צו הרחבה בדבר תוספת יוקר - מרץ 2004

 • לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים (7004/2004, 7013/2004), שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום 1 במרץ 2004 ומיום 16 במרץ 2004, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

  (1) עובדים שחלה לגביהם הוראת סעיף76 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2004),  תשס"ג-2003, ובלבד שבהסכם אשר בהתאם להוראותיו נעשית הפחתת המשכורת ודחיית תשלומים או באישור שניתן להסכם זה, כלולה הוראה בדבר דחיית תשלום תוספת יוקר.


  (2) עובדים ומעבידים שבהסכם הקיבוצי שחל עליהם נקבע במפורש כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או פיצוי בעד התייקרות.

  (3) עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  1. בהסכם 7004/2004

  הצדדים להסכם הקיבוצי מיום 7.11.2002 (להלן - "ההסכם"), מבהירים, למען הסר ספק, כי הגיעו להסכמה, בנוגע לשיעור תשלום תוספת יוקר בהתאם לאמור בסעיף 6ג להסכם, לפיה התוספת תהא בשיעור 2% (החל מ-1 בינואר 2004). אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראות ההסכם וכן בהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 23.12.2003.

  2. בהסכם 7013/2004


  בהתאם לסעיף 5(א) ל"הסכם" - החל מ-1 במרץ 2004 התקרה לתוספת יוקר תהיה
  7,856 ש"ח. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות ההסכם וכן בהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 23.12.2003. 

  אהוד אולמרט

  שר התעשייה המסחר והתעסוקה