צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים - תנאים נלווים

 • בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום י' בניסן התשע"ז (6 באפריל 2017) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2017 , בין
  התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים המפעילים עגורן צריח באתרי בנייה (מנופאים) ומעסיקיהם.
  מועד תחילת הצו הוא 1 בחודש שלאחר מועד הפרסום ברשומות.


   


  תוספת


  ההוראות המורחבות

לתחילת העמוד ג. תנאים נלווים
 • 13. תוספת מאמץ (גובה ובידוד)

  13.1. מנופאי יהיה זכאי לתוספת של 3.5 שקלים חדשים לכל שעת עבודה בפועל בעגורן, בגין המאמץ הכרוך בעבודתו בגובה ובבידוד.
  13.2. תשלום התוספת מותנה בתנאים המצטברים האלה:

  13.2.1. המנופאי מפעיל עגורן שגובהו 23 מטרים לפחות;
  13.2.2. התוספת תשולם בעד שעות עבודה מרגע הגעת המנופאי המפעיל בפועל את העגורן לאתר הבנייה ובלבד שעבד בפועל על המנוף.

  13.3. תוספת המאמץ לא תיחשב כחלק מן השכר הרגיל לכל דבר ועניין, לרבות לצורך קביעת ערך שעה, חישוב התמורה בעד שעות נוספות, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, ערך יום חופשה, ערך יום מחלה, מילואים וערך יום חג. למען הסר ספק, העובד יקבל את התוספת בגין כל שעות העבודה, שבהן עסק בפועל בהפעלת עגורן.

  14. נסיעות

  מנופאי יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה (כנגד הצגת קבלות, לרבות קבלות בעבור דלק), בסכום של ההוצאה בפועל, עד לתקרה השווה לכפל התעריף המפורט בצו ההרחבה בעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה (כפי שיעודכנו מעת לעת).

  15 . עבודת לילה

  על המנופאי יחולו הוראות צו נובמבר 2015 לעבודה בשעות לילה, כאמור בסעיף 11 לצו. לעניין זה יובהר כי עבודת לילה היא עבודה במשמרת אשר לפחות שעתיים ממנה בטווח השעות שבין 22:00 ובין 6:00 ; וכי עבודת לילה היא בת 7 שעות עבודה, בתשלום של 8 שעות עבודה.

  16 . תוספת סיכון במקרה של מצב מיוחד בעורף

  16.1. מנופאי שיועסק באתר בנייה הממוקם באזור שהוכרז בו על מצב מיוחד בעורף, בהתאם להוראות סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, יהיה זכאי לתוספת שכר בסך 4 שקלים חדשים לשעה, בעד כל שעת עבודה שבה הוא עובד בפועל על העגורן.
  יובהר כי במידה שהעובד יהיה זכאי לתוספת שכר מיוחדת מכוח החלטת  משלה, צו הרחבה או כל מקור ייעודי אחר, במקרה של מצב חירום, תוספת הסיכון תהיה חלק מתוספת השכר המיוחדת, uהעובד לא יהיה זכאי לכפל תשלום.

  16.2. תוספת הסיכון לא תיכלל בערך השעה לכל דבר ועניין לרבות לצורך חישוב התמורה בעד עבודה בשעות נוספות, זכויותיו הסוציאליות של העובד, לרבות ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, ותשלום בגין ימי היעדרות המזכים בתשלום, כגון: ימי חופשה, מחלה, מילואים וכיו"ב. למען הסר ספק, העובד יקבל את התוספת בגין כל שעות העבודה, שבהן עסק בפועל בהפעלת עגורן.

  17 . קרן השתלמות

  17.1. מנופאי יהיה זכאי החל במועד התחולה של צו זה או מיומו הראשון בעבודה (לפי המאוחר) לקרן השתלמות.
  17.2. שיעורי ההפקדות והניכויים לקרן השתלמות מתוך שכר העבודה הנקוב בסעיף 11 לעיל יהיו, החל במועד התחולה של נספח זה, או מיומו הראשון של העובד בעבודה, לפי המאוחר, כמפורט להלן:
  5% על חשבון המעסיק
  2.5% על חשבון העובד.