צו הרחבה בדבר תוספת יוקר

 • לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים (7004/2004, 7013/2004), שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום 1 במרץ 2004 ומיום 16 במרץ 2004, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

  (1) עובדים שחלה לגביהם הוראת סעיף76 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2004),  תשס"ג-2003, ובלבד שבהסכם אשר בהתאם להוראותיו נעשית הפחתת המשכורת ודחיית תשלומים או באישור שניתן להסכם זה, כלולה הוראה בדבר דחיית תשלום תוספת יוקר.


  (2) עובדים ומעבידים שבהסכם הקיבוצי שחל עליהם נקבע במפורש כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או פיצוי בעד התייקרות.

  (3) עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  1. בהסכם 7004/2004

  הצדדים להסכם הקיבוצי מיום 7.11.2002 (להלן - "ההסכם"), מבהירים, למען הסר ספק, כי הגיעו להסכמה, בנוגע לשיעור תשלום תוספת יוקר בהתאם לאמור בסעיף 6ג להסכם, לפיה התוספת תהא בשיעור 2% (החל מ-1 בינואר 2004). אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראות ההסכם וכן בהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 23.12.2003.

  2. בהסכם 7013/2004


  בהתאם לסעיף 5(א) ל"הסכם" - החל מ-1 במרץ 2004 התקרה לתוספת יוקר תהיה
  7,856 ש"ח. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות ההסכם וכן בהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 23.12.2003. 

  אהוד אולמרט

  שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 • לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום כ' בכסלו התשס"ג (7 בנובמבר 2002) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7048/2002, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ"ז בטבת תשס"ג (1 בינוארט 2003) על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

  (1) עובדים ומעבידים אשר בהסדר קיבוצי או בהסכם קיבוצי או בהסכם אישי (להלן - "ההסכם") החל עליהם נקבע כי המשכורת בשנת 2002 היתה צמודה למלוא עליית המדד או צמודה למלוא השינויים במטבע חוץ (להלן "ההצמדה") ולא נכללה הוראה בהסכם כאמור בדבר תחולת תוספת היוקר בנוסף להצמדה.

  (2) עובדים ומעבידים שבהסכם הקיבוצי שחל עליהם נקבע במפורש כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או פיצוי בעד התייקרות.

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  2. בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצידם:

  א. "מדד" - מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי), כפי שיתפרסם במהלך תוקפו של ההסכם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  ב. "המדד השנתי" - השינוי באחוזים בין מדד חודש דצמבר 2001 לבין מדד חודש דצמבר 2002.

  ג. "המדד החצי שנתי" - השינוי באחוזים בין מדד חודש דצמבר 2002 לבין מדד חודש יוני 2003.

  ד. "השכר המשולב" - פירושו בהסכם זה, אחד מאלה - הכל לפי הענין:

  (1) שכר כמפורט בטבלאות השכר, תוספת ותק, תוספת אישה (או משפחה), פרט למקרים בהם נאמר אחרת בהסכם קיבוצי או בחוק, וכל תוספת לשכר אשר לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה בעל תוקף הוחל עליה תוספת יוקר, לרבות כל תוספות היוקר שניתנו עד החודש שבו שולמה תוספת היוקר לאחרונה ועד בכלל.

  (2) נקבעו בהסכם הקיבוצי או בחוזה עבודה תעריפי "שכר משולב" לחודש מסוים בתקופת תוקפו של ההסכם, יראו תעריפי שכר אלה "שכר משולב" לאותו חודש כפי שהוגדר בהסכם או בחוזה.

  (3) נקבע "שכר משולב" כאמור בסעיף ד(2) לעיל, ושונו שיעורי תוספת היוקר לאחר החודש כפי שהוגדר בהסכם או בחוזה, יפעלו בהתאם להוראות סעיף ד(1) דלעיל, עד שהסכם או חוזה יגדיר מחדש את "השכר המשולב".

  3. "התקרה" בתקופת תוקפו של הסכם זה - "השכר המשולב" המירבי עליו תשולם תוספת יוקר בחודש בו משולמת תוספת היוקר בהתאם לאמור בהסכם זה. 

  4. השיטה לחישוב תוספת היוקר בגין ההתייקרויות בשנת 2002 תחושב כדלקמן:
  המדד השנתי העולה על 4.25% יוכפל ב-0.9; התוצאה שתתקבל תהיה תוספת היוקר שתשולם על השכר המשולב, עד לתקרה והכל כמפורט בסעיפים 5 ו-6 להסכם זה.

  5. במועד חתימת הסכם זה ועד למועד "השלמת תוספת יוקר" (כהגדרתה בסעיף 6(ד) להלן) תעמוד התקרה על 7,700 ש"ח (להלן: "התקרה"). התקרה תשתנה החל במועד השלמת תוספת היוקר כהגדרתו בסעיף 6(ד) ע"י צירוף תוספת היוקר ששולמה עד לאותו מועד.

  6. א. ישולם מענק שיקלי בשיעור של 2.1% על השכר המשולב כמוגדר בהסכם זה (להלן: "המענק") עד לתקרה של 3266.58 ש"ח שגובהה במועד התשלום - כגובה שכר המינימום. למען הסר ספק, המענק ישולם בחודש דצמבר 2002 בלבד. המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניין במועד זה בלבד. 

  ב. עפ"י האמור בסעיף 4 לעיל, החל ב-1 בינואר 2003 תשולם תוספת יוקר בשיעור 2.1% על השכר המשולב כמוגדר בהסכם זה. במועד זה, תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של 3266.58 ש"ח שגובהה במועד התשלום - כגובה שכר המינימום, עפ"י החישוב שלהלן:
  68.60 = 3,266.58 * [0.9 * (4.25% - 6.6%)]. למען הסר ספק, החל ממועד זה תוספות היוקר תהוונה שכר לכל דבר ועניין. (הערה: 6.6% - השינוי באחוזים בין מדד חודש דצמבר 2002 לבין מדד חודש אוגוסט 2002)

  ג. בנוסף לאמור בסעיף 6(ב) לעיל, החל ב-1 בינואר 2004 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 2.1% על ההפרש שבין 3,355.18 ש"ח לבין השכר המשולב של העובד כמוגדר בהסכם זה, ועד ל"תקרה", בכפוף לאמור בסעיף 6(ה) להלן.

  ד. עלה המדד השנתי על 6.6%, תשולם החל ב-1 במרץ 2004 "השלמת תוספת יוקר" המתחייבת ממלוא שיטת החישוב של תוספת היוקר כמפורט בסעיף 4 לעיל, עפ"י החישוב שלהלן: 2.1% - [0.9 * (4.25% - מדד שנתי)] (להלן: "השלמת תוספת יוקר").

  ה. למרות האמור בסעיף 6(ג) לעיל, אם ירד המדד השנתי מ-6.6%, תוספת היוקר המשולמת החל ב-1 בינואר 2004, תפחת מ-2.1%, בהתאם לשיטת החישוב כמפורט בסעיף 4 לעיל.

  ו. עלה המדד השנתי על 9% או יותר, תופעל החל ב-1 במרץ 2004, שיטת החישוב כאמור בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר מיום 15.2.1996 (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7015/96), בחישוב שנתי - אחוז השינוי בהפחתת 5.5% במכפלה של 0.85 והתשלום ייעשה לפי החישוב כאמור, ובלבד שתוספת היוקר לא תפחת בכל מקרה מ-4.5%.

  8. דין כל תשלום תוספת יוקר לרבות השלמת תוספת יוקר כדין תוספת יוקר לכל דבר ועניין.

  9. כל עובד אשר יסיים את עבודתו בשנת 2003, תשולם לו מלוא תוספת היוקר בגין שנת 2002 עפ"י שיטת החישוב שבסעיף 4 לעיל, ללא פריסה, במשכורת האחרונה בטרם סיום יחסי עובד-מעביד.

  11. מובהר בזאת כי לאור עידכון שכר המינימום לפי שיעור תוספת היוקר בהתאם לסעיף 4 לחוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, תשלום תוספת היוקר על-פי הסכם זה אינו גורע מהשלמת השכר עד לשכר המינימום המשולמת לעובד.

  ב' בשבט התשס"ג (5 בינואר 2003)


  שלמה בניזרי


  שר העבודה והרווחה

 • לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום ל' באב התשנ"ו (15 באוגוסט 1996) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7072/96, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ט"ז בשבט התשנ"ו (1 באוגוסט 1996) על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

  (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי;

  (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם נקבע במפורש, כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם;

  (3) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם. 

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  הואיל והצדדים כרתו ביום 15.2.1996 הסכם קיבוצי כללי בדבר תוספת היוקר לתקופה האמורה בהסכם (להלן - ההסכם). והואיל ובהתאם להסכם מתחייב תשלום תוספת יוקר החל מ-1.8.1996 ("המועד הקובע הראשון"), 

  לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

  2. החל ביום 1.8.1996 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 3.2% על השכר המשולב,
  כפי שהוגדר בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה ב-1.2.1996.

  3. תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של 6,700 שקלים חדשים לחודש.

  מס' ההסכם הקיבוצי הוא 7016/96.

  י"ג בכסלו התשנ"ו (24 בנובמבר 1996)


  אליהו ישי

  שר העבודה והרווחה

   

  ילקוט הפרסומים 4470, י"ב בטבת התשנ"ז, 22.12.1996