צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים - שיפור בטיחות וגיהות למנופאים

 • בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום י' בניסן התשע"ז (6 באפריל 2017) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2017 , בין
  התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים המפעילים עגורן צריח באתרי בנייה (מנופאים) ומעסיקיהם.
  מועד תחילת הצו הוא 1 בחודש שלאחר מועד הפרסום ברשומות.


   


  תוספת


  ההוראות המורחבות

לתחילת העמוד ה. שיפור בטיחות וגיהות למנופאים
 • 19. אתתים -

  19.1. [לא הורחב]
  19.2. האתת באתר יהיה צמוד למנופאי ויהיה זמין בכל עת שהמנופאי נמצא על המנוף, בכפוף להוראות מנהל העבודה. להבהרת האמור, מנופאי לא יפעיל מנוף    בלא אתת שהוסמך כדין. לרשות האתת יעמוד מכשיר קשר ייעודי, אשר ישמש אך ורק לתקשורת עם המנופאי ומנהל העבודה באתר.

   

  20. רישיונות מזויפים -

  20.1. [לא הורחב]
  20.2. מנהל עבודה באתר בנייה מחויב לבדוק אם מנופאי שהגיע לעבודה אכן מופיע במאגר בעלי רישיון [המשך הסעיף - לא הורחב].
  20.3. לפי דרישת מנהל העבודה, חובה על המנופאי להציג לפניו רישיון בתוקף.

   

  21.

  [לא הורחב]

  22. אוגדן מסמכי מנוף -

  טרם תחילת עבודה, חובה על המנופאי לבחון את מסמכי המנוף 3, ובאחריות מנהל העבודה לוודא כי כלל המסמכים הקשורים לתקינות המנוף יהיו נגישים וזמינים לעיון בעבור המנופאי.
  אין להורות למנופאי לעלות על המנוף אם טרם בדק את מסמכי המנוף ומצא שמצבו של המנוף תקין.

   

  23 .

  ציוד בקבינה - חובה על מנופאי לבדוק את קיום הציוד הרשום מטה וחובה על הקבלן המבצע להבטיח את אספקתו:

  23.1 . מטף כיבוי אש;
  23.2 . מכשיר קשר תקין לצורך קשר עם האתת הייעודי ומנהל העבודה;
  23.3 . ערכת עזרה ראשונה תקנית;
  23.4 . הקבלן יספק מכל מי שתייה, ובאחריות המנופאי להעלותו למנוף בתחילת יום עבודה;
  23.5 . מיזוג אוויר - מחודש אפריל 2018 , באחריות המעסיק לוודא את קיומם של תנאים גהותיים תקניים בתא
           המנוף, ובכלל זה קיומה של מערכת מיזוג אוויר תקינה בתא המנופאי, ככל שהדבר אפשרי מבחינה טכנית;
  23.6. כיסא תקין, המיועד לישיבה ממושכת.

   

  24.

  על המנופאי לשמור על ניקיון וסדר בקבינה ועל הציוד הנמצא בה.

   

  25.

  [לא הורחב]

  25.1. העלאת ציוד למנוף -

  25.1.1. [לא הורחב]
  25.1.2. מחודש ינואר 2018 , מעסיק יחויב לוודא כי קיים פתרון להעלאת ציוד בכל עגורן צריח המופעל
             באתרי הבנייה שבהם הוא משמש כמבצע העבודה, כהגדרתו בחוק (להלן - קבלן מבצע).

  25.2. עבודה על מנופים בגובה רב -

  25.2.1. במטרה להבטיח כי בעבודה על מנופים בגובה מעל 60 מטר יותקן גשר תקני, באישור גורם מוסמך, למעבר בין גג הבניין למנוף, או מעלית                 מובנית בתוך המנוף. [המשך הסעיף - לא הורחב].

  25.3. המנופים יאובזרו במד רוח בהתאם לתקן, במידה שהדבר אפשרי. ידוע כי התקנת מד רוח כאמור אפשרית רק במצב בו המנוף מפורק.
  25.4. תותקן מצלמה לעבודה על מנופים בהעדר קו ראייה, וזאת לאחר התייעצות עם מומחה למנופים.
  25.5. [לא הורחב]

   

  26.

  [לא הורחב]

   

  27. ביטוח -

  יאותר כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי המתאים למנופאים, כי בהקשר של כיסוי ביטוחי קיימים מאפיינים ייחודיים למנופאים, ביחס לעובדים אחרים בענף. ככל שיהיה צורך בכיסוי אובדן כושר עבודה עיסוקי ייחודי, תוספת העלות בגין כיסוי זה, ככל שתהיה, תחול על המעסיק.