חוק יסוד: חופש העיסוק

  • נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשנ"ד (9 במרס 1994) ס"ח 1454.
    תיקון (7 בנובמבר 1996) ס"ח 1602: תיקון סעיף 10.
    תיקון מספר 2 (19 במרס 1998) ס"ח 1662: תיקון סעיפים 8, 10.
לתחילת העמוד 1. עקרונות יסוד
  • זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.