חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו - חירות אישית

  • נתקבל: ס"ח התשנ"ב, עמ' 150


    תיקון (10 במרס 1994) ס"ח 1454: סעיף 1, 8.