צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים - מבוא, פרשנות, תחולה והוראות כלליות

 • בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום י' בניסן התשע"ז (6 באפריל 2017) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2017 , בין
  התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים המפעילים עגורן צריח באתרי בנייה (מנופאים) ומעסיקיהם.
  מועד תחילת הצו הוא 1 בחודש שלאחר מועד הפרסום ברשומות.


   


  תוספת


  ההוראות המורחבות

לתחילת העמוד א. מבוא, פרשנות, תחולה והוראות כלליות
 • 1.

   מטרת נספח זה היא להסדיר תנאי העסקה ייחודיים לעובדים בענף הבנייה, בעלי רישיון להפעלת עגורן צריח, המפעילים עגורן צריח באתר הבנייה - מנופאים.

  2.

  נספח זה, ייווסף לצו ההרחבה מנובמבר 22015 (להלן - צו נובמבר 2015), כפי שיתעדכן מעת לעת, ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו. יובהר כי הוראות נספח זה באות נוסף על האמור בצו ההרחבה מנובמבר 2015 כאמור.

  3.

  נספח זה ייכנס לתוקף ב– 1 בחודש הסמוך לאחר פרסום צו הרחבה המרחיב את הוראותיו (להלן - מועד התחולה), ויהיה בתוקף כל עוד צו נובמבר 2015 יהיה בתוקף.

  4.

  כל ההגדרות והמונחים המפורטים בצו נובמבר 2015 , ישמשו גם לצורך פרשנות נספח זה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

  5.

  בנספח זה - מילים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה, ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים וכן להפך, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות הנספח.

  6.

  נספח זה אינו בא למעט או לגרוע מזכויות אחרות של העובדים, ככל שניתנו, עובר לחתימת הנספח וכל זכויותיהם ותנאי העסקתם של העובדים בהתאם להסכמיהם האישיים או להסכמים קיבוציים מיוחדים החלים עליהם ערב חתימת נספח זה ימשיכו לחול, ככל שלא בוטלו או שונו במסגרת נספח זה והכול בכפוף לדין ולצו נובמבר 2015 המוגדר לעיל.

  7.

  בעניינים שהוסדרו בנספח זה, תגבר כל הוראה שבנספח זה על הוראה קיימת בהסכם אישי או בהסכם קיבוצי מיוחד, ובתנאי שאין בה כדי להפחית מזכויותיו של העובד ערב החתימה על נספח זה.

  8.

  למען הסר ספק, יובהר כי כל הנהלים וההסדרים הקיימים אצל המעסיק ערב חתימתו של נספח זה, ימשיכו לחול, במעמדם המשפטי ערב חתימת הנספח, ככל שלא בוטלו או שונו באופן מפורש במסגרת הנספח, וזאת כל עוד אין בהם כדי לגרוע מהוראות כל דין.

  9.

  למען הסר ספק, יובהר כי בעניינים המוסדרים בנספח זה, יגברו ההסכמות לפי הנספח על כל הוראה בנוהל קיים אצל המעסיק.

  10.

  שינוי או ביטול נהלים קיימים, או קביעת נהלים חדשים אצל מעסיק, ייעשה בלי לגרוע מזכויות, מתנאי עבודה ומתנאי שכר של עובדים, ו/או בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובדים או להסתדרות עובדי הבניין והעץ, לפי כל דין, לרבות זכויות מכוח נספח זה.