צו הרחבה - הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי - צו הרחבה - הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי

לתחילת העמוד צו הרחבה - הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי
 • בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25 ו-33א לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן - החוק), אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, מיום כ"א באב התשמ"ח (4 באוגוסט 1988) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7037/88 (להלן - ההסכם הקיבוצי), כמפורט בתוספת הראשונה, תורחב מיום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991) על העובדים בענפים המפורטים בתוספת השנייה ומעבידיהם, למעט -

  (1) מקום עבודה שמועסקים בו פחות מארבעה עובדים;
  (2) עובדים ומעבידים שנושא המעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים הוסדר או יוסדר
  לגביהם בהסכם קיבוצי;
  (3) חברה ממשלתית כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
  (4) חברה עירונית כמשמעותה בסעיף 12 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
  (5) מעביד שוועדת הפיקוח האמורה להלן קבעה שהוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו
  כאמור לא יחולו עליו ובמידה שקבעה כאמור.

  ועדת הפיקוח שהוקמה לעניין צו הרחבה זה מכוח סעיף 33א' לחוק תשמש כגוף ליישוב חילוקי דעות במקום ועדת ההיגוי וועדת המעקב שנקבעו בהסכם הקיבוצי.