צו הרחבה בענף התעשיה - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה - נספח 2 - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה

 • העובדים כאמור בסעיף 4ז לצו יהיו מבוטחים כדלקמן:
  א. עובדי יהודה, שומרון וחבל עזה (לרבות עובדים מהאוטונומיה) יבוטחו במסגרת המקובלת בשירות התעסוקה 1/2% 5 + 6% בפנסיית יסוד ונוסף על כך תהיה חובת תשלום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים. 

  ב. לגבי עובדים זרים כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, יפעלו בהתאם להוראות פרק ד' לחוק האמור כפי שתוקן בתיקון התש"ס (להלן - חוק איסור העסקה שלא כדין).


  ילקוט הפרסומים 5525, 7 במאי 2006

לתחילת העמוד נספח 2 - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה
 • בהתאם לאמור בצו:

  א. הענפים הם: ענפי האלקטרוניקה, התוכנה, הביוטכנולוגיה, תקשורת, אופטיקה
  ואלקטרואופטיקה. (סעיף 9ד(1) לצו זה).

  ב. המנהלים והעובדים הבכירים (סעיף 9ד(2) לצו זה)

  1. המנהלים והעובדים הבכירים שלהלן:

  (א) מנהלים אשר בסמכותם לקבוע קידום עובדים הכפופים להם בשכר או
  בתפקיד (סעיף 3ג(5) בנספח להסכם הקיבוצי הכללי(מסגרת) מתאריך
  9.1.1995 שמספרו 7010/95)

  (ב) עובדים בכירים המועסקים בהסכם אישי.