צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים - הוראות מעבר והתאמה

 • בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום י' בניסן התשע"ז (6 באפריל 2017) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2017 , בין
  התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים המפעילים עגורן צריח באתרי בנייה (מנופאים) ומעסיקיהם.
  מועד תחילת הצו הוא 1 בחודש שלאחר מועד הפרסום ברשומות.


   


  תוספת


  ההוראות המורחבות

לתחילת העמוד ד. הוראות מעבר והתאמה
 • 18.

  מנופאי אשר שכרו ושאר תשלומים קבועים המשולמים לו בעד עבודתו (לרבות תשלום החזקת רכב, אך למעט תשלומים בעד עבודה בשעות נוספות), ערב תחילתו של נספח זה, עולים על השכר התעריפי והתוספות
  המפורטות בנספח זה, יהיה ניתן להמיר רכיבי שכר, הטבות ותשלומים נוספים המשולמים לו כיום כנגד העלאות השכר שבנספח זה ותוספת המאמץ. במקרה כאמור, לא יהיה בחתימת נספח זה כדי להעלות או להוריד את משכורתו, ובלבד שמשכורתו הכוללת והשכר הקובע לפיצויי פיטורים לא יפחתו מן השכר והתוספות הקבועים לעיל, ובהתייחס לשיעור משרתו.
  להבהרת האמור, מעסיק אשר משלם למנופאי רכיב שכר קבוע שאינו מופיע בצו מנובמבר 2015 ובנספח זה (כגון: ימי כלכלה או בונוס או החזקת רכב או עלות העמדת רכב לשימוש העובד) במקרה שבו המעסיק מעמיד לשימוש העובד מכונית (או תשלום בעד שימוש ברכב לצורך הגעה לעבודה וכיוצא באלה), רשאי להמיר רכיב שכר כאמור, בשכר ותוספות אחרות לפי נספח זה.