צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים - שכר העבודה למנופאים ועדכונו

 • בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום י' בניסן התשע"ז (6 באפריל 2017) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2017 , בין
  התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים המפעילים עגורן צריח באתרי בנייה (מנופאים) ומעסיקיהם.
  מועד תחילת הצו הוא 1 בחודש שלאחר מועד הפרסום ברשומות.


   


  תוספת


  ההוראות המורחבות

לתחילת העמוד ב. שכר העבודה למנופאים ועדכונו
 • 11. 

  פרק ד' לצו נובמבר 2015 , שעניינו שכר עבודה ועדכונו, חל על המנופאים, למעט טבלאות השכר הקבועות בסעיף 16 לצו נובמבר 2015 , בשינויים המחויבים בנספח זה. במקום טבלאות השכר שבסעיף 16 , ייקבע למנופאים תעריף שעתי, כמפורט להלן:

  11.1 . במועד התחולה יעמוד שכר המנופאי על 49 שקלים חדשים לשעה;
  11.2 . בתום פרק זמן של 18 חודשים ממועד התחולה, יתעדכן שכר המנופאי ל– 52 שקלים חדשים לשעה.

  12.

   מתכונת העבודה החודשית למנופאי כמוגדר בהסכם הענפי (במועד חתימת צו זה 182 שעות בחודש). אין בדבר כדי לחייב את המעסיק להעסקה במשרה מלאה. היקף ההעסקה ישתנה בהתאם לצורכי המעסיק.