הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר באזור הגבלה

 • שנחתם ביום 13 ביולי 2006

  בין

  ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י שר האוצר, מר אברהם הירשזון;
  לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המפורטים מטה, המיוצגת
  על-ידי _________ (להלן "המעסיקים")  מצד אחד


  לבין

  הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המיוצגת על-ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי;
  (להלן "ההסתדרות")

  מצד שני

  הואיל: ואזור הצפון הושפע ממצב של לחימה ומצוי תחת מתקפת טילים רחבה וממושכת, שבעקבותיו הוכרז מצב מיוחד בעורף וניתנו הנחיות לתושבים על-ידי כוחות הביטחון (להלן:"המצב הביטחוני");

  והואיל: וסוכם בין הצדדים על תשלום שכר לעובדים בשל התקופה שבה לא עבדו, עקב המצב הביטחוני;

  והואיל: ושר האוצר הודיע על כוונתו להגיש, לאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה);

  והואיל: והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי.

  לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלכמן:

  1. המבוא
   המבוא להסכם זה מהווה בלתי נפרד ממנו.

  2. תקופת ההסכם
   תקופת ההסכם הינה מיום 12 ביולי 2006 עד יום 31 ביולי 2006.

  3. תחולת ההסכם
   הסכם זה יחול על:
   א. כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, אשר משכורותיהם מחושבות לפי
   ההסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד הדרוגים המיוצגים ע"י ההסתדרות;
   ב. כל העובדים המועסקים אצל מעסיקים החברים בארגוני מעסיקים החברים
   בלשכת התאום של הארגונים הכלכליים.

  4. כל מעביד ישלם לעובד, במועד, את מלוא השכר, לרבות תנאים סוציאליים,
   בשל התקופה שבה לא עבד העובד עקב המצב הביטחוני ששרר במקום עבודתו
   או במקום מגוריו, בהתאם לתנאים האלה:
   א. לגבי כל יום ויום שבתקופה המפורטת בסעיף 2 לעיל, ועל פי אזורי ההגבלה, כפי שנקבעו לצורך תקנות מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים,תשכ"א-1961,ואשר מופיעים בטבלה ובמפות המצורפות כנספח להסכם זה, וישובי ספר שנקבעו לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, כל העובדים שלא באו לעבודה בימים הנזכרים לעיל בשל המצב הביטחוני, למעט העדרות בשל מחלה, תאונה, חופשה או מילואים, יהיו זכאים לקבל את השכר מאת המעביד.
   ב. מעביד לענין סעיף זה, כולל גם קבלת כח-אדם קבלת שרותים, בהתאם למקום עבודתם של עובדיהם לפי מקום העבודה של המעסיק בפועל, או למקום מגוריו של העובד.

  5. השכר שישלם המעביד לעובד בשל התקופה בה לא עבד עקב המצב הביטחוני,
   יהיה השכר הרגיל ברוטו על כל רכיביו למעט התשלומים הבאים בלבד: תשלומים חד-פעמיים, תשלומים שנתיים, שעות נוספות מדווחות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם (בהסכם זה - "השכר"). למען הסר ספק מובהר, כי השכר הרגיל ברוטו כולל את כל הרכיבים, למעט תוספות המפורטות בסעיף זה לעיל בלבד. חישוב השכר לפי סעיף זה, למי ששכרו מחושב משכר יומי, כשכר שעה או לפי תפוקות, יעשה כממוצע של השכר ששולם במשכורות חודשים אפריל, מאי ויוני 2006. חישוב השכר לעובד במשכורת חודשית יעשה לפי המשכורת המלאה האחרונה לה זכאי העובד בעד חודש עבודה מלא. 

  6. המעביד החבר באחד מהארגונים החברים בלשכת התאום, יהיה רשאי להגיש תביעה לפי תקנות מכח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ואולם חובת המעביד לשלם לעובד את השכר במועד תהיה בין אם הגיש המעביד תביעה לפיצוי לפי תקנות כאמור, ובין אם לאו.

  7. העובד יפעל על-פי הנחיות כוחות הביטחון בכל הנוגע ליציאה לעבודה.

  8. תרומת העובדים שלא הגיעו לעבודה - תהיה בדרך של השתתפות בגובה של 20% בלבד מהשכר, שתינתן בדרך של הפחתת ימי חופשה (ללא עיגול). השתתפות העובד לא תגרור הפחתה כלשהי בשכרו, ותבוא ליד ביטוי רק בדרך של הפחתה ביתרת החופשה שמעבר לימי החופשה שקיימת חובה לעובד לממש לפי חוק. עובד שלא עומדת לזכותו יתרה כאמור בשיעור הנדרש, תחוייב מכסת ימי החופשה השנתית שלו לשנת 2007 בימי החופשה הנותרים, ובמידת הצורך - בשנים שלאחר מכן.

  9. יישוב חלוקי דעות
   ועדת מעקב, בהרכב המפורט להלן, תעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ותכריע
   בחילוקי דעות הנוגעים לו:
   א. לגבי עובדים המועסקים בשרות המדינה - הממונה על השכר והסכמי
   עבודה במשרד האוצר ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי;
   ב. לגבי עובדים המועסקים על ידי המעסיקים החברים בארגוני מעסיקים החברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים - יו"ר ועדת העבודה של לשכת התאום של האירגונים הכלכליים ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי.

                             
  התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות
  האיכרים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל, התאחדות המלונות
  בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי
  האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי
  למסחר בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל.
                             

 • שנחתם ביום 7 בספטמבר 2006

  בין:

  ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י שר האוצר, מר אברהם הירשזון;
  לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המפורטים מטה, המיוצגת

  על-ידי
  _____________

  חברת נמל חיפה בע"מ, המיוצגת על ידי __________

       (להלן "המעסיקים")
        מצד אחד

  לבין:

  הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המיוצגת על-ידי יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף
  לאיגוד מקצועי, מר עופר עיני;

      (להלן "ההסתדרות")
       מצד שני

  הואיל: וביום 31 ביולי 2006 נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי, שענינו תשלום שכר לעובדים באזור הגבלה, שנעדרו מעבודתם או שלא ביצעו אותה, כמפורט בהוראותיו (להלן - "הסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה");

  והואיל: וההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה חל לגבי התקופה מיום 12.7.2006 עד יום 31.7.2006;

  והואיל: ושר האוצר הודיע על כוונתו להגיש לאישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006;

  והואיל: והצדדים סיכמו ביניהם על הארכת הוראות ההסכם בדבר תשלום שכר באזור
  הגבלה, כך שהוראות אלו יחולו גם בתקופה מיום 1.8.2006 עד יום 14.8.2006, בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה והם בלבד.

  לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא
   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  2. תקופת ההסכם
   תקופת ההסכם הינה מיום 1 באוגוסט 2006 עד יום 14 באוגוסט 2006.

  3. תחולת ההסכם
   הסכם זה יחול על כל העובדים עליהם חל ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה.
   כמו כן, יחול הסכם זה על כל העובדים המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ, למעט עובדים המועסקים בחברה האמורה בחוזה אישי בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים בחברה.

   (בהסכם זה: "עובדים").

  4. הארכת הוראות ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה

   הוראות סעיפים 4 עד 9 להסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה יוארכו ויחולו
   גם בתקופה המפורטת בסעיף 2 לעיל, בשינויים אלו בלבד:
   א. לענין הוראת סעיף 4.א., במקום הטבלה והמפות שצורפו להסכם בדבר תשלום
   שכר באזור הגבלה, תבוא המפה שתצורף לתקנות הוראת השעה תיקון,
   כמשמעותם בסיכום הדברים מיום 7.9.06.

   ב. חל על עובד הסדר תשלומים שנקבע במסגרת הסכם קיבוצי מיוחד, אשר מסדיר, בין היתר, תשלום שכר בעד תקופת היעדרות או אי ביצוע עבודה באיזור הגבלה כמופיע במפה הנזכרת בסעיף קטן (א) לעיל, בתקופה המפורטת בסעיף 2 לעיל, יהיה הסדר התשלומים שיחול לגביו בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי המיוחד בלבד. בהעדר הסכם קיבוצי מיוחד כאמור, הסדר התשלומים שיחול על העובד יהא זה החל לגבי יתר העובדים עליהם חל הסכם קיבוצי זה.

   ג. למען הסר כל ספק, הגדרת שכר בסעיף 5 להסכם בדבר תשלום שכר באזור ההגבלה, תוותר ללא כל שינוי. היינו: השכר הרגיל ברוטו על כל רכיביו למעט התשלומים הבאים והם בלבד:
   (1) תשלומים חד-פעמיים;

   (2) תשלומים שנתיים;

   (3) שעות נוספות מדווחות;

   (4) כוננויות;

   (5) החזרי הוצאות וגילום מס בגינם.

  5. הסדר לענין עובדי חברת נמל חיפה בע"מ
   הסדר התשלום שיחול לגבי עובדי חברת נמל חיפה בע"מ אשר נעדרו מעבודתם או
   לא ביצעו את עבודתם, בתקופה המפורטת בסעיף 2 לעיל, יהיה בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד שייחתם בין החברה לבין ההסתדרות עד יום תחילתו של צו לפי סעיף 16 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום). בהעדר הסכם קיבוצי מיוחד כאמור, הסדר התשלומים שיחול על עובדי חברת נמל חיפה בע"מ, אשר נעדרו מעבודתם או שלא ביצעו עבודתם, כאמור, יהא זה החל לפי הוראות חוק הגנה על עובדים לשעת חירום.


  ולראיה באנו על החתום:

  ________________ ______________________
  ממשלת ישראל הסתדרות העובדים החדשה


  _______________________________
  לשכת התאום של הארגונים הכלכליים


  _______________________________
  חברת נמל חיפה בע"מ