חוק תוכנית החרום הכלכלית - תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב - חלקי - פרק ב': תיקון חוק ההסדרים לשנת הכספים 2002

לתחילת העמוד פרק ב': תיקון חוק ההסדרים לשנת הכספים 2002
לתחילת העמוד 4. הגדרות
 • "הטבת מס" - ניכוי, זיכוי ממס, הנחה ממס, מס מופחת או פטור ממס הניתנים לאדם לפי כל דין, בשל היותו תושב יישוב או בשל העובדה שהכנסתו מופקת ביישוב או שהוא מועסק ביישוב;

  "יישוב" - יישוב או אזור שאדם שהוא תושב בו, מפיק בו הכנסה המזכה אותו בהטבת מס;

  "חוק הטבה" - חוק הקובע הטבת מס, למעט חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1981, וסעיף 17(13) לפקודת מס הכנסה;

לתחילת העמוד 5. הטבות מס מופחתות
 • (א) אדם שהיה זכאי ערב תחילתו של חוק זה להטבת מס בשיעור מהכנסתו כמפורט להלן בטור א' יהיה זכאי, על אף האמור בכל דין, בשנת המס 2002 להטבת מס בשיעור המפורט להלן בטור ב', ובשנת המס 2003 להטבת מס בשיעור המפורט להלן בטור ג':

  טור ג' (שנת המס 2003)

  טור ב' (שנת המס 2002)

  טור א'

  0%

  2%

  3%

  4%

  5%

  5%

  5%

  6%

  7%

  6%

  7%

  8%

  8%

  9%

  10%

  11%

  12%

  13%

  13%

  14%

  15%

  16%

  17%

  18%

  20%

  20%

  20%

  25%

  25%

  25%


  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בשנות המס 2002 ו-2003 יהיה שיעור הטבת המס לתושב שדרות - 8%.

לתחילת העמוד 6. תחילה
 • תחילתו של סימן זה ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002).

לתחילת העמוד 8. הגדרות
 • "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.

לתחילת העמוד 9א. חוק הביטוח הלאומי - הוראת מעבר
 • (א) על אף הוראות סעיף 9, לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראות פרק ט"ו בחוק הביטוח הלאומי, לא יובאו בחשבון העודפים בסכום העולה על סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע, בעד כל אחד מהחודשים שבשנת המס 2003.


  (ב) אירעה למבוטח, בשנת 2003, פגיעה בעבודה המזכה בגמלה המשתלמת לפי הוראות פרק ה' בחוק הביטוח הלאומי, ולאחר מכן החל פירוק מרצון של חברה, כאמור בסעיף 93א בפקודה, לא יובאו בחשבון לענין הגמלה האמורה סכומי העודפים ששולמו לפי הוראות סעיף 93א(א)(6) בפקודה, ולא ישתלמו בעדם דמי ביטוח לפי הוראות סעיף 335(ג) בחוק הביטוח הלאומי.


  (ג) בסעיף זה -

  "העודפים" - העודפים ששולמו כאמור בסעיף 93א(א)(6) בפקודה בתקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ועד יום י' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), ופקיד שומה כהגדרתו בסעיף 1 בפקודה אישר כי הם חויבו במס לפי הוראות סעיף 93א(א)(6) האמור; "הפקודה" - פקודת מס הכנסה".

לתחילת העמוד 10. הפחתת תשלומים - הוראת שעה
 • (א) גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) (בסעיף זה - התקופה הקובעת), לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה), תשולם בניכוי 4% מסכום הגמלה המחושב לפי הוראות החוקים האמורים וההוראות שנקבעו לפיהם.

  (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אלה:

  (1) קצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק הביטוח הלאומי;

  (2) גמלה המשתלמת לפי סימן ח' בפרק ה' בחוק הביטוח הלאומי;

  (3) גמלה המשתלמת לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

  (3א) קצבת זקנה לפי סימן ג' בפרק י"א לחוק הביטוח הלאומי;

  (3ב) גמלה המשתלמת לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי;

  (4) גמלת שאירים לפי סימן ד' לפרק י"א לחוק הביטוח הלאומי;

  (5) תגמולים למשרתים במילואים לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

  (6) גמלה המשתלמת למי שזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה;

  (7) גמלה המשתלמת לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי במקום הגמלאות המפורטות בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(6) של סעיף קטן זה;

  (8) גמלה המשתלמת לפי הסכם בדבר תשלום גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

  (9) מענק לנכה עבודה לפי סעיפים 107 ו-113 לחוק הביטוח הלאומי, המחושב לפי הוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו);

  (10) גמלה המשתלמת לפי חוק הבטחת הכנסה למי שמשתלמת לו גם גמלה
  כמפורט בפסקאות (2) ו-(4) של סעיף קטן זה;

  (11) מענק כמפורט בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) של סעיף 310 בחוק הביטוח הלאומי, המחושב לפי הוראות סעיף קטן (ה), שסכומו עולה על סכום המענק לפי סעיף 310(א) לחוק האמור.

  (12) קצבה המשתלמת לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי.

  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראות סעיף קטן (א) יחולו על כל גמלה שאינה מנויה בסעיף קטן (ב), לרבות על גמלה המחושבת כשיעור מגמלה המנויה בסעיף קטן (ב).

  (ד) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על גמלה שאינה מנויה בסעיף קטן (ב), המחושבת כשיעור מגמלה שסעיף קטן (א) חל לגביה.

  (ה) נוצרה זכאות למענק כאמור בסעיף 107, וסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) של סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי בתקופה הקובעת (בסעיף זה - יום הזכאות), ישולם המענק בסכום השווה לצירופם של שני אלה:

  1. סכום הקצבה החודשית שחושבה לפי הוראות סעיף זה, כפול מספר החודשים שמיום הזכאות ועד תום התקופה הקובעת (להלן - חודשי החישוב בתקופה הקובעת);

  2. סכום הקצבה החודשית שחושבה לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי בלא הניכוי כאמור בסעיף קטן (א) (בסעיף זה - סכום הקצבה המקורי), כפול מספר החודשים שנותר לאחר הפחתת מספר החודשים האמור בפסקה מארבעים ושלוש, ולענין מענק לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) של סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי - משלושים ושש (להלן - יתרת חודשי החישוב);

  3. הוגשה תביעה לגמלה כאמור בסעיף קטן זה לפי סעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי לאחר תום שנים עשר חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק, יופחת ממספרם הכולל של חודשי החישוב בתקופה הקובעת בצירוף יתרת חודשי החישוב, מספר החודשים שמתום שנים עשר החודשים האמורים ועד החודש שבו הוגשה התביעה.

  (ו) לענין היוון קצבה כאמור בסעיפים 113, 333 או 369 לחוק הביטוח הלאומי, המחושב בתקופה הקובעת, תובא בחשבון קצבה חודשית שחושבה לפי הוראות סעיף זה, בהתאמה למספר החודשים שמיום החישוב ועד לתום התקופה הקובעת, וסכום הקצבה המקורי - בעד יתרת התקופה שמשמשת בסיס לחישוב ההיוון.