צו הרחבה בענף התעשיה - מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה

 • העובדים כאמור בסעיף 4ז לצו יהיו מבוטחים כדלקמן:
  א. עובדי יהודה, שומרון וחבל עזה (לרבות עובדים מהאוטונומיה) יבוטחו במסגרת המקובלת בשירות התעסוקה 1/2% 5 + 6% בפנסיית יסוד ונוסף על כך תהיה חובת תשלום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים. 

  ב. לגבי עובדים זרים כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, יפעלו בהתאם להוראות פרק ד' לחוק האמור כפי שתוקן בתיקון התש"ס (להלן - חוק איסור העסקה שלא כדין).


  ילקוט הפרסומים 5525, 7 במאי 2006

 • לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם ביום י"א באב התשס"ה (16 באוגוסט 2005) בין התאחדות התעשיינים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוצים הוא 7035/2005, וכי ההוראות  מורחבות כמפורט בתוספת לצו יחולו על כל העובדים והמעבידים בענפי התעשיה בישראל, למעט:

  (1) מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה;

  (2) עובדים כאמור בסעיף 4 להוראות המורחבות בתוספת להלן.

 • ההוראות המורחבות


  מספר הסעיף בהסכם

  2. הגדרות

  א. "המועד הקובע" - המועד הקובע הוא יום כניסתו לתוקף של צו זה;

  ב. "השכר הממוצע במשק" - השכר הממוצע במשק כמוגדר בסעיף 2 לחוק הביטוח  הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי).

  ג. "חוק פיצויי פיטורים" ו/או "החוק" - חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963;

  ד. "קרן פנסיה חדשה" - קרן פנסיה חדשה היא קרן פנסיה שקיבלה את אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ואישור כקופת גמל לקצבה לפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, לאחר יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

  ה. "קרן פנסיה ותיקה" - קרן פנסיה ותיקה היא קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

  ו. "קרן פנסיה כללית" - קרן פנסיה חדשה שאינה זכאית לאיגרות חוב מיועדות;

  ז. "קרן פנסיה" - קרן פנסיה חדשה, קרן פנסיה ותיקה, קרן פנסיה כללית - הכל לפי הענין;

  ח. "קופת גמל" - קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47(א)2 לפקודת מס הכנסה;

  ט. "תקרת השכר" - תקרת השכר היא השכר המבוטח המרבי שממנו ניתן לשלם
  דמי גמולים לקרן פנסיה חדשה מסובסדת ושיעורה הנוכחי הוא פעמיים השכר הממוצע במשק (להלן - התקרה), לגבי יתרת השכר לא תיקבע תקרה;

  י. "קופת ביטוח" - כמובנו של מושג זה בפקודת מס הכנסה, בתכנית לביטוח מנהלים ובהתאם להוראות צו זה; 

  יא. "תקנות מס הכנסה" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת גמל), התשכ"ד-1984, כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן;

  יב. "הממונה" - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

  3. חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

  עובדים יהיו מבוטחים בביטוח פנסיוני בהתאם לצו זה.

  4. תחולה

  הצו יחול על עובדים אשר אינם זכאים להיות מבוטחים כעמיתים ותיקים בקרן פנסיה ותיקה, ולמעט:

  א. (1) מי שבמועד הקובע יש לו הסדר הכולל גם ביטוח זיקנה, נכות ושאירים בקופת ביטוח המבוסס על תשלום כספי התגמולים ופיצויי הפיטורים שלא תיפחת מ-1/3% 18 ובנוסף תשלום המעביד במקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר ובלבד שתשלום המעביד לא יעלה על 2.5% מהשכר.

  (2) מי שיש לו במועד הקובע חוזה עבודה הכולל תשלומים לקופות גמל לתגמולים ולפיצויים והוא חבר בקופת גמל.

  (3) עובד כאמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2) בסעיף זה לעיל יוכל לדרוש ממעסיקו, בכתב, להחיל עליו הוראות צו זה. 

  ב. עובד שיתקבל לעבודה במפעל שבו יש, במועד הקובע, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי אחר לביטוח זיקנה, נכות ושאירים המבוסס על תשלום כספי התגמולים ופיצויי פיטורים (שלא תפחת מ-1/3% 18 ונוסף על התשלומים להבטחת אבדן כושר עבודה כאמור בסעיף 4א(1) לעיל) (להלן - ההסכם האחר) ובלבד שההסכם האחר חל על העובד.

  ג. עובדים החברים במועד הקובע בקרן פנסיה וכן עובדים אשר בהתאם להסכמים הקיבוציים או ההסדרים קיבוציים הקיימים במפעל חייבים להיות מבוטחים בקרן פנסיה, המאושרת על ידי משרד האוצר והכל במועד הקובע, בהתאם לשיעורי התשלומים הנהוגים במפעל ואשר מועברים לאותה קרן.

  ד. עובדים אשר חל עליהם האמור בסעיף קטן ג' לעיל, אך אינם מבוטחים בפועל בקרן פנסיה יחולו עליהם הוראות צו זה.

  ה. מי שהגיע לגיל הפרישה, ופרש מעבודה.

  ו. בעל שליטה כמובנו של מושג זה בסעיף 3(ט)(1)(ג) לפקודת מס הכנסה, אשר בינו ובין החברה (המפעל) קיימת התקשרות של עובד ומעביד (להלן -בעל שליטה שכיר).

  ז. על עובד שלא מבוטח לפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי יחולו הוראות נספח 3 לצו זה.

  ח. (1) עובד/ת בגיל 55 ומעלה אשר במועד הקובע אינו מבוטח בקרן פנסיה או בקופת ביטוח (להלן - עובד מבוגר) יהיה רשאי להצטרף לפי בחירתו, באמצעות בקשה שתופנה למעסיקו בכתב, לקופת ביטוח או לקופת גמל במקום ההסדר הפנסיוני המקיף וזאת עד הגיעו לגיל הפרישה. התשלומים לקופת הביטוח או לקופת הגמל יהיו בהתאם למפורט בסעיף 12ג ו-12ד להלן, בהתאמה.

  (2) על עובד מבוגר כהגדרתו לעיל יחולו כל סעיפי המשנה של סעיף 4 (א' עד ו') לעיל בצו זה בהתאמה ובשינויים המחויבים.

  (3) לא בחר עובד מבוגר כהגדרתו לעיל לפי האמור בסעיף (1) לסעיף קטן זה יחול עליו צו זה.

  ט. עובדים שטרם מלאו להם 18 שנים או עובד חדש מעל גיל פרישה. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בהגיע העובד לגיל 18 יחולו עליו הוראות צו זה. 

  5. זכויות העובדים לפנסיית זיקנה, נכות ושאירים 

  זכויות העובד לפנסיית זיקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה ובקופת הביטוח יהיו בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, שבה מבוטח העובד, ובהתאמה בחוזה הביטוח, לפי הוראות הממונה ולפי הוראות צו זה.

  6. פרישה מהעבודה

  א. חובת פרישה

  פרישה מהעבודה תהיה בגיל הפרישה בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כפי שיהיה מזמן לזמן. 

  ב. פרישה מהעבודה במקרה של נכות.

  1. תחול חובת פרישה של העובד במקרה של נכות מלאה (לא זמנית) כפי שנקבעה לפי תקנון הקרן.

  2. 2.1 נקבעה נכות מלאה זמנית לעובד לתקופה בת 12 חודשים (להלן - התקופה הראשונה), והיא הוארכה לתקופה נוספת של 12 חודשים לפחות, תחול חובת פרישה בתום התקופה הראשונה.
   2.2 הוארכה התקופה הראשונה לתקופה נוספת הקצרה מ-12 חודשים (להלן - התקופה השניה), לא תחול חובת פרישה בתום התקופה הראשונה כאמור בסעיף קטן 2.1 לעיל. הוארכה התקופה השניה בתקופה נוספת (להלן - התקופה השלישית), המצטברת לתקופה רצופה בת 24 חודשים ומעלה, תחול חובת פרישה מיד בתום התקופה השניה.
   2.3 ככל שנקבעה מראש נכות מלאה זמנית, לתקופה בת 24 חודשים או יותר, תחול חובת פרישה של העובד בתום 24 חודשים ממועד קביעת הנכות המלאה הזמנית.
   2.4 במקרים כאמור בסעיפים 2.1, 2.2 ו-2.3 העובד הפורש יהיה זכאי לתנאי פרישה לפי ההסדרים המוסכמים הקיימים במפעל במועד פרישתו כאמור לעיל.

  3. בוטלה הנכות המלאה על ידי הקרן, וזאת עד תום שלוש שנים ממועד יציאת העובד לפנסיית נכות מלאה, יהיה זכאי העובד לתנאי פרישה לפי ההסדרים המוסכמים הקיימים במפעל במועד ביטול הנכות המלאה כאמור. לבקשת העובד, תוכל הנהלת המפעל, בהתאם לשיקול דעתה, לבחון אפשרות לשבצו בעבודתו הקודמת ו/או בעבודה מתאימה אחרת, על פי אופי העבודה ותהליכי הייצור. הציעה הנהלת המפעל לעובד לחזור לאותה עבודה בה עבד העובד עובר ליציאתו לפנסיית נכות, באותם תנאי העסקה, תנאי שכר, תנאי עבודה ומקום עבודה, ובאישור הרופא התעסוקתי (להלן - עבודתו הקודמת), יחזור העובד לעבודתו קודמת כאמור. סירב העובד לחזור לעבודתו הקודמת, יהיה זכאי רק לתנאי הפרישה שקיבל או היה זכאי לקבל בעת יציאתו לפנסיית נכות והוא לא יהיה זכאי לתנאי הפרישה לפי ההסדרים המוסכמים הקיימים במפעל כאמור בסעיף זה לעיל.

  4. במקרה של נכות חלקית, הן זמנית והן קבועה, לפי תקנות הקרן שבה מבוטח העובד, כאשר לא ניתן לשבץ את העובד בעבודתו הקודמת, ולא נמצאה לו עבודה מתאימה אחרת, במפעל, על פי אופי העבודה ותהליכי הייצור, פרישתו מהעבודה תיעשה לפי ההסדרים הקיימים המוסכמים במפעל באותה עת.

  5. היוזמה לקביעת נכות ולפרישה מטעמי נכות תוכל להינקט על ידי ההנהלה ו/או העובד ו/או נציגות העובדים. על העובד חלה החובה להופיע לפני הוועדה הרפואית וועדת הערעורים, בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.

   

  8. היקף הביטוח הפנסיוני

  א. בהמשך לאמור בסעיף 3 לעיל, הביטוח הפנסיוני ייעשה בקרן פנסיה חדשה, בכפוף לכללים בצו זה.

  ב. ביטוח השכר המבוטח, כמובנו בסעיף 10 להלן, שאינו עולה על התקרה, ייעשה בקרן פנסיה חדשה.

  ג. (1) על אף האמור בסעיפים קטנים א ו-ב לעיל, עובד, ששכרו המבוטח כאמור בסעיף ב' לעיל, עולה על 80% מהשכר הממוצע במשק, יוכל בהתאם לשיקול דעתו ולפי בחירתו, שתיעשה על ידי הודעה בכתב למעסיק, לבקש מהמעסיק לבטח בקרן הפנסיה החדשה רק
  שכר מבוטח ששווה ל-80% השכר הממוצע במשק, או יותר בכפוף לתקרה.

  (2) יתרת השכר המבוטח (כאמור בסעיף 1 קטן בסעיף זה) עד התקרה, תבוטח על ידי המעסיק בקופת ביטוח כאמור בנספח 1 לצו זה או בקרן פנסיה כללית.

  (3) ככל שלא הודיע העובד על בחירה כאמור לעיל, יבטח המעסיק את השכר שאינו עולה על התקרה, כאמור לעיל, בקרן פנסיה חדשה. 

  ד. ביטוח השכר המבוטח, כמובנו בסעיף 10 להלן, העולה על התקרה, ייעשה בקרן פנסיה כללית. עובדים ששכרם, כמובנו בסעיף 10 להלן, עולה על התקרה, יוכלו לבקש בכתב מהמעסיק לבטח את השכר שמעל התקרה באחד מהמסלולים האלה או בשילוב ביניהם:

  (1) קרן פנסיה כללית;


  (2) קופת ביטוח;


  (3) קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים;


  ככל שלא הודיע העובד על בחירה כאמור לעיל, יבטח המעסיק את השכר שמעל התקרה, כאמור לעיל, בקרן פנסיה כללית.

   

  ה. בלי לגרוע מהוראות כל דין, הבחירה על ידי העובד, כאמור בסעיפים קטנים ג ו-ד לעיל, תוכל להיעשות באותו מפעל בתדירות שאינה עולה על פעם בשנתיים, בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים מראש לפחות. 

  9. אופן ההצטרפות לקרן הפנסיה

  א. בחירת קרן הפנסיה

  העובדים יבוטחו בקרן פנסיה חדשה בכפוף לנאמר בצו זה וכמפורט להלן:

  1. במפעלים שבהם מבוטחים עובדים בקרן פנסיה יבוטחו העובדים החדשיםבקרן הפנסיה אשר תסוכם בין הנהלת המפעל ונציגות העובדים במפעל.

  2. (א) במפעלים חדשים, שבהם יונהג לראשונה ביטוח בקרן פנסיה, יבוטחו העובדים בקרן פנסיה חדשה אחת או יותר כפי שיסוכם בין הנהלת המפעל לבין נציגות העובדים או בהעדר נציגות עובדים, על ידי הנהלת המפעל.

  ב. הצטרפות עובד חדש שאין לו ביטוח קודם

  (1) כאשר עובד חדש מצטרף למפעל כשלעובד לא היה ביטוח פנסיוני קודם, הנהלת המפעל תצרפו לקרן כאמור בסעיף משנה א(1) לעיל (בכפוף לאמור בסעיפים קטנים ד ו-ה להלן).

  (2) (א) אם נהוגות קרנות נוספות במפעל, העובד יוכל לבחור ביניהןויודיע להנהלה בכתב על החלטתו בתוך 30 ימים לכל היותר מיום תחילת עבודתו.

  (3) הנהלת המפעל תודיע לקרן שאליה היא מתכוונות לצרף את העובד, סמוך ככל האפשר לאחר קבלתו לעבודה, ולא יאוחר מתום 30 ימים מתחילת עבודתו במפעל.

  ג. עובד חדש שיש לו ביטוח קודם

  עובד חדש שהיה מבוטח בקרן פנסיה אחרת מזו הנהוגה במפעל או בקופת ביטוח כאמור בסעיף 4א(1) לעיל, טרם תחילת עבודתו במפעל, ויציג אישור על כך, בתוך 30 ימים מיום תחילת עבודתו למפעל, יהיה רשאי להמשיך להיות חבר באותה קרן פנסיה או קופת ביטוח. לא הגיש אישור כאמור, יבוטח לפי האמור בסעיף קטן ב לעיל בסעיף זה.

  ד. אופציית ביטוח בקופת ביטוח או בקרן פנסיה או במשולב ביניהם

  עובדים כמפורט להלן יהיו זכאים לפנות למעסיק, אשר יבטח את שכרם בקופת ביטוח כאמור בנספח 1 להסכם זה או בקרן פנסיה או בקופות גמל לתגמולים ולפיצויים או באופן משולב ביניהם: 

  (1) עובדים המועסקים בענפים המצוינים בסעיף א לנספח 2 לצו זה;

  (2) מנהלים ועובדים בכירים המצוינים בסעיף ב לנספח 2 לצו זה;

  (3) עובדים המועסקים במפעלים שלא מתקיים בהם, לגבי צד ב, האמור בסעיף 3 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

  ה. לא מומשה האפשרות, כאמור בסעיף ד לעיל, עד יום כניסתו לתוקף של הצו או עד 24 ימים מתום חודש העבודה הראשון של העובד במפעל, המאוחר מבין השניים, יחולו הוראות הצו. בלי לגרוע מהוראות כל דין, עובדים המצוינים בסעיף ד לעיל יהיו רשאים לעבור, בהמשך עבודתם, לביטוח כאמור בסעיף ד של סעיף זה לעיל בתדירות שאינה עולה על פעם בשנתיים בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים מראש, לפחות.

  ו. אין באמור בצו זה כדי לגרוע מזכות עובד לעבור מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת לאחר תחילת ביטוחו, מכוח כל דין.


  10. השכר המבוטח לצורך תשלומי העובד והמעביד - פירושו:

  א. השכר המשולב לרבות תוספת מחלקתית ו/או מקצועית המהווה חלק מהשכר הרגיל המשתלם לעובד.

  ב. נוסף על רכיבי השכר הנ"ל יובאו בחשבון:

  (1) הממוצע החודשי של שכר העידוד (פרמיות מדודות) ובלבד שפרמיה יומית כנ"ל העולה על 30% של השכר לא תובא בחשבון. 

  (2) הממוצע החודשי של שכר עידוד בעד תפוקה שאיננו מבוסס על נורמות ייצור שנקבעו על פי שיטת הנדסת ייצור (פרמיה לא מדודה) ובלבד שהתשלום היומי הנ"ל העולה על 30% של השכר הרגיל לא יובא בחשבון.

  (3) הממוצע החודשי של השכר לפי כמות התוצרת (שכר קבלני) ובלבד שהתשלום היומי הנ"ל העולה על 30% של השכר היומי הרגיל לא יובא בחשבון.

  (4) תוספת בעבור עבודה במשמרות בהתאם לתוספת המשולמת על פי ההסכם הקיבוצי הכללי החל על המפעל.

  (5) תוספת מיוחדת המשולמת לעובד בגין עבודה בתנאים מיוחדים או בסביבה מיוחדת, אם היא נהוגה ומשולמת בפועל במפעל לאותו עובד.

  (6) תשלומים מדמי הבראה יופרשו כאמור בסעיף 12א להלן.

  ג. אין בעצם הפרשת התשלומים לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים ו/או לקופת גמל לפי סעיף קטן ב לעיל, כדי להפוך אותם לרכיבים המובאים בחשבון לענין תשלום פיצויי פיטורים.

  11. תשלום לקרן ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל אישית לפיצויים במקום פיצויי פיטורים

  בכפוף לאמור בסעיף 13 להלן, תשלומי המעביד לפי צו זה יבואו לכל דבר וענין, במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק, בגין התקופה שבה שולמו והרכיבים שבגינם בוצעה ההפרשה כאמור להלן: 

  א. התשלומים לפי סעיף 12א(3) להלן - במקום 72% מחובת המעביד לתשלום פיצויי פיטורים. 

  ב. התשלומים לפי סעיף 12ב(1) להלן - במקום 28% מחובת המעביד לתשלום פיצויי פיטורים.

  ג. לגבי התשלומים, במקום פיצויי פיטורים, שישולמו לקופת ביטוח לפי סעיף 12ג(3)
  להלן - במקום 100% מחובת המעביד לתשלום פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 6 בנספח 1
  לצו זה.

  ד. סעיף זה לא חל על תשלומים לחיסכון בקופת גמל לתגמולים (לפי סעיף 4ח (1) ולפי סעיף 8ד(3)), ואולם יחול על תשלומים לקופת גמל אישית לפיצויים.

  12. שיעורי התשלומים

  שיעורי התשלומים יהיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובכפוף להוראות הממונה, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן והם ישולמו מדי חודש בחודשו כאמור להלן:

  א. לקרן פנסיה

  (1) ניכוי מהעובד 5.5% (תגמולים).

  (2) תשלום המעביד 6% (תגמולים).

  (3) תשלום המעביד 6% (במקום 72% פיצויי פיטורים כאמור בסעיף 11א לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 13 להלן).

  ב. לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקרן פנסיה

  (1) המעביד המפריש לקרן פנסיה כמפורט בפסקה א לעיל יהיה רשאי לשלם 1/3% 2 (28%) (במקום פיצויי פיטורים כאמור בסעיף 11ב לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 13 להלן) מהשכר כהגדרתו בסעיף 10א לעיל, לקופת גמל אישית לפיצויים או לקרן הפנסיה.

  (2) מעביד שלא העביר תשלומים באופן שוטף כאמור בסעיף קטן (1) לעיל ישלם לעובד הזכאי להם את יתרת פיצויי הפיטורים (להלן - השלמת פיצויים) בשיעור 28% (1/3 2) בהתאם להוראות החוק, בגין התקופה שבה לא הועברו תשלומים, בכפוף לאמור בסעיף קטן (3).

  (3) המעביד ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו בקופת גמל אישית לפיצויים, ככל שהופרשו, בהתאם לסעיף קטן 1 לעיל, לרבות בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום גמלה מקרן הפנסיה (זיקנה, נכות או שאירים).
  נוסף על כך, ישלם המעביד לעובד את השלמת הפיצויים כאמור בסעיף קטן 2 לעיל, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים ו/או בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום גמלה מקרן הפנסיה (זיקנה, נכות או שאירים).
  למען הסר ספק בלבד, עובד שלא יהיה זכאי לתשלום גמלה מקרן הפנסיה, בשל כך שלא נצבר לטובתו מינימום מזכה בגמלה, יהיה זכאי אף הוא לתשלום כאמור בסעיף זה.

  ג. תשלומים לקופת ביטוח

  פירוט התשלומים לקופת ביטוח כאמור בסעיף 8ד(2) לעיל יהא כאמור להלן:

  (1) ניכוי מהעובד 5%.

  (2) תשלום המעביד 5%.

  (3) תשלום המעביד 8.33%.

  (4) תשלום המעביד בעבור אבדן כושר עבודה כאמור בסעיף 5ב3 בנספח 1 לצו זה.

  ד. תשלומים לקופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים לפי סעיף 8ד (3) התשלומים לקופת גמל לתגמולים ולפיצויים לפי סעיף ד8(3) יהיו כאמור להלן:

  (1) ניכוי מהעובד 5%.

  (2) תשלום המעביד 5%.


  (3) תשלום המעביד 8.33%.

  (4) ביקש עובד לבטח את שכרו שממנו מועברים דמי גמולים לקופת הגמל לתגמולים ולפיצויים למקרה של אבדן כושר עבודה, יפעל המעביד בהתאם לאמור בסעיף 5ב(3) בנספח 1 לצו זה. 
  בקשה, כאמור, תוגש בכתב למעסיק.

  ה. הסדרי תשלומים והחזרי תשלומים במסגרת שנת העבודה הראשונה

  (1) התשלום לקרן הפנסיה, ולקופת הביטוח יחולו החל מהחודש הראשון לעבודתו של כל עובד. 

  למרות האמור לעיל יהיה רשאי המעסיק, בשנת עבודתו הראשונה של העובד במפעל, לקבוע כי שיעורי תשלומיו יהיו כדלקמן:

   

  לקרן פנסיה   לקופת הביטוח  
    א. נכוי מהעובד % 5.5  (תגמולים) א. ניכוי מהעובד 5% (תגמולים) 
    ב. תשלום מעביד 6% (תגמולים) ב. תשלום מעביד 5% (תגמולים)
      ג. תשלום מעביד בעבור אבדן כושר עבודה כאמור בסעיף 5ב3 בנספח 1 לצו
       

   

  (2) (א) הסתיימה שנת המס וטרם הסתיימה שנת עבודתו ראשונה של העובד במפעל ישלם המפעל, בגין חודשי עבודתו של העובד באותה שנת המס, רטרואקטיבית התשלומים בגין פיצויי פיטורים - 6% לקרן הפנסיה או 8.33% לקופת הביטוח.

  (ב) סיים העובד שנת עבודה והמשיך עבודתו במפעל יועברו מלוא ההפרשות בגין תשלומי הפיצויים לקרן ו/או לקופת הביטוח כאמור בסעיפים 12א-12ד לעיל, בעבור החודשים שלא הועברו תשלומים האמורים וכן ישולמו, החל ממועד זה, באופן שוטף מדי חודש בחודשו.


  (3) אם ישונו תקנות מס הכנסה, כך שאפשר יהיה לשלם לקרן הפנסיה רטרואקטיבית תשלומים, בגין פיצויי פיטורים, לגבי שנת מס קודמת, יבוטל סעיף 2(א) שלעיל ויחול סעיף 2(ב) שלעיל. 


  (4) למרות האמור בסעיפים קטנים (1) עד (3) לעיל הרי לעובד בעל ותק

  קודם ומוכר בקרן פנסיה או בקופת ביטוח יועברו מתחילת עבודתו התשלומים המלאים כאמור בסעיף 12א לעיל לקרן הפנסיה, ובהתאמה לגבי עובד המבוטח בקופת ביטוח, כאמור בסעיף 12ג לעיל.

  12א. שיעורי התשלומים מדמי ההבראה לקרן הפנסיה

  שיעורי התשלומים מדמי ההבראה לקרן הפנסיה יהיו כאמור להלן:

  (א) ניכוי מהעובד 5%.

  תשלום המעביד 5%.

  13. ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור מרכיב הפיצויים בהתאם לאמור בסעיף 12 לעיל, לרבות בעבור תקופות העבר ככל שבוצעו תשלומים בגין מרכיב זה, אינם ניתנים להחזרה למעביד, למעט באחד משני אלה:

  א. בהתקיים שלושת התנאים המצטברים האלה: העובד התפטר או פוטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים לפי החוק; העובד הודיע על הפסקת חברותו בקופת הגמל; והעובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה; "אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגל 60 ויותר.

  ב. בפסק דין של בית הדין לעבודה נקבע כי נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה.

 • ביטוח בקופת ביטוח (ביטוח מנהלים)

  3. "קופת ביטוח" - כהגדרתה לעיל (להלן גם: "ביטוח מנהלים").

  4. השכר לצורך הפרשת תשלומי העובד והמעביד לתכנית ביטוח המנהלים פירושו: השכר המבוטח כהגדרתו בסעיף 10 לצו זה.

  עלות הביטוח למעסיק בביטוח מנהלים בגין השכר ורכיביו בהגדרתם בסעיף 10 הנ"ל, לא תעלה על העלות למעסיק בגין ביטוח השכר ורכיביו כהגדרתם בסעיף 10 הנ"ל, אילו היה מבוטח העובד בקרן פנסיה.

  5. שיעורי התשלומים מהשכר

  א. ניכוי מהעובד: 5% - תגמולים.

  ב. תשלום המעביד

  (1) 5% תגמולים.

  (2) 1/3% 8 במקום פיצויי פיטורים.

  (3) נוסף על האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2) שלעיל ישלם המעסיק לקופת הביטוח הפרמיה הנדרשת להבטחת 75% מהשכר למקרה של אבדן כושר עבודה. תשלום המעסיק לא יעלה על 2.5% מהשכר גם אם אין בתשלום זה כדי להבטיח הפיצוי האמור לעיל.

  6. תשלום לקופת הביטוח לתכנית ביטוח מנהלים במקום פיצויי פיטורים

  תשלומי המעביד מהשכר כאמור בסעיף 4 בשיעורים הקבועים בסעיף 5ב2 לעיל
  יבואו לכל דבר וענין במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק, בגין
  התקופה שבעבורה הופרשו התשלומים לקופת הביטוח, כמפורט בסעיף 11ג לצו
  זה ובכפוף לאמור בסעיף 13 לצו.

  7. מועדי התשלומים

  התשלומים יועברו לקופת הביטוח לתכנית ביטוח המנהלים מדי חודש בחודשו לא יאוחר מהמועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

  8. תכנית הביטוח

  הביטוח בקופת הביטוח, בתכנית ביטוח מנהלים, יכלול, בין השאר, הוראות בדבר:

  א. פנסיה עם הפרישה או סכום החיסכון לתום תקופת הביטוח.

  ב. פנסיית נכות, או קצבה בגין אבדן כושר עבודה.

  ג. פנסיית שאירים או תכנית המבטיחה לשאירים סכום ביטוח למקרה מוות או קצבת שאירים לבן הזוג לכל החיים, הכל לפי בחירת העובד ותנאי הפוליסה.

 • בהתאם לאמור בצו:

  א. הענפים הם: ענפי האלקטרוניקה, התוכנה, הביוטכנולוגיה, תקשורת, אופטיקה
  ואלקטרואופטיקה. (סעיף 9ד(1) לצו זה).

  ב. המנהלים והעובדים הבכירים (סעיף 9ד(2) לצו זה)

  1. המנהלים והעובדים הבכירים שלהלן:

  (א) מנהלים אשר בסמכותם לקבוע קידום עובדים הכפופים להם בשכר או
  בתפקיד (סעיף 3ג(5) בנספח להסכם הקיבוצי הכללי(מסגרת) מתאריך
  9.1.1995 שמספרו 7010/95)

  (ב) עובדים בכירים המועסקים בהסכם אישי.