הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר באזור הגבלה - הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר באזור הגבלה (אוגוסט)

לתחילת העמוד הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר באזור הגבלה (אוגוסט)
 • שנחתם ביום 7 בספטמבר 2006

  בין:

  ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י שר האוצר, מר אברהם הירשזון;
  לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המפורטים מטה, המיוצגת

  על-ידי
  _____________

  חברת נמל חיפה בע"מ, המיוצגת על ידי __________

       (להלן "המעסיקים")
        מצד אחד

  לבין:

  הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המיוצגת על-ידי יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף
  לאיגוד מקצועי, מר עופר עיני;

      (להלן "ההסתדרות")
       מצד שני

  הואיל: וביום 31 ביולי 2006 נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי, שענינו תשלום שכר לעובדים באזור הגבלה, שנעדרו מעבודתם או שלא ביצעו אותה, כמפורט בהוראותיו (להלן - "הסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה");

  והואיל: וההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה חל לגבי התקופה מיום 12.7.2006 עד יום 31.7.2006;

  והואיל: ושר האוצר הודיע על כוונתו להגיש לאישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006;

  והואיל: והצדדים סיכמו ביניהם על הארכת הוראות ההסכם בדבר תשלום שכר באזור
  הגבלה, כך שהוראות אלו יחולו גם בתקופה מיום 1.8.2006 עד יום 14.8.2006, בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה והם בלבד.

  לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא
   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  2. תקופת ההסכם
   תקופת ההסכם הינה מיום 1 באוגוסט 2006 עד יום 14 באוגוסט 2006.

  3. תחולת ההסכם
   הסכם זה יחול על כל העובדים עליהם חל ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה.
   כמו כן, יחול הסכם זה על כל העובדים המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ, למעט עובדים המועסקים בחברה האמורה בחוזה אישי בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים בחברה.

   (בהסכם זה: "עובדים").

  4. הארכת הוראות ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה

   הוראות סעיפים 4 עד 9 להסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה יוארכו ויחולו
   גם בתקופה המפורטת בסעיף 2 לעיל, בשינויים אלו בלבד:
   א. לענין הוראת סעיף 4.א., במקום הטבלה והמפות שצורפו להסכם בדבר תשלום
   שכר באזור הגבלה, תבוא המפה שתצורף לתקנות הוראת השעה תיקון,
   כמשמעותם בסיכום הדברים מיום 7.9.06.

   ב. חל על עובד הסדר תשלומים שנקבע במסגרת הסכם קיבוצי מיוחד, אשר מסדיר, בין היתר, תשלום שכר בעד תקופת היעדרות או אי ביצוע עבודה באיזור הגבלה כמופיע במפה הנזכרת בסעיף קטן (א) לעיל, בתקופה המפורטת בסעיף 2 לעיל, יהיה הסדר התשלומים שיחול לגביו בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי המיוחד בלבד. בהעדר הסכם קיבוצי מיוחד כאמור, הסדר התשלומים שיחול על העובד יהא זה החל לגבי יתר העובדים עליהם חל הסכם קיבוצי זה.

   ג. למען הסר כל ספק, הגדרת שכר בסעיף 5 להסכם בדבר תשלום שכר באזור ההגבלה, תוותר ללא כל שינוי. היינו: השכר הרגיל ברוטו על כל רכיביו למעט התשלומים הבאים והם בלבד:
   (1) תשלומים חד-פעמיים;

   (2) תשלומים שנתיים;

   (3) שעות נוספות מדווחות;

   (4) כוננויות;

   (5) החזרי הוצאות וגילום מס בגינם.

  5. הסדר לענין עובדי חברת נמל חיפה בע"מ
   הסדר התשלום שיחול לגבי עובדי חברת נמל חיפה בע"מ אשר נעדרו מעבודתם או
   לא ביצעו את עבודתם, בתקופה המפורטת בסעיף 2 לעיל, יהיה בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד שייחתם בין החברה לבין ההסתדרות עד יום תחילתו של צו לפי סעיף 16 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום). בהעדר הסכם קיבוצי מיוחד כאמור, הסדר התשלומים שיחול על עובדי חברת נמל חיפה בע"מ, אשר נעדרו מעבודתם או שלא ביצעו עבודתם, כאמור, יהא זה החל לפי הוראות חוק הגנה על עובדים לשעת חירום.


  ולראיה באנו על החתום:

  ________________ ______________________
  ממשלת ישראל הסתדרות העובדים החדשה


  _______________________________
  לשכת התאום של הארגונים הכלכליים


  _______________________________
  חברת נמל חיפה בע"מ