה יופרשו משכר המינימום. 

  7. דמי חגים

  א. עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות).
  עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

  ב. עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג.

  8. ימי אבל

  עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה"), ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).

  אליהו ישי


  שר העבודה והרווחה

  ד' בסיוון התש"ס 7 ביוני 2000

 • צו הרחבה - הסכם המסגרת - בתוקף עד 30 ביוני 2000 

  לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי, שנחתם ביום ח' בשבט התשנ"ה (9 בינואר 1995) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7010/95, כמפורט בתוספת הראשונה, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ' בכסלו התשנ"ז (1 בדצמבר 1996) על כל העובדים והמעבידים בישראל, בענפי העבודה המפורטים בתוספת השניה, למעט עובדים שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם וכן למעט עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם ומעבידיהם, ואולם -

  1. לגבי עובדי רשתות שיווק ומעבידיהם יחולו הוראות סעיף 3א' (1) להסכם הקיבוצי החל ביום 1.1.1997 והוראות סעיף 3א' (2) להסכם הקיבוצי - החל ביום 1.1.1998.

  2. בענף קבלנות כח אדם יחולו ההוראות המורחבות רק על עובדי קבלני כח אדם המועסקים במקום עבודה שלגביו חל ההסכם הקיבוצי האמור או צו זה ומעבידיהם, ולמעט עובדי המנגנון של קבלני כח אדם.

  3. הוראות סעיף 5ב' (1) להסכם הקיבוצי יחולו על עובד שהשכר האחרון לענין פיצויי פיטורים המגיע לו, אינו עולה על שכר המינימום, ומעבידו, והוראות סעיף 5ב' (2) יחולו על עובד שמעבידו חייב להפריש בעדו על-פי תנאי עבודתו תשלומים בעד ביטוח פנסיה ודמי מחלה.

  תוספת ראשונה

  ההוראות המורחבות

  מספר הסעיף
  בהסכם הקיבוצי

  3. קיצור שעות העבודה השבועיות

  א. (1) העובדים עליהם חל הסכם זה והעובדים 45 שעות עבודה בשבוע יעברו לשבוע עבודה בן 44 שעות ללא הפחתה בשכר. שכר השעה יחושב על בסיס של 191 שעות לחודש עבודה.

  (2) החל ב- 1.7.97 יעברו העובדים כאמור לעיל לשבוע עבודה בן 43 שעות
  ללא הפחתה בשכר. החל מאותו מועד יחושב שכר השעה על בסיס של 186
  שעות לחודש עבודה.

  ב. (1) המעביד יקבע את שעות העבודה וסדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה. 

  (2) מוסכם כי במקומות עבודה בהם ימשיכו, לפי קביעת המעביד, לעבוד 45 שעות עבודה בשבוע יהיו העובדים זכאים לשכר רגיל עבור שעת העבודה שמעל 44 שעות בשבוע או 43 שעות בשבוע בהתאמה ("שעה עודפת") ולא לתשלום כ"שעה נוספת".
  שיעור התשלום בגין השעה העודפת יהיה בתוקף למשך שנה אחת בלבד ממועדי תחילת ההפחתה בשעות העבודה, כאמור לעיל ובהתאמה.

  (3) זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יופחתו בהתאם לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בהסכם זה.

  ג. הפחתת שעות העבודה על פי הסכם זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר
  או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים העובדים
  לפני תחילת הסכם זה פחות מ- 45 שעות בשבוע.

  5. שכר מינימום

  ב. (1) מוסכם כי שכר המינימום, כפי שמתפרסם מעת לעת, יהווה את השכר
  האחרון הקובע לצורך פיצויי פיטורים.

  (2) כמו כן יופרשו משכר המינימום התשלומים המיועדים לפנסיה ולדמי מחלה.

  7. דמי חגים

  א. עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות).

  עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת. 

  ב. עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג.

  8. ימי אבל

  עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה") ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכרו עבוד ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).

   

  תוספת שניה

  תעשיה
  מלאכה
  חקלאות
  מסחר סיטונאי וקימעונאי
  ייבוא רכב
  שמירה ואבטחה
  סוכנים ובעלי תחנות דלק
  בניה ועבודות ציבוריות
  בתי קולנוע
  בנקאות
  מלונאות, בתי הארחה, מסעדות, בתי קפה ואולמות שמחה
  אחזקה וניקיון
  יהלומים
  קבלנות כח אדם
  הובלה
  שירותים העוסקים בסחר חוץ: ענפי הייבוא, הייצוא, המסחר והשירותים המפורטים
  בנספח לצו ההרחבה שפורסם בילקוט הפרסומים 2412, התשל"ח, עמ' 1161.


  התשנ"ז 1996


  אליהו ישי

  שר העבודה והרווחה