חוק-יסוד: משק המדינה

 • תיקון מספר 6 (1 ביוני 2003) ס"ח 1893: סעיף 3ג.
  תיקון מספר 7 (30 ביוני 2010) ס"ח 2245: סעיף 3(ב)(1).
  תיקון מספר 8 (19 במרץ 2014) ס"ח 2440: סעיפים 3(ב)(1), 3ב(ב)).
  תיקון מספר 9 (12 בדצמבר 2016) ס"ח 2587: סעיף 3(ב)(3).
  תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020 (7 באפריל 2020) ס"ח 2828: סעיף 3ב.
  תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020 (תיקון) (2 ביוני 2020) ס"ח 2796: סעיף 1.
  תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020 (תיקון מס' 2) (16 ביולי 2020) ס"ח 2828: סעיף 1.
  תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020 (תיקון מס' 4) (24 באוגוסט 2020) ס"ח 2845: סעיף 1.
  תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020 (תיקון מס' 5) (8 בספטמבר 2020) ס"ח 2849: סעיף 1.

לתחילת העמוד 3ב. אי קבלת חוק התקציב
 • (א) לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


  (א1)

  (1) בסעיף קטן זה -

  "הוצאה ממשלתית" - הוצאה ממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

  "סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 - "סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב לשנת 2019;

  "סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019 - "סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 ,בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "סכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס" - סכום השווה ל־25 אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019 , בניכוי ההוצאה הממשלתית שהוצאה בפועל בחודשים ינואר עד מרס של שנת 2020.

  (2) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 או עד קבלתו של חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות להלן:

  (א)

  (1) כל חודש, סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק השנים עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019 ,ובחודש אפריל - סכום נוסף להוצאה ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

  (2) כל חודש מחודש ספטמבר, סכום השווה לחלק השנים עשר מ-11 מיליארד שקלים חדשים, ובחודש ספטמבר – סכום נוסף של 7.33 מיליארד שקלים חדשים;

  (3) שר האוצר יביא לאישור הממשלה תכנית פעולה מפורטת הכוללת בין היתר פעולות ותמיכות לשימוש בסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019 ובסכום האמור בפסקת משנה (2); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את התכנית האמורה לא יאוחר מיום כ"ד באלול התש"ף (13 בספטמבר 2020); כל עוד לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התכנית לא תהיה הממשלה רשאית להוציא את הסכומים כאמור בפסקת משנה (2);

  (4) שינוי בסכומים של מרכיבי התכנית כאמור בפסקת משנה (3), בשיעור העולה על 15 אחוזים מאחד ממרכיבי התכנית טעון אישור של ועדת הכספים של הכנסת;

  (ב) כל חודש, לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד, שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 כמפורט להלן לצד אותו חודש:

  (1) בחודש אפריל - % 65.2,בניכוי סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

  (2) בחודש מאי - 1.88%;

  (3) בחודש יוני - 2.94%;

  (4) בחודש יולי - 1.36%;

  (5) בחודש אוגוסט - 3.05%;

  (6) בחודש ספטמבר - 2.68%.

  (7) בחודש אוקטובר - 1.51%.

  (8) בחודש נובמבר - 2.85%.

  (9) בחודש דצמבר - 1.75%.

  (ג) לשם החזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי - סכום שלא יעלה על 100 מיליארד שקלים חדשים;

  (ד) לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד - סכום שלא יעלה על 7 מיליארד שקלים חדשים;

  (ה) הוצאה המותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיף 5(א) ו–(ב) לחוק 2 ,ובלבד שהסכום המוצא לפעולה יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 מסוימת כהוצאה מותנית בהכנסה, בשנת 2020 ,לא יעלה על סכום התקבול שיתקבל בשנת 2020 למימון אותה הוצאה;

  (ו) הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשנת 2019 ,ובלבד שלגבי כל אחד מהמפעלים העסקיים כאמור סכום ההוצאה לשנת 2020 לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה אצל אותו מפעל עסקי בשנת 2020.

  (3) סכומים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקה (2) שלא הוצאו בחודש מסוים, יהיה ניתן להוציאם בכל אחד מהחודשים הבאים אחריו, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) או עד יום קבלת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, למטרות כמפורט להלן, לפי העניין:

  (א) לעניין סוכמים המפורטים בפסקת משנה (א) של פסקה (2) - לשם מימון הוצאה ממשלתית;

  (ב) לעניין סכומים המפורטים בפסקת משנה (ב) של פסקה (2) - לשם מימון ההוצאות הנדרשות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה.

  (א2) 

  (1) שר האוצר יגיש לאישורה של הכנסת עד יום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020), תכנית מפורטת ביחס לשימושים המתוכננים בסכומים המפורטים בסעיף קטן (א1)(2)(ב) (בסעיף קטן זה - התכנית המפורטת).

  (2) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את התכנית המפורטת שתכלול את הסעיפים והסכומים שלהן:

  (א) בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה - 13.9 מיליארד שקלים חדשים;

  (א1) היערכות משרד החינוך לשנת הלימודים התשפ"א - 1.75 מיליארד שקלים חדשים;

  (ב) שיפוי המוסד לביטוח לאומי - 12.2 מיליארד שקלים חדשים;

  (ג) מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים - 29.7 מיליארד שקלים חדשים, ובכלל זה 500 מיליון שקלים חדשים כמענק נוסף לעסקים שפרטיו ייקבעו בחוק או שחלוקתו תהיה טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת;

  (ד) עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותו ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים - 0.9 מיליארד שקלים חדשים;

  (ד1) עידוד התעסוקה באמצעות מענק עבודה - מיליארד שקלים חדשים;

  (ה) הנחות בארנונה - 3.9 מיליארד שקלים חדשים;

  (ו) עלות תקציבית של פתרונות אשראי - 6.1 מיליארד שקלים חדשים;

  (ז) תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר - 3.1 מיליארד שקלים חדשים;

  (ח) מטרות אחרות לרבות למענק וסיוע לשם הבטחת ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות - 3.05 מיליארד שקלים חדשים ובלבד שהמענק והסיוע יינתנו על ידי משרד הפנים לאמות מידה שוויוניות שיקבע שר הפנים; אמות המידה אינן טעונות פרסום ברשומות. 

  (2א) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה, עד יום ה' ט"ז באב התש"ף (6 באוגוסט 2020) עדכון לתכנית המפורטת ביחס לסכומים שהשתנו בה ממועד אישורה לפי פסקה (1); הממשלה תגיש לועדת הכספים של הכנסת את העדכון לתכנית המפורטת כאמור.

  (3) שינוי בסכומים של מרכיבי התכנית הנקובים בפסקה (2), בשיעור העולה על 10 אחוזים מאחד ממרכיבי התוכנית כאמור טעון אישור ועדת הכספים של הכנסת.

  (4) אישרה הממשלה את התכנית המפורטת לרבות עדכונה בהתאם להוראות פסקה (2א), ידווח שר האוצר לוועדת הכספים של הכנסת מידי חודש על אופן הוצאת הכספים ועל השימוש בפועל של השימושים המתוכננים לפיה.

   

  (ב) כספים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(א1)(2)(א) ייועדו קודם כל לקיום התחייבויות המדינה מכוח חוק, חוזים ואמנות; ביתרה תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים.

  (ב1) פירוט הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לפי סעיף זה יפורסמו באתר משרד האוצר; פירוט ההוצאות לעניין משרד הביטחון והגופים הביטחוניים יונח על שולחן הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כמשמעותה בסעיף 18 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת, אחת לחודש, על הוצאות הממשלה כאמור.

  (ג) אין לשנות סעיף זה אלא ברוב חברי הכנסת.