צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים

 • בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום י' בניסן התשע"ז (6 באפריל 2017) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2017 , בין
  התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים המפעילים עגורן צריח באתרי בנייה (מנופאים) ומעסיקיהם.
  מועד תחילת הצו הוא 1 בחודש שלאחר מועד הפרסום ברשומות.


   


  תוספת


  ההוראות המורחבות

 • 1.

   מטרת נספח זה היא להסדיר תנאי העסקה ייחודיים לעובדים בענף הבנייה, בעלי רישיון להפעלת עגורן צריח, המפעילים עגורן צריח באתר הבנייה - מנופאים.

  2.

  נספח זה, ייווסף לצו ההרחבה מנובמבר 22015 (להלן - צו נובמבר 2015), כפי שיתעדכן מעת לעת, ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו. יובהר כי הוראות נספח זה באות נוסף על האמור בצו ההרחבה מנובמבר 2015 כאמור.

  3.

  נספח זה ייכנס לתוקף ב– 1 בחודש הסמוך לאחר פרסום צו הרחבה המרחיב את הוראותיו (להלן - מועד התחולה), ויהיה בתוקף כל עוד צו נובמבר 2015 יהיה בתוקף.

  4.

  כל ההגדרות והמונחים המפורטים בצו נובמבר 2015 , ישמשו גם לצורך פרשנות נספח זה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

  5.

  בנספח זה - מילים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה, ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים וכן להפך, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות הנספח.

  6.

  נספח זה אינו בא למעט או לגרוע מזכויות אחרות של העובדים, ככל שניתנו, עובר לחתימת הנספח וכל זכויותיהם ותנאי העסקתם של העובדים בהתאם להסכמיהם האישיים או להסכמים קיבוציים מיוחדים החלים עליהם ערב חתימת נספח זה ימשיכו לחול, ככל שלא בוטלו או שונו במסגרת נספח זה והכול בכפוף לדין ולצו נובמבר 2015 המוגדר לעיל.

  7.

  בעניינים שהוסדרו בנספח זה, תגבר כל הוראה שבנספח זה על הוראה קיימת בהסכם אישי או בהסכם קיבוצי מיוחד, ובתנאי שאין בה כדי להפחית מזכויותיו של העובד ערב החתימה על נספח זה.

  8.

  למען הסר ספק, יובהר כי כל הנהלים וההסדרים הקיימים אצל המעסיק ערב חתימתו של נספח זה, ימשיכו לחול, במעמדם המשפטי ערב חתימת הנספח, ככל שלא בוטלו או שונו באופן מפורש במסגרת הנספח, וזאת כל עוד אין בהם כדי לגרוע מהוראות כל דין.

  9.

  למען הסר ספק, יובהר כי בעניינים המוסדרים בנספח זה, יגברו ההסכמות לפי הנספח על כל הוראה בנוהל קיים אצל המעסיק.

  10.

  שינוי או ביטול נהלים קיימים, או קביעת נהלים חדשים אצל מעסיק, ייעשה בלי לגרוע מזכויות, מתנאי עבודה ומתנאי שכר של עובדים, ו/או בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובדים או להסתדרות עובדי הבניין והעץ, לפי כל דין, לרבות זכויות מכוח נספח זה.

 • 11. 

  פרק ד' לצו נובמבר 2015 , שעניינו שכר עבודה ועדכונו, חל על המנופאים, למעט טבלאות השכר הקבועות בסעיף 16 לצו נובמבר 2015 , בשינויים המחויבים בנספח זה. במקום טבלאות השכר שבסעיף 16 , ייקבע למנופאים תעריף שעתי, כמפורט להלן:

  11.1 . במועד התחולה יעמוד שכר המנופאי על 49 שקלים חדשים לשעה;
  11.2 . בתום פרק זמן של 18 חודשים ממועד התחולה, יתעדכן שכר המנופאי ל– 52 שקלים חדשים לשעה.

  12.

   מתכונת העבודה החודשית למנופאי כמוגדר בהסכם הענפי (במועד חתימת צו זה 182 שעות בחודש). אין בדבר כדי לחייב את המעסיק להעסקה במשרה מלאה. היקף ההעסקה ישתנה בהתאם לצורכי המעסיק.

 • 13. תוספת מאמץ (גובה ובידוד)

  13.1. מנופאי יהיה זכאי לתוספת של 3.5 שקלים חדשים לכל שעת עבודה בפועל בעגורן, בגין המאמץ הכרוך בעבודתו בגובה ובבידוד.
  13.2. תשלום התוספת מותנה בתנאים המצטברים האלה:

  13.2.1. המנופאי מפעיל עגורן שגובהו 23 מטרים לפחות;
  13.2.2. התוספת תשולם בעד שעות עבודה מרגע הגעת המנופאי המפעיל בפועל את העגורן לאתר הבנייה ובלבד שעבד בפועל על המנוף.

  13.3. תוספת המאמץ לא תיחשב כחלק מן השכר הרגיל לכל דבר ועניין, לרבות לצורך קביעת ערך שעה, חישוב התמורה בעד שעות נוספות, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, ערך יום חופשה, ערך יום מחלה, מילואים וערך יום חג. למען הסר ספק, העובד יקבל את התוספת בגין כל שעות העבודה, שבהן עסק בפועל בהפעלת עגורן.

  14. נסיעות

  מנופאי יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה (כנגד הצגת קבלות, לרבות קבלות בעבור דלק), בסכום של ההוצאה בפועל, עד לתקרה השווה לכפל התעריף המפורט בצו ההרחבה בעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה (כפי שיעודכנו מעת לעת).

  15 . עבודת לילה

  על המנופאי יחולו הוראות צו נובמבר 2015 לעבודה בשעות לילה, כאמור בסעיף 11 לצו. לעניין זה יובהר כי עבודת לילה היא עבודה במשמרת אשר לפחות שעתיים ממנה בטווח השעות שבין 22:00 ובין 6:00 ; וכי עבודת לילה היא בת 7 שעות עבודה, בתשלום של 8 שעות עבודה.

  16 . תוספת סיכון במקרה של מצב מיוחד בעורף

  16.1. מנופאי שיועסק באתר בנייה הממוקם באזור שהוכרז בו על מצב מיוחד בעורף, בהתאם להוראות סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, יהיה זכאי לתוספת שכר בסך 4 שקלים חדשים לשעה, בעד כל שעת עבודה שבה הוא עובד בפועל על העגורן.
  יובהר כי במידה שהעובד יהיה זכאי לתוספת שכר מיוחדת מכוח החלטת  משלה, צו הרחבה או כל מקור ייעודי אחר, במקרה של מצב חירום, תוספת הסיכון תהיה חלק מתוספת השכר המיוחדת, uהעובד לא יהיה זכאי לכפל תשלום.

  16.2. תוספת הסיכון לא תיכלל בערך השעה לכל דבר ועניין לרבות לצורך חישוב התמורה בעד עבודה בשעות נוספות, זכויותיו הסוציאליות של העובד, לרבות ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, ותשלום בגין ימי היעדרות המזכים בתשלום, כגון: ימי חופשה, מחלה, מילואים וכיו"ב. למען הסר ספק, העובד יקבל את התוספת בגין כל שעות העבודה, שבהן עסק בפועל בהפעלת עגורן.

  17 . קרן השתלמות

  17.1. מנופאי יהיה זכאי החל במועד התחולה של צו זה או מיומו הראשון בעבודה (לפי המאוחר) לקרן השתלמות.
  17.2. שיעורי ההפקדות והניכויים לקרן השתלמות מתוך שכר העבודה הנקוב בסעיף 11 לעיל יהיו, החל במועד התחולה של נספח זה, או מיומו הראשון של העובד בעבודה, לפי המאוחר, כמפורט להלן:
  5% על חשבון המעסיק
  2.5% על חשבון העובד.

 • 18.

  מנופאי אשר שכרו ושאר תשלומים קבועים המשולמים לו בעד עבודתו (לרבות תשלום החזקת רכב, אך למעט תשלומים בעד עבודה בשעות נוספות), ערב תחילתו של נספח זה, עולים על השכר התעריפי והתוספות
  המפורטות בנספח זה, יהיה ניתן להמיר רכיבי שכר, הטבות ותשלומים נוספים המשולמים לו כיום כנגד העלאות השכר שבנספח זה ותוספת המאמץ. במקרה כאמור, לא יהיה בחתימת נספח זה כדי להעלות או להוריד את משכורתו, ובלבד שמשכורתו הכוללת והשכר הקובע לפיצויי פיטורים לא יפחתו מן השכר והתוספות הקבועים לעיל, ובהתייחס לשיעור משרתו.
  להבהרת האמור, מעסיק אשר משלם למנופאי רכיב שכר קבוע שאינו מופיע בצו מנובמבר 2015 ובנספח זה (כגון: ימי כלכלה או בונוס או החזקת רכב או עלות העמדת רכב לשימוש העובד) במקרה שבו המעסיק מעמיד לשימוש העובד מכונית (או תשלום בעד שימוש ברכב לצורך הגעה לעבודה וכיוצא באלה), רשאי להמיר רכיב שכר כאמור, בשכר ותוספות אחרות לפי נספח זה.

 • 19. אתתים -

  19.1. [לא הורחב]
  19.2. האתת באתר יהיה צמוד למנופאי ויהיה זמין בכל עת שהמנופאי נמצא על המנוף, בכפוף להוראות מנהל העבודה. להבהרת האמור, מנופאי לא יפעיל מנוף    בלא אתת שהוסמך כדין. לרשות האתת יעמוד מכשיר קשר ייעודי, אשר ישמש אך ורק לתקשורת עם המנופאי ומנהל העבודה באתר.

   

  20. רישיונות מזויפים -

  20.1. [לא הורחב]
  20.2. מנהל עבודה באתר בנייה מחויב לבדוק אם מנופאי שהגיע לעבודה אכן מופיע במאגר בעלי רישיון [המשך הסעיף - לא הורחב].
  20.3. לפי דרישת מנהל העבודה, חובה על המנופאי להציג לפניו רישיון בתוקף.

   

  21.

  [לא הורחב]

  22. אוגדן מסמכי מנוף -

  טרם תחילת עבודה, חובה על המנופאי לבחון את מסמכי המנוף 3, ובאחריות מנהל העבודה לוודא כי כלל המסמכים הקשורים לתקינות המנוף יהיו נגישים וזמינים לעיון בעבור המנופאי.
  אין להורות למנופאי לעלות על המנוף אם טרם בדק את מסמכי המנוף ומצא שמצבו של המנוף תקין.

   

  23 .

  ציוד בקבינה - חובה על מנופאי לבדוק את קיום הציוד הרשום מטה וחובה על הקבלן המבצע להבטיח את אספקתו:

  23.1 . מטף כיבוי אש;
  23.2 . מכשיר קשר תקין לצורך קשר עם האתת הייעודי ומנהל העבודה;
  23.3 . ערכת עזרה ראשונה תקנית;
  23.4 . הקבלן יספק מכל מי שתייה, ובאחריות המנופאי להעלותו למנוף בתחילת יום עבודה;
  23.5 . מיזוג אוויר - מחודש אפריל 2018 , באחריות המעסיק לוודא את קיומם של תנאים גהותיים תקניים בתא
           המנוף, ובכלל זה קיומה של מערכת מיזוג אוויר תקינה בתא המנופאי, ככל שהדבר אפשרי מבחינה טכנית;
  23.6. כיסא תקין, המיועד לישיבה ממושכת.

   

  24.

  על המנופאי לשמור על ניקיון וסדר בקבינה ועל הציוד הנמצא בה.

   

  25.

  [לא הורחב]

  25.1. העלאת ציוד למנוף -

  25.1.1. [לא הורחב]
  25.1.2. מחודש ינואר 2018 , מעסיק יחויב לוודא כי קיים פתרון להעלאת ציוד בכל עגורן צריח המופעל
             באתרי הבנייה שבהם הוא משמש כמבצע העבודה, כהגדרתו בחוק (להלן - קבלן מבצע).

  25.2. עבודה על מנופים בגובה רב -

  25.2.1. במטרה להבטיח כי בעבודה על מנופים בגובה מעל 60 מטר יותקן גשר תקני, באישור גורם מוסמך, למעבר בין גג הבניין למנוף, או מעלית                 מובנית בתוך המנוף. [המשך הסעיף - לא הורחב].

  25.3. המנופים יאובזרו במד רוח בהתאם לתקן, במידה שהדבר אפשרי. ידוע כי התקנת מד רוח כאמור אפשרית רק במצב בו המנוף מפורק.
  25.4. תותקן מצלמה לעבודה על מנופים בהעדר קו ראייה, וזאת לאחר התייעצות עם מומחה למנופים.
  25.5. [לא הורחב]

   

  26.

  [לא הורחב]

   

  27. ביטוח -

  יאותר כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי המתאים למנופאים, כי בהקשר של כיסוי ביטוחי קיימים מאפיינים ייחודיים למנופאים, ביחס לעובדים אחרים בענף. ככל שיהיה צורך בכיסוי אובדן כושר עבודה עיסוקי ייחודי, תוספת העלות בגין כיסוי זה, ככל שתהיה, תחול על המעסיק.

 • 28.

  יינתן למנופאי סידור עבודה שבועי.

  29.

  מעסיק יגדיר בתלושי השכר את המנופאים המועסקים על ידו כ"מפעילי עגורן צריח".

  30.

  [לא הורחב]

  31.

  [לא הורחב]