צו הרחבה בענף התעשיה - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה - נספח 1 - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה

 • העובדים כאמור בסעיף 4ז לצו יהיו מבוטחים כדלקמן:
  א. עובדי יהודה, שומרון וחבל עזה (לרבות עובדים מהאוטונומיה) יבוטחו במסגרת המקובלת בשירות התעסוקה 1/2% 5 + 6% בפנסיית יסוד ונוסף על כך תהיה חובת תשלום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים. 

  ב. לגבי עובדים זרים כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, יפעלו בהתאם להוראות פרק ד' לחוק האמור כפי שתוקן בתיקון התש"ס (להלן - חוק איסור העסקה שלא כדין).


  ילקוט הפרסומים 5525, 7 במאי 2006

לתחילת העמוד נספח 1 - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה
 • ביטוח בקופת ביטוח (ביטוח מנהלים)

  3. "קופת ביטוח" - כהגדרתה לעיל (להלן גם: "ביטוח מנהלים").

  4. השכר לצורך הפרשת תשלומי העובד והמעביד לתכנית ביטוח המנהלים פירושו: השכר המבוטח כהגדרתו בסעיף 10 לצו זה.

  עלות הביטוח למעסיק בביטוח מנהלים בגין השכר ורכיביו בהגדרתם בסעיף 10 הנ"ל, לא תעלה על העלות למעסיק בגין ביטוח השכר ורכיביו כהגדרתם בסעיף 10 הנ"ל, אילו היה מבוטח העובד בקרן פנסיה.

  5. שיעורי התשלומים מהשכר

  א. ניכוי מהעובד: 5% - תגמולים.

  ב. תשלום המעביד

  (1) 5% תגמולים.

  (2) 1/3% 8 במקום פיצויי פיטורים.

  (3) נוסף על האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2) שלעיל ישלם המעסיק לקופת הביטוח הפרמיה הנדרשת להבטחת 75% מהשכר למקרה של אבדן כושר עבודה. תשלום המעסיק לא יעלה על 2.5% מהשכר גם אם אין בתשלום זה כדי להבטיח הפיצוי האמור לעיל.

  6. תשלום לקופת הביטוח לתכנית ביטוח מנהלים במקום פיצויי פיטורים

  תשלומי המעביד מהשכר כאמור בסעיף 4 בשיעורים הקבועים בסעיף 5ב2 לעיל
  יבואו לכל דבר וענין במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק, בגין
  התקופה שבעבורה הופרשו התשלומים לקופת הביטוח, כמפורט בסעיף 11ג לצו
  זה ובכפוף לאמור בסעיף 13 לצו.

  7. מועדי התשלומים

  התשלומים יועברו לקופת הביטוח לתכנית ביטוח המנהלים מדי חודש בחודשו לא יאוחר מהמועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

  8. תכנית הביטוח

  הביטוח בקופת הביטוח, בתכנית ביטוח מנהלים, יכלול, בין השאר, הוראות בדבר:

  א. פנסיה עם הפרישה או סכום החיסכון לתום תקופת הביטוח.

  ב. פנסיית נכות, או קצבה בגין אבדן כושר עבודה.

  ג. פנסיית שאירים או תכנית המבטיחה לשאירים סכום ביטוח למקרה מוות או קצבת שאירים לבן הזוג לכל החיים, הכל לפי בחירת העובד ותנאי הפוליסה.