קיצור שבוע העבודה

 • צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק


  לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957


  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7019/2017  אשר נחתם ביום ב' ניסן התשע"ז (29 במרס 2017) בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית החדשה, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעסיקים בישראל. 


  תחילתו של צו זה  ב-1 בחודש שלאחר מועד פרסומו.


  נקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך (ימי א' חופשיים) – יפקע תוקפו של צו זה.


   


  תוספת


  ההוראות המורחבות


  מס' הסעיף בהסכם  1. לא הורחב


  2. קיצור שבוע עבודה במשק

   2.1 היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה, ללא הפחתה בשכר.


   2.2 קיצור שבוע עבודה יבוצע ע"י הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן-היום המקוצר)


   2.3 היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה, ולמקובל במפעל, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.


   2.4 כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.


   2.5 למען הסר ספק, היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, יעבוד העובד בהתאם לנדרש והתאם להוראות הדין, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.


   2.6 במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה, כתוצאה מהשינוי ע"פ הסכם זה.


   2.7 למען הסר ספק, קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ-42 שעות בשבוע, אך פחות מ-43 שעות עבודה.


   2.8 בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה.


   2.9 אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים ערב חתימת צו זה.


   2.10 הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת צו זה 42 שעות או פחות.


   2.11 זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יותאמו זכויות אלה לשיעור הצמצום בשעות עבודה כאמור בצו זה.


   2.12 למען הסר ספק, הוראות סעיף 2 לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור.


   3. לא הורחב


  3. 4. לא הורחב

   5. לא הורחב

   6. לא הורחב