צו הרחבה בדבר תוספת יוקר - ינואר 1997

לתחילת העמוד ינואר 1997
 • לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום ל' באב התשנ"ו (15 באוגוסט 1996) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7072/96, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ט"ז בשבט התשנ"ו (1 באוגוסט 1996) על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

  (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי;

  (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם נקבע במפורש, כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם;

  (3) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם. 

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  הואיל והצדדים כרתו ביום 15.2.1996 הסכם קיבוצי כללי בדבר תוספת היוקר לתקופה האמורה בהסכם (להלן - ההסכם). והואיל ובהתאם להסכם מתחייב תשלום תוספת יוקר החל מ-1.8.1996 ("המועד הקובע הראשון"), 

  לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

  2. החל ביום 1.8.1996 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 3.2% על השכר המשולב,
  כפי שהוגדר בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה ב-1.2.1996.

  3. תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של 6,700 שקלים חדשים לחודש.

  מס' ההסכם הקיבוצי הוא 7016/96.

  י"ג בכסלו התשנ"ו (24 בנובמבר 1996)


  אליהו ישי

  שר העבודה והרווחה

   

  ילקוט הפרסומים 4470, י"ב בטבת התשנ"ז, 22.12.1996