חוק יסוד: חופש העיסוק - תחולה

  • נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשנ"ד (9 במרס 1994) ס"ח 1454. תיקון (7 בנובמבר 1996) ס"ח 1602: תיקון סעיף 10. תיקון מספר 2 (19 במרס 1998) ס"ח 1662: תיקון סעיפים 8, 10.

לתחילת העמוד 5. תחולה
  • כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב.