הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר באזור הגבלה - הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר באזור הגבלה (יולי)

לתחילת העמוד הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר באזור הגבלה (יולי)
 • שנחתם ביום 13 ביולי 2006

  בין

  ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י שר האוצר, מר אברהם הירשזון;
  לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המפורטים מטה, המיוצגת
  על-ידי _________ (להלן "המעסיקים")  מצד אחד


  לבין

  הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המיוצגת על-ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי;
  (להלן "ההסתדרות")

  מצד שני

  הואיל: ואזור הצפון הושפע ממצב של לחימה ומצוי תחת מתקפת טילים רחבה וממושכת, שבעקבותיו הוכרז מצב מיוחד בעורף וניתנו הנחיות לתושבים על-ידי כוחות הביטחון (להלן:"המצב הביטחוני");

  והואיל: וסוכם בין הצדדים על תשלום שכר לעובדים בשל התקופה שבה לא עבדו, עקב המצב הביטחוני;

  והואיל: ושר האוצר הודיע על כוונתו להגיש, לאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה);

  והואיל: והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי.

  לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלכמן:

  1. המבוא
   המבוא להסכם זה מהווה בלתי נפרד ממנו.

  2. תקופת ההסכם
   תקופת ההסכם הינה מיום 12 ביולי 2006 עד יום 31 ביולי 2006.

  3. תחולת ההסכם
   הסכם זה יחול על:
   א. כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, אשר משכורותיהם מחושבות לפי
   ההסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד הדרוגים המיוצגים ע"י ההסתדרות;
   ב. כל העובדים המועסקים אצל מעסיקים החברים בארגוני מעסיקים החברים
   בלשכת התאום של הארגונים הכלכליים.

  4. כל מעביד ישלם לעובד, במועד, את מלוא השכר, לרבות תנאים סוציאליים,
   בשל התקופה שבה לא עבד העובד עקב המצב הביטחוני ששרר במקום עבודתו
   או במקום מגוריו, בהתאם לתנאים האלה:
   א. לגבי כל יום ויום שבתקופה המפורטת בסעיף 2 לעיל, ועל פי אזורי ההגבלה, כפי שנקבעו לצורך תקנות מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים,תשכ"א-1961,ואשר מופיעים בטבלה ובמפות המצורפות כנספח להסכם זה, וישובי ספר שנקבעו לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, כל העובדים שלא באו לעבודה בימים הנזכרים לעיל בשל המצב הביטחוני, למעט העדרות בשל מחלה, תאונה, חופשה או מילואים, יהיו זכאים לקבל את השכר מאת המעביד.
   ב. מעביד לענין סעיף זה, כולל גם קבלת כח-אדם קבלת שרותים, בהתאם למקום עבודתם של עובדיהם לפי מקום העבודה של המעסיק בפועל, או למקום מגוריו של העובד.

  5. השכר שישלם המעביד לעובד בשל התקופה בה לא עבד עקב המצב הביטחוני,
   יהיה השכר הרגיל ברוטו על כל רכיביו למעט התשלומים הבאים בלבד: תשלומים חד-פעמיים, תשלומים שנתיים, שעות נוספות מדווחות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם (בהסכם זה - "השכר"). למען הסר ספק מובהר, כי השכר הרגיל ברוטו כולל את כל הרכיבים, למעט תוספות המפורטות בסעיף זה לעיל בלבד. חישוב השכר לפי סעיף זה, למי ששכרו מחושב משכר יומי, כשכר שעה או לפי תפוקות, יעשה כממוצע של השכר ששולם במשכורות חודשים אפריל, מאי ויוני 2006. חישוב השכר לעובד במשכורת חודשית יעשה לפי המשכורת המלאה האחרונה לה זכאי העובד בעד חודש עבודה מלא. 

  6. המעביד החבר באחד מהארגונים החברים בלשכת התאום, יהיה רשאי להגיש תביעה לפי תקנות מכח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ואולם חובת המעביד לשלם לעובד את השכר במועד תהיה בין אם הגיש המעביד תביעה לפיצוי לפי תקנות כאמור, ובין אם לאו.

  7. העובד יפעל על-פי הנחיות כוחות הביטחון בכל הנוגע ליציאה לעבודה.

  8. תרומת העובדים שלא הגיעו לעבודה - תהיה בדרך של השתתפות בגובה של 20% בלבד מהשכר, שתינתן בדרך של הפחתת ימי חופשה (ללא עיגול). השתתפות העובד לא תגרור הפחתה כלשהי בשכרו, ותבוא ליד ביטוי רק בדרך של הפחתה ביתרת החופשה שמעבר לימי החופשה שקיימת חובה לעובד לממש לפי חוק. עובד שלא עומדת לזכותו יתרה כאמור בשיעור הנדרש, תחוייב מכסת ימי החופשה השנתית שלו לשנת 2007 בימי החופשה הנותרים, ובמידת הצורך - בשנים שלאחר מכן.

  9. יישוב חלוקי דעות
   ועדת מעקב, בהרכב המפורט להלן, תעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ותכריע
   בחילוקי דעות הנוגעים לו:
   א. לגבי עובדים המועסקים בשרות המדינה - הממונה על השכר והסכמי
   עבודה במשרד האוצר ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי;
   ב. לגבי עובדים המועסקים על ידי המעסיקים החברים בארגוני מעסיקים החברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים - יו"ר ועדת העבודה של לשכת התאום של האירגונים הכלכליים ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי.

                             
  התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות
  האיכרים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל, התאחדות המלונות
  בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי
  האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי
  למסחר בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל.