צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק

 • לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957


  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 אני מצווה לאמור, כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום כ"ד באדר ב' התשע"ו (3 באפריל 2016), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7008/2016 , שבין נשיאות הארגונים העסקיים 2 לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, וכי ההוראות המורחבות כמפורט בתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל.


   


  תוספת
  ההוראות המורחבות  מס' סעיף בהסכם
  1. [לא הורחב].


  2. הגדרות


  א. "השכר הקובע" - כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה 3;


  ב. "קרן פנסיה" - קרן פנסיה חדשה או קרן פנסיה כללית או קרן פנסיה ותיקה, כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;


  ג. "קופת ביטוח/ קופת גמל" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;


  ד. "יום התחילה" - יום 1.7.2016 או יום פרסום צו זה, לפי המאוחר מבין השניים.  3. תשלומים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה 
  מיום התחילה, כל עובד יבוטח, בגין שכרו הקובע, בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:


  1. ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים -
  מיום 1.7.16 - יוגדלו דמי הגמולים ל– 5.75% ;
  מיום 1.1.17 - יוגדלו דמי הגמולים ל– 6% .


  2. תשלום המעסיק לרכיב תגמולים -
  מיום 1.7.16 - יוגדלו דמי הגמולים ל– 6.25% ;
  מיום 1.1.17 - יוגדלו דמי הגמולים ל– 6.5% .
  תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה כמפורט בסעיף קטן זה, יכלול את תשלום המעסיק בעבור רכישת כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ– 5% מהשכר הקובע. עוד מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אבדן כושר עבודה (מעבר ל 6.25% או 6.5% בהתאמה). העלויות למעסיק בגין רכישת אבדן כושר עבודה כאמור, יחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.


  3. תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים -
  שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ובלבד, שבכל מקרה לא יפחת מ– 6% מהשכר הקובע.
  היה אצל המעסיק שיעור הפרשה שונה לרכיב פיצויי פיטורים בין קופת ביטוח/ קופת גמל שאינה קרן פנסיה לבין קרן פנסיה, יהיה רשאי המעסיק, לגבי עובד קיים ולגבי עובד חדש שייקלט לאחר יום כניסתו של צו זה לתוקף, להשוות את שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים לשיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים הנהוג בקרן הפנסיה שלא יפחת מ– 6% מהשכר הקובע כאמור, ובלבד שלא ייפגע שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים בגין עובד קיים; ושלא ייפגע עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת בשיעורי ההפקדה הנקובים בפוליסה לרכיב פיצויים (ויחולו בעניינו שיעורים לרכיב פיצויים שלא יפחתו מהנקוב בפוליסה). מובהר, למען הסר ספק, כי על עובד כאמור יחול סעיף 14 ככל שזה חל על המעסיק לגבי עובדיו והוא יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופת גמל אחרת בלי ששיעור ההפקדה בגינו לפיצויים ייגרע.
  אין באמור כדי לשנות משיעור ההפרשות לרכיב פיצויים פיטורים לגבי עובד קיים בהתאם להסכמים החלים עליו ערב כניסתו לתוקף של צו זה (לרבות לעניין הסדר סעיף 14 ככל שהיה), בלי קשר לסוג קופת הגמל בה מבוטח אותו עובד.
  למען הסר ספק, עובד המבוטח בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה והמעסיק מפריש לו 8.33% לרכיב פיצויי פיטורים וחל עליו סעיף 14 , ועבר לקרן פנסיה, תימשך לגביו ההפרשה בשיעור 8.33% וימשיך לחול עליו סעיף 14 על הפרשות המעסיק
  לרכיב פיצויי פיטורים בשיעור 8.33%.


  4. מובהר, כי מלבד האמור בצו זה לעיל, אין בו כדי לשנות ו/או לגרוע מההגדרות והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד, לרבות ככל ששיעורי הפרשות גבוהים מהמפורט בסעיף 3 לעיל, ו/או לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. אין באמור בשיעורי ההפרשות המפורטים בסעיף 3 לעיל, כדי לגרוע מזכותם של עובד ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר.


  5 . [לא הורחב].


  6 . [לא הורחב].


  7 . [לא הורחב].


  8 . [לא הורחב].  ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016)


  בנימין נתניהו
  ראש הממשלה ושר הכלכלה והתעשייה