חוק-יסוד: משק המדינה

  • תיקון מספר 6 (1 ביוני 2003) ס"ח 1893: סעיף 3ג.
    תיקון מספר 7 (30 ביוני 2010) ס"ח 2245: סעיף 3(ב)(1).
    תיקון מספר 8 (19 במרץ 2014) ס"ח 2440: סעיפים 3(ב)(1), 3ב(ב)).
    תיקון מספר 9 (12 בדצמבר 2016) ס"ח 2587: סעיף 3(ב)(3).

לתחילת העמוד 2. נכסי מדינה
  • עסקאות בנכסי המדינה, רכישת זכויות וקבלת התחייבויות בשם המדינה ייעשו בידי מי שהוסמך לכך בחוק או על פיו.