חוק תוכנית החרום הכלכלית - תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב - חלקי - צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003.

לתחילת העמוד צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003.
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -

  "סיוע" - כל הטבה שנותן משרד הבינוי והשיכון במישרין או בעקיפין;

  "פרי הדר" - פרי הדר מכל מין זן וסוג הגדל בישראל.

לתחילת העמוד 2. ענפי המגזר העסקי
 • ענפי המגזר העסקי כמשמעותו בחוק יכללו את אלה:

  (1) בענפי התעשיה - עיסוק בפעילות ייצור, למעט ייצור בתעשיה עתירת טכנולוגיה;

  (2) בענפי החקלאות - עיסוק בגידול של אחד או יותר מאלה:

  (א) פירות המפורטים בתוספת לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973, לרבות פרי הדר;

  (ב) צמחי נוי כהגדרתם בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), התשל"ג-1976;

  (ג) ירקות המפורטים בתוספת לחוק המועצה לייצור ושיווק של ירקות, התשי"ט-1959;

  (3) בענפי המלונאות - עבודות המתבצעות כולן בבית מלון כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976, בידי עובדיו;

  (4) בענפי הבניה - עבודות באתר בניה, לרבות חפירה, ביוב, סלילת כבישים ודרכים ועבודות עפר, ולמעט עבודות שבשלהן ניתן סיוע. "סיוע" - כל הטבה שנותן משרד הבינוי והשיכון במישרין או בעקיפין;

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתו של צו זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003).