צו הרחבה בענף התעשיה - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה - צו הרחבה בענף התעשיה - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה

 • העובדים כאמור בסעיף 4ז לצו יהיו מבוטחים כדלקמן:
  א. עובדי יהודה, שומרון וחבל עזה (לרבות עובדים מהאוטונומיה) יבוטחו במסגרת המקובלת בשירות התעסוקה 1/2% 5 + 6% בפנסיית יסוד ונוסף על כך תהיה חובת תשלום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים. 

  ב. לגבי עובדים זרים כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, יפעלו בהתאם להוראות פרק ד' לחוק האמור כפי שתוקן בתיקון התש"ס (להלן - חוק איסור העסקה שלא כדין).


  ילקוט הפרסומים 5525, 7 במאי 2006

לתחילת העמוד צו הרחבה בענף התעשיה - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה
 • לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם ביום י"א באב התשס"ה (16 באוגוסט 2005) בין התאחדות התעשיינים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוצים הוא 7035/2005, וכי ההוראות  מורחבות כמפורט בתוספת לצו יחולו על כל העובדים והמעבידים בענפי התעשיה בישראל, למעט:

  (1) מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה;

  (2) עובדים כאמור בסעיף 4 להוראות המורחבות בתוספת להלן.